Nazwa przedmiotu:
Dźwigi osobowe
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Artur Jankowiak.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
1150-MTMRC-IZP-0409
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 16, w tym: a) wykład - 8 godz.; b) laboratorium - 8 godz.; 2) Praca własna studenta - 70 godz, w tym a) 25 godz. – bieżące przygotowywanie się do laboratoriów i wykładów, b) 25 godz. – studia literaturowe, c) 10 godz. – realizacja zadań domowych, d) 10 godz. - przygotowywanie się do sprawdzianów, kolokwiów. 3) RAZEM – 86 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,6 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - 16, w tym: a) wykład - 8 godz.; b) laboratorium - 8 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,3 punktu ECTS - 38 godz., w tym: 1) 8 godz. - ćwiczenia laboratoryjne, 2) 10 godz. – przygotowywanie się do ćwiczeń laboratoryjnych, 3) 10 godz. – opracowanie wyników, przygotowanie sprawozdań, 4) 10 godz. – studia literaturowe.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Brak szczegółowych wymagań progowych. Wskazana podstawowa wiedza z mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn (wysłuchanie wykładów: Mechanika Ogólna, Wytrzymałość Materiałów, PKM)
Limit liczby studentów:
laboratorium – grupy 7-12 osób, wykład – bez limitu
Cel przedmiotu:
Poznanie budowy, zasad działania oraz wybranych aspektów eksploatacji dźwigów osobowych. Nabycie umiejętności rozpoznawania podstawowych zadań inżynierskich w dziedzinie budowy i sterowania dźwigów. Świadomość skutków działań inżynierskich dotyczących grupy maszyn
Treści kształcenia:
Wykład Wstęp. Podział środków transportu bliskiego. Definicja dźwigu. Podział dźwigów. Dyrektywa dźwigowa, normy zharmonizowane. Usytuowanie dźwigu w budynku. Szyby całkowicie obudowane, panoramiczne. Przestrzenie w szybie dźwigowym (nadszybie, podszybie). Wymagania dotyczące szybu, maszynowni i linowni. Zagadnienia logistyczne. Transport pomiędzy piętrami. Cykl pracy dźwigu. Przebieg prędkości jazdy. Dobór parametrów użytkowych dźwigu i liczby dźwigów do obiektu. Budowa i zasada działania dźwigu elektrycznego (ciernego). Podstawowe układy kinematyczne dźwigów ciernych. Teoria sprzężenia ciernego. Współczynnik udźwigu. Siły w cięgnach nośnych. Cięgna kompensacyjne. Stany statyczne i dynamiczne. Wciągarka dźwigu. Sterowanie pracą silnika elektrycznego. Wciągarki reduktorowe, bezreduktorowe. Budowa dźwigu hydraulicznego. Hydrauliczny układ napędu i sterowania; siłowniki i bloki zaworowe. Zespoły bezpieczeństwa (chwytacze, rygle, układy ogranicznika prędkości, lina bezpieczeństwa, zderzaki, bezpieczniki rurociągu). Najazd kabiny na zderzaki. Pozostałe zagadnienia bezpieczeństwa. Zabezpieczenia techniczne (warunki sprzężenia ciernego, strefa odryglowania, łączniki bezpieczeństwa, zderzaki, nadzorowana wielkość ładunku, współczynniki bezpieczeństwa cięgien nośnych, nadzorowanie prędkości jazdy kabiny (ogranicznik prędkości), ochrona wejścia do kabiny, nadzorowanie czasu pracy silnika, przestrzenie bezpieczeństwa, przestrzenie obsługowe, korelacja udźwig – powierzchnia kabiny). Zasilanie elektryczne. Pion zasilania głównego i administracyjnego. Zabezpieczenia. Układy automatycznej regulacji dźwigów. Systemy sterowań dźwigów (sterowanie przestawne, zbiorcze, grupowo - zbiorcze). Analizy instalacji elektrycznej dźwigów z różnymi sterowaniami. Elementy elektromechanicznego i elektronicznego wyposażenia dźwigów (styczniki i przekaźniki, wyłączniki krańcowe i końcowe, przełączniki piętrowe, wyłączniki zatrzymania, impulsatory, elementy półprzewodnikowe, układy logiczne, sterowniki mikroprocesorowe). Dokumentacja dźwigu. Wymagane obliczenia i instrukcje. Badania odbiorcze. Ocena zgodności. Nadzór nad bezpieczną eksploatacją dźwigów – UDT, TDT, WDT. Konserwacja, badania okresowe, naprawy modernizacje. Laboratorium Ocena sprzężenia ciernego dźwigu elektrycznego. Badania pasowego układu cięgnowego dźwigu. Badania energochłonności układu napędowego dźwigu hydraulicznego. Algorytm systemu sterowania dźwigiem osobowym.
Metody oceny:
Wykład – kolokwia. Laboratorium – krótki sprawdzian ustny/pisemny (wejściówka), ocena sprawozdań. Ocena z przedmiotu Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych wyników zarówno z laboratorium (OL), jak i z wykładu (OW). Jako końcowy wynik z przedmiotu podaje się ocenę łączną (O). Obliczana jest ona w następujący sposób: O = 0.5*OW + 0.5*OL, Wykład Ocena za Wykład ustalana jest w oparciu o wyniki z dwóch kolokwiów (z każdego kolokwium można uzyskać od 0 do 20 PKT) oraz ewentualnie z dodatkowych składników oceny, których wartość punktowa nie może jednak przekraczać 20% wszystkich możliwych do zgromadzenia punktów. Zasady przyznawania punktów związanych z dodatkowymi składnikami oceny podaje się na początku semestru. Do zaliczenia Wykładu konieczne jest uzyskanie ponad połowy możliwych do uzyskania punktów. Laboratorium Pozytywną ocenę uzyskuje się po zaliczeniu „wejściówki”, poprawnie wykonanym ćwiczeniu i oddaniu sprawozdania. Do zaliczenia laboratorium konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny (co najmniej 3) ze wszystkich ćwiczeń. Łączna ocena z zajęć wynika ze średniej arytmetycznej ocen za wszystkie ćwiczenia.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. DŹWIGI ELEKTRYCZNE, Piątkiewicz A., Urbanowicz H., Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa, 1972. 2. DŹWIGI OSOBOWE I TOWAROWE: BUDOWA I EKSPLOATACJA, Kwaśniewski J., Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006. 3. WYBRANE PROBLEMY BUDOWY I PROJEKTOWANIA DŹWIGÓW, Jankowiak A., Szymański M., OWPW, Warszawa, 2017. 4. DŹWIGI HYDRAULICZNE, Jeżowski R., PSPD, Warszawa, 2017. 5. ELECTRIC LIFTS, Philips, R.S., Sir Isaac Pitman & Sons Ltd, London, 1966. 6. KONSERWACJA DŹWIGÓW ELEKTRYCZNYCH, Chimiak, M., Wydawnictwo KaBe, Krosno, 2008. 7. BUDOWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ DO PRZEMIESZCZANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Chimiak M., Wydawnictwo KaBe, Krosno, 2013. 8. OBSŁUGA DŹWIGÓW, Buczek K., , Wydawnictwo KaBe, Krosno, 2007. 9. REMONTY I MODERNIZACJE DŹWIGÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH, Wątły A., Koniuszewski R., Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa, 2005.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MTMRC-ISP-0409_W1
Potrafi przygotować i wykonać odpowiednie pomiary pozwalające na diagnostykę wybranych procesów w pracy dźwigu.
Weryfikacja: Kolokwium, krótki sprawdzian ustny/pisemny (wejściówka), raport z ćwiczenia lab.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W02, KMchtr_W04, KMchtr_W06, KMchtr_W07, KMChtr_W08, KMchtr_W11, KMchtr_W12, KMchtr_W15, KMchtr_W16, KMchtr_W17, KMchtr_W18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W04, InzA_W04, T1A_W02, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, InzA_W04, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MTMRC-IZP-0409_U1
Potrafi zidentyfikować zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne i określić najważniejsze aspekty działania dźwigu osobowego.
Weryfikacja: Kolokwium, krótki sprawdzian ustny/pisemny (wejściówka), raport z ćwiczenia lab.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U14
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U14, InzA_U06
Efekt 1150-MTMRC-IZP-0409_U2
Ma świadomość skutków awarii dźwigu i potrafi określić sposoby ich minimalizowania na etapie projektowania układu sterowania.
Weryfikacja: Kolokwium, krótki sprawdzian ustny/pisemny (wejściówka), raport z ćwiczenia lab.
Powiązane efekty kierunkowe: KMChtr_U16, KMchtr_U22
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U10, InzA_U03
Efekt 1150-MTMRC-IZP-0409_U3
Zna rodzaje napędów i układów sterowania dźwigów i ich wpływ na pracę i bezpieczeństwo użytkowników.
Weryfikacja: Kolokwium, krótki sprawdzian ustny/pisemny (wejściówka), raport z ćwiczenia lab.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U15, KMchtr_U23
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08, T1A_U11
Efekt 1150-MTMRC-IZP-0409_U4
Potrafi przeprowadzić rozumowanie i analizy niezbędne w projektowaniu wybranych zespołów dźwigów.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U07, KMchtr_U08, KMchtr_U09, KMchtr_U10, KMchtr_U11, KMChtr_U16, KMchtr_U17, KMchtr_U18, KMchtr_U19, KMchtr_U20, KMchtr_U21, KMchtr_U24
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U09, T1A_U12, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, InzA_U02, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U12, T1A_U16, InzA_U04, T1A_U16, InzA_U08, T1A_U07, T1A_U09, InzA_U08, T1A_U15, InzA_U05
Efekt 1150-MTMRC-IZP-0409_U5
Zna wymagania bezpieczeństwa w eksploatacji dźwigów i potrafi je osadzić w projektowaniu układu sterowania.
Weryfikacja: Kolokwium, raport z ćwiczenia lab.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U14
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U14, InzA_U06

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MTMRC-IZP-0409_K1
Ma świadomość zagrożeń wynikających z eksploatacji dźwigów i zdaje sobie sprawę z istnienia uwarunkowań formalnych ich eksploatacji
Weryfikacja: Kolokwium, raport z ćwiczenia lab.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K02
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02, InzA_K01