Nazwa przedmiotu:
Pojazdy autonomiczne
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski, dr inż Przemysław Szulim
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
1150-MTMTP-IZP-0405
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 20, a) wykład -16 godz.; b) konsultacje - 4 godz.; 2. Praca własna studenta – 55 godzin, w tym: a) 25 godz. – bieżące przygotowywanie się do wykładów (analiza literatury), b) 20 godz. – realizacja zadań domowych, c) 10 godz. - przygotowywanie się do prezentacji, 3) RAZEM – 75 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0.8 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - 20, w tym: a) wykład -16 godz.; b) konsultacje - 4 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,8 punktu ECTS - 20 godz., w tym: a) 20 godz. - realizacja zadań domowych
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład16h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość mechaniki, podstawy automatyki.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Wprowadzenie do zagadnień związanych z pojazdami autonomicznymi z uwzględnieniem aspektu historycznego, obecnego stanu wiedzy oraz stojących wyzwań a także zapoznanie studentów z wybranymi aspektami dotyczącymi algorytmów sterowania i fuzji danych.
Treści kształcenia:
Historia rozwoju pojazdów autonomicznych, obecny stan wiedzy oraz problemy i wyzwania stojące przed inżynierami. Czujniki i sensory pojazdów autonomicznych, ich właściwości i zastosowania w pojazdach autonomicznych. Metody fuzji sygnałów, zastosowanie filtru Klamana. Metody sterowania układów nieliniowych, zastosowanie metody backsteping'u (całkowanie wsteczne). Przegląd algorytmów realizujących podstawowe zadania stawiane pojazdom autonomicznym jak śledzenie ścieżki czy przejazd do punktu docelowego.
Metody oceny:
Oceny uzyskane za wykonane programy komputerowe (prace domowe), prezentacje.
Egzamin:
nie
Literatura:
Materiały pomocnicze umieszczone na stronie przedmiotu.
Witryna www przedmiotu:
http://www.mechatronika.simr.pw.edu.pl/ . Materiały dostępne w intranecie po zalogowaniu
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MTMTP-IZP-0405_W1
Zapoznanie się z podstawowymi aspektami dotyczącymi pojazdów autonomicznych, obecnego stanu rzeczy, historii oraz wyzwań.
Weryfikacja: Weryfikacja zdobytej wiedzy odbywa się na podstawie oceny jakości przygotowanej prezentacji tematycznej.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W13, KMchtr_W19
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W05, InzA_W02, T1A_W05
Efekt 1150-MTMTP-IZP-0405_W2
Zapoznanie się z podstawowymi cechami układów sensorycznych stosowanych w pojazdach autonomicznych
Weryfikacja: Weryfikacja zdobytej wiedzy odbywa się na podstawie oceny jakości przygotowanej prezentacji tematycznej.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W15
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02
Efekt 1150-MTMTP-IZP-0405_W3
Zapoznanie się z podstawowymi metodami fuzji informacji pochodzącej z wielu układów sensorycznych.
Weryfikacja: Weryfikacja zdobytej wiedzy odbywa się na podstawie oceny jakości przygotowanego programu komputerowego.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W01
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W07
Efekt 1150-MTMTP-IZP-0405_W4
Zapoznanie się z możliwością sterowania i realizacji podstawowych zadań stawianych pojazdom autonomicznym
Weryfikacja: Weryfikacja zdobytej wiedzy odbywa się na podstawie oceny jakości przygotowanej prezentacji tematycznej.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W12
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MTMTP-IZP-0405_U1
Umiejętność zastosowania wybranego algorytmu do fuzji informacji z wielu układów sensorycznych
Weryfikacja: Weryfikacja umiejętności odbywa się poprzez ocenę jakości rozwiązania postawionego problemu zrealizowanego w postaci pracy domowej
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U07, KMchtr_U08, KMchtr_U10
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, InzA_U02
Efekt 1150-MTMTP-IZP-0405_U2
Umiejętność zastosowania wybranego algorytmu do budowy układu regulacji dla nieliniowego obiektu
Weryfikacja: Weryfikacja umiejętności odbywa się poprzez ocenę jakości rozwiązania postawionego problemu zrealizowanego w postaci pracy domowej
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U07, KMchtr_U10, KMchtr_U22
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, InzA_U02, T1A_U10, InzA_U03
Efekt 1150-MTMTP-IZP-0405_U3
Umiejętność zastosowania wybranego algorytmu do realizacji zadania śledzenia ścieżki lub przejazdu do punktu docelowego przez pojazd autonomiczny
Weryfikacja: Weryfikacja umiejętności odbywa się poprzez ocenę jakości rozwiązania postawionego problemu zrealizowanego w postaci pracy domowej
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U07, KMchtr_U10
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, InzA_U02