Nazwa przedmiotu:
Systemy informatyczne pojazdów
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Krzysztof Szczurowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
1150-MTMTP-IZP-0406
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych- 25, a) wykład -10 godz.; b) laboratorium- 10. godz.; c) konsultacje - 5 godz.; 2) Praca własna studenta – 50 godzin, w tym: a) 30 godz. –bieżące przygotowywanie się studenta do ćwiczeń, studia literaturowe, b) 10 godz. – przygotowywanie się studenta do kolokwium; c) 10 godz. – wykonanie sprawozdań. 3) RAZEM – suma godzin pracy własnej i godzin kontaktowych: 75 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS – liczba godzin kontaktowych - 25, w tym: a) wykład -10 godz.; b) laboratorium- 10. godz.; c) konsultacje - 5 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS – 23 godziny, w tym: a) laboratorium- 10. godz.; b) konsultacje - 3 godz.; c) wykonanie sprawozdań- 10 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu budowy układów napędowych, silników spalinowych układów informatycznych.
Limit liczby studentów:
Wykład – brak. Laboratorium zgodnie z przepisami uczelnianymi (zespoły od 8 do 12 osób)
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy z zakresu budowy, eksploatacji i diagnostyki systemów informatycznych wykorzystywanych w pojazdach oraz och odporności na zakłócenia w tym nieuprawnioną ingerencję.
Treści kształcenia:
W trakcie wykładu omówione zostaną rodzaje systemów stosowanych w pojazdach, ich mocne i słabe strony. Szczegółowo zostanie przedstawiony system przekazywania i kodowania danych w systemach diagnostyki pokładowej i wykorzystanie sieci przesyłu danych . W trakcie laboratorium przeprowadzone zostaną zajęcia dotyczące badania sieci CAN, sposobów ingerencji i ich wykrywania w pamięci sterowników oraz narzędzia jakimi można to osiągnąć
Metody oceny:
Wykład - Kolokwium. Laboratorium – ocena sprawozdań z wykonanych zadań w ramach ćwiczeń, rozmowa oceniająca.
Egzamin:
nie
Literatura:
• Gajek, Z. Juda: Czujniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008. http://WWW.ibuk.pl/korpo/fiszka.php?id=771. • D. Schmidt (edytor): Mechatronika. REA, Warszawa, 2002. • M. Olszewski: Podstawy Mechatroniki. REA, Warszawa, 2008. • White, M. Randall: Kody Usterek. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008. • J. Reimpell, J. Betzler: Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji. WKŁ, Warszawa, 2008. • J. Merkisz, S. Mazurek: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych OBD. WKŁ 2006. Serie: • Informatory techniczne Bosch WKŁ (np: Czujniki w pojazdach samochodowych; Mikroelektronika w pojazdach; itp.). • Poradnik Serwisowy - e-czasopismo.pl - https://WWW.e-czasopismo.pl/poradnik-serwisowy,23.html.
Witryna www przedmiotu:
http://www.mechatronika.simr.pw.edu.pl Materiały dostępne w intranecie po zalogowaniu. Login i hasło studenci otrzymają na pierwszych zajęciach.
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MTMTP-IZP-0406_W1
Student potrafi wnioskować na podstawie dostępnych sygnałów o stanie układów informatycznych pojazdów.
Weryfikacja: Kolokwium, ocena sprawozdania, dyskusja.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W01, KMchtr_W03, KMchtr_W05, KMchtr_W18, KMchtr_W20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W06
Efekt 1150-MTMTP-IZP-0406_W2
Posiada wiedzę o budowie i zasadzie działania systemów mechatronicznych
Weryfikacja: Kolokwium, ocena sprawozdania, dyskusja.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W09
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W06, T1A_W08, InzA_W03
Efekt 1150-MTMTP-IZP-0406_W3
Student potrafi rozpoznać modyfikację układów .
Weryfikacja: Ocena sprawozdania
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W08, InzA_W03

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MTMTP-IZP-0406_U1
Student potrafi efektywnie wykorzystywać urządzenia specjalistyczne
Weryfikacja: Praca w trakcie wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdania, dyskusja.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U07
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01
Efekt 1150-MTMTP-IZP-0406_U2
Potrafi dokonać analizy i identyfikacji sposobu funkcjonowania, ocenić i sformułować wnioski w prostych zadaniach inżynierskich.
Weryfikacja: Praca w trakcie wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdania, dyskusja.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U13, KMchtr_U14, KMchtr_U15, KMChtr_U16, KMchtr_U17, KMchtr_U18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U13, InzA_U01, T1A_U14, InzA_U06, T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000- IZP -0406_K1
Student potrafi scharakteryzować wpływ niesprawności poszczególnych układów na otoczenie w tym na bezpieczeństwo uczestników ruch oraz środowisko
Weryfikacja: Kolokwium, ocena sprawozdania, dyskusja.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04