Nazwa przedmiotu:
Pokładowa diagnostyka pojazdów
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Marcin K. Wojs
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
1150-MTMTR-IZP-0407
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 24, w tym: a) wykład – 8 godz.; b) laboratorium – 8 godz.; c) konsultacje – 8 godzin. 2) Praca własna studenta – 52 godzin, w tym: a) 10 godzin – przygotowanie do wykładów, b) 15 godzin – przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, c) 15 godzin – przygotowanie sprawozdań, d) 12 godzin – przygotowanie się do 2 prezentacji. 3) RAZEM – suma godzin pracy własnej i godzin kontaktowych – 76 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,96 punkt ECTS – liczba godzin kontaktowych – 24, w tym: a) wykład – 8 godz.; b) laboratorium – 8 godz.; c) konsultacje – 8 godzin.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,32 punktu ECTS – 8 godzin, w tym: a) laboratorium – 8 godz.;
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość budowy układów samochodu objętych sterowaniem elektronicznym. Znajomość stosowanych praktycznie rozwiązań konstrukcyjnych tych układów. Znajomość podstawowych praw elektrotechniki ogólnej.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami wykrywania i sygnalizacji usterek w elektronicznie sterowanych układach samochodu. Metodyka wyszukiwania usterek na podstawie symptomów i sygnalizowanych kodów. Planowanie procedur wykrywania usterek.
Treści kształcenia:
Wykład: 1. Zagadnienia wstępne. Elektroniczne układy sterowania występujące we współczesnych samochodach osobowych. 2. Ogólne zasady wykrywania usterek. Typowa aparatura diagnostyczna. Komunikacja multipleksowana w samochodzie. 3. Diagnostyka układów sterowania silnikiem – wtrysk paliwa , zapłon, układy sterowania napełnieniem, inne układy sterowania silników o zapłonie iskrowym. 4. Sterowanie prędkością obrotową biegu jałowego i elektronicznie sterowane przepustnice. Silniki ZI o bezpośrednim wtrysku paliwa. 5. Zastosowanie technologii sterowania wtryskiem paliwa silników ZI do silników ZS podobieństwa i różnice. 6. Układy ograniczenia emisji szkodliwych składników spalin w silnikach ZI i ZS. 7. Sterowanie automatycznymi układami napędowymi Sterowanie zautomatyzowanymi skrzyniami biegów. 8. Sterowanie elektroniczne w układzie kierowniczym. Układy kierownice na 4 koła. 9. Układy wspomagające działanie hamulców ABS EBD, etc. 10. Układy zapobiegające poślizgom bocznym i układy sterowania siła napędową. 11. Elektronicznie sterowane układy zawieszenia sterowanie tłumieniem i sztywnością. 11. Układy bezpieczeństwa biernego – Poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa. 12. Układy zabezpieczenia przed kradzieżą alarm, immobilizer 13. Układy komfortu i ich sterowanie, wykorzystanie GSM I GPS. 14. Wybrane inne układy samochodu. 15 Zajęcia podsumowujące oraz zaliczeniowe. Laboratorium: Praktyczne zapoznanie się z zasadą działania i diagnostyką układów pojazdów. 1. Diagnostyka systemu regulacji siły hamowania ABS/ASR. 2. Diagnostyka systemu bezpieczeństwa biernego SRS. 3. Diagnostyka samochodu osobowego BMW. 4. Diagnostyka silnika GM. 5. Diagnostyka szeregowa i równoległa - Tester diagnostyczny ADP 196 6. Diagnostyka silnika spalinowego. 7. Badania symulacyjne reaktora katalitycznego. 8. Diagnostyka komputerowa układu doładowania silnika z zapłonem samoczynnym. 9. Diagnostyka silnika o ZS na podstawie wykresu indykatorowego. 10. Aplikacje mobilne do diagnostyki pokładowej.
Metody oceny:
Wykład: Dwa sprawdziany w ciągu semestru. Laboratorium: Raporty z wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. A. Gajek, Z. Juda: Czujniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008. 2. D. Schmidt (edytor): Mechatronika. REA, Warszawa, 2002. 3. J. Reimpell, J. Betzler: Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji. WKŁ, Warszawa, 2008. 4. W. Serdecki: Badania silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012. 5. U. Rokosch Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2007. 6. K. Sitek, S. Syta: Badania stanowiskowe i diagnostyka. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2011.
Witryna www przedmiotu:
http://www.simr.pw.edu.pl/ip/Instytut-Pojazdow/Dydaktyka/Laboratoria/Laboratorium-Pokladowej-Diagnostyki-Pojazdow
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MTMTR-IZP-0407_W1
Znajomość budowy układów samochodu objętych sterowaniem elektronicznym.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W17, KMchtr_W18, KMchtr_W19, KMchtr_W20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W05, T1A_W06
Efekt 1150-MTMTR-IZP-0407_W2
Znajomość stosowanych praktycznie rozwiązań konstrukcyjnych tych układów.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W17, KMchtr_W18, KMchtr_W19, KMchtr_W20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W05, T1A_W06
Efekt 1150-MTMTR-IZP-0407_W3
Znajomość podstawowych praw elektrotechniki ogólnej.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W17, KMchtr_W18, KMchtr_W19, KMchtr_W20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W05, T1A_W06

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MTMTR-IZP-0407_U1
Umie interpretować i rozwiązywać zagadnienia wykrywania i sygnalizacji usterek w elektronicznie sterowanych układach samochodu.
Weryfikacja: Ocena sprawozdania z ćw. laboratoryjnego.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U15, KMChtr_U16, KMchtr_U17, KMchtr_U18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16
Efekt 1150-MTMTR-IZP-0407_U2
Potrafi zastosować metodykę wyszukiwania usterek na podstawie symptomów i sygnalizowanych kodów.
Weryfikacja: Ocena sprawozdania z ćw. laboratoryjnego.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U15, KMChtr_U16, KMchtr_U17, KMchtr_U18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16
Efekt 1150-MTMTR-IZP-0407_U3
Potrafi planować procedury wykrywania usterek.
Weryfikacja: Ocena prezentacji, sprawozdanie z ćw. laboratoryjnego.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U15, KMChtr_U16, KMchtr_U17, KMchtr_U18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MTMTR-IZP-0407_K1
Potrafi współdziałać i pracować w grupie przy realizacji ćwiczeń laboratoryjnych i opracowywaniu sprawozdania, przyjmując w niej różne role
Weryfikacja: Ocena wykonywania zadań w trakcie realizacji ćwiczeń i ocena sprawozdania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K02, KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02, InzA_K01, T1A_K03, T1A_K04