Nazwa przedmiotu:
Mechatronika pojazdów
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Marcin Jasiński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0321
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 34 godz., w tym: a) wykład - 20 godz.; b) laboratorium- 10 godz.; c) konsultacje - 2 godz.; d) egzamin - 2 godz.; 2) Praca własna studenta - 66 godz.; a) studia literaturowe: 16 godz.; b) przygotowanie do zajęć: 20 godz.; c) przygotowania do egzamin: 15 godz.; d) opracowanie sprawozdań: 15 godz.; 3) RAZEM – 100 godz.;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,4 punktów ECTS – liczba godzin kontaktowych - 34, w tym: a) wykład - 20 godz.; b) laboratorium- 10 godz.; c) konsultacje - 2 godz.; d) egzamin - 2 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,8 punktu ECTS - 20 godzin pracy studenta, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 10 godzin; b) sporządzenie sprawozdania z laboratorium - 10 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład16h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana jest znajomość podstaw mechatroniki, elektroniki oraz fizyki.
Limit liczby studentów:
Zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów wiedzy na temat budowy i zasad działania układów mechatronicznych pojazdów, a także nabycie przez nich umiejętności wykonania pomiarów i diagnostyki podstawowych układów mechatronicznych.
Treści kształcenia:
Wykład: Ogólna wiedza nt. zasady działania, budowy oraz przykładów zastosowania: czujniki, aktywatory - przegląd; Układy zasilania i sterowania silników o ZI; Układ zasilania i sterowania silników o ZS; Diagnostyka pokładowa; Układy doładowania silnika; Zaawansowane układy hamulcowe – BAS itp.; Zaawansowane układy sterowania (zmienne fazy rozrządu itp.); Nowoczesne układy przeniesienia napędu (koła dwumasowe, sprzęgła samo nastawialne itp.); Zaawansowane układy kierownicze; Uniwersalne sterowniki silników o ZI; Mapy wtrysku; Sterowanie instalacjami wtrysku paliw alternatywnych; Budowa układów sterowania silników wielopaliwowych; Platformy autonomiczne; Rolnictwo precyzyjne; Zaawansowane rozwiązania skrzyń biegów automatycznych i półautomatycznych; Zawieszenia aktywne (hydropneumatyczne itp.); Układy ACC. Laboratorium: Praktyczne zapoznanie się z zasadą działania i diagnostyką układów mechatronicznych. Zintegrowany system sterowania pracy silnikiem typu Motronic. Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydrauliczno-elektrycznym. Mechatroniczne sterowanie silnikiem o ZS typu Common Rail. Ocena parametrów pracy silnika wielopaliwowego. Badanie map wtrysku sterowników silnika/ Programowanie uniwersalnych sterowników ZI. Sprawdzanie geometrii samochodu.
Metody oceny:
Wykład: Zaliczany jest na podstawie pisemnego egzaminu. Laboratorium: Przed rozpoczęciem ćwiczenia sprawdzane jest przygotowanie studentów (tzw. „wejściówka”). Każde ćwiczenie jest zaliczane na podstawie poprawnie wykonanego sprawozdania, przyjętego i ocenionego przez prowadzącego dane ćwiczenia
Egzamin:
tak
Literatura:
1. A. Gajek, Z. Juda: Czujniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008. http://www.ibuk.pl/korpo/fiszka.php?id=771 2. D. Schmidt (edytor): Mechatronika. REA, Warszawa, 2002. 3. J. Reimpell, J. Betzler: Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji. WKŁ, Warszawa, 2008.
Witryna www przedmiotu:
http://www.mechatronika.simr.pw.edu.pl Materiały dostępne w intranecie po zalogowaniu. Login i hasło studenci otrzymają na pierwszych zajęciach.
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0321_W1
Posiada wiedzę o budowie i zasadzie działania systemów mechatronicznych pojazdów.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W17, KMchtr_W18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02
Efekt 1150-MT000-IZP-0321_W2
Posiada wiedzę o podstawach diagnostyki układów mechatronicznych pojazdów.
Weryfikacja: Egzamin, ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W17, KMchtr_W18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02
Efekt 1150-MT000-IZP-0321_W3
Posiada wiedze o trendach rozwoju współczesnych układów mechatronicznych pojazdów.
Weryfikacja: Egzamin, ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W19
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W05

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0321_U1
Potrafi przeprowadzić diagnostykę układów mechatronicznych stosowanych w pojazdach i określić ich wpływ na zagrożenie środowiska.
Weryfikacja: Ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U11, KMchtr_U12, KMchtr_U13, KMchtr_U14, KMchtr_U15, KMChtr_U16, KMchtr_U17, KMchtr_U18, KMchtr_U20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U07, T1A_U08, InzA_U01, T1A_U08, T1A_U13, InzA_U01, T1A_U14, InzA_U06, T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U16, InzA_U08

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0321_K1
Umie pracować indywidualnie i w zespole.
Weryfikacja: Ocena wykonywania zadań w trakcie realizacji ćwiczeń i ocena sprawozdania
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04