Nazwa przedmiotu:
Seminarium dyplomowe
Koordynator przedmiotu:
Koordynator przedmiotu: Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-00000-IZP-0605
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 8 godz. ćwiczeń. 2) Praca własna studenta – 23 godzin, w tym: a) studia literaturowe: 8 godz. b) praca nad przygotowaniem prezentacji: 15 godz. 3) RAZEM – 31 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,3 punktu ECTS – 8 godz. ćwiczeń.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 25 godzin, w tym: a) udział w ćwiczeniach - 8 godzin; b) praca nad przygotowaniem prezentacji – 17 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia8h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Przygotowanie studentów do wykonania pracy dyplomowej i prezentacji dyplomowej. Przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego.
Treści kształcenia:
Przedmiot obejmuje ćwiczenia z następującego zakresu tematycznego: Wymogi stawiane inżynierskim pracom dyplomowym. Własny wkład pracy. Zasady przygotowywania karty pracy dyplomowej. Ogólna struktura i zawartość poszczególnych części pracy dyplomowej. Zasady redagowania pracy dyplomowej. Reżim terminologiczny. Sformułowanie zadania, cel i zakres pracy dyplomowej. Przygotowywanie streszczeń. Odwołania do źródeł bibliograficznych. Przestrzeganie praw autorskich. Estetyka pracy dyplomowej. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego. Zasady prowadzenia dyskusji merytorycznej. Zasady przygotowania prezentacji pracy dyplomowej: liczba i układ slajdów, organizacja treści na slajdach, przejrzystość i komunikatywność. Zasady przedstawiania prezentacji dyplomowej.
Metody oceny:
Ocena prezentacji, aktywności studenta w ramach seminarium.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura dobrana przez studenta w porozumieniu z promotorem pracy z zakresu związanego z tematem pracy dyplomowej.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-00000-IZP-0605_W1
Student, który zaliczył przedmiot zna zasady organizacji pracy dyplomowej inżynierskiej i prezentowania jej wyników w sposób przejrzysty i zrozumiały. Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania zasobami własności intelektualnej i prawa patentowego.
Weryfikacja: Ocena prezentacji
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W22
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W10, InzA_W03

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-00000-IZP-0605_U1
Student umie zastosować w praktyce zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej.
Weryfikacja: Ocena prezentacji
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U01, KMchtr_U06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U05
Efekt 1150-00000-IZP-0605_U2
Student potrafi: • przeprowadzić analizę stanu wiedzy zalecanej na dany temat literatury naukowej i innych źródeł, • dokonać jego krytycznej oceny, sformułować wyniki w formie krótkiego opracowania.
Weryfikacja: Ocena prezentacji
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U01, KMchtr_U02, KMchtr_U03, KMchtr_U04, KMchtr_U06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U02, T1A_U03, InzA_U02, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U05

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-00000-ISP-0605_K1
Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w przekazywaniu szerszemu gremium osiągnięć mechaniki i budowy maszyn
Weryfikacja: Ocena prezentacji
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K02, KMchtr_K04, KMchtr_K06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02, InzA_K01, T1A_K03, T1A_K04, T1A_K07, InzA_K01