Nazwa przedmiotu:
Praca dyplomowa
Koordynator przedmiotu:
Koordynator przedmiotu: Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0420
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
15
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 80 godz. projektu. 2) Praca własna studenta – 295 godz., w tym: a) studia literaturowe: 65 godz.; b) praca nad przygotowaniem pracy dyplomowej: 230 godz. 3) RAZEM – 375 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
3,2 punkty ECTS – 80 godz. projektu.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
15 punktów ECTS - 375 godzin pracy studenta, w tym: a) udział w ćwiczeniach projektowych - 80 godzin; b) praca nad przygotowaniem pracy dyplomowej – 230 godzin; c) studia literaturowe: 65 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt80h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest opracowanie przez studenta pracy dyplomowej inżynierskiej.
Treści kształcenia:
Przedmiot obejmuje pracę własną studenta w zakresie niezbędnym do realizacji pracy dyplomowej określonym w porozumieniu z promotorem pracy. Tematyka pracy dyplomowej powinna być powiązana z realizowanym kierunkiem studiów. Praca dyplomowa inżynierska powinna wykazać posiadanie przez dyplomanta umiejętności rozwiązywania problemów, opartej na znajomości podstaw teoretycznych lub doświadczeniach empirycznych oraz wykorzystywania znanych metod, analiz i/lub komputerowych programów dotyczących rozpatrywanego problemu. Praca dyplomowa powinna stanowić rozwiązanie wskazanego dyplomantowi zadania na podstawie informacji znajdujących się w dostępnym piśmiennictwie. Praca dyplomowa inżynierska powinna dotyczyć procesów i urządzeń technicznych i technologicznych. Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej może być w szczególności: rozwiązanie zadania z zakresu projektowania, wytwarzania lub eksploatacji urządzeń technicznych i obiektów, wykonanie badań wraz z analizą uzyskanych wyników, opracowanie programu komputerowego o odpowiednim stopniu trudności.
Metody oceny:
Ocena pracy dyplomowej przez Promotora.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura dobrana przez studenta w porozumieniu z promotorem pracy z zakresu związanego z tematem pracy dyplomowej .
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0420_W1
Posiada wiedzę jak pozyskiwać dane z literatury i baz danych; potrafi ocenić działanie zasad i praw dotyczących ochrony własności intelektualnej. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechatroniki pojazdów oraz orientuje się w jej obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych.
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej przez Promotora
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W19, KMchtr_W22
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W05, T1A_W10, InzA_W03

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0420_U1
Potrafi zaprojektować proste urządzenie, system lub proces, używając właściwych metod, technik i narzędzi z uwzględnieniem zastosowania odpowiednich materiałów i technologii wykonania.
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej przez Promotora
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U11, KMchtr_U14, KMchtr_U21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U14, InzA_U06, T1A_U07, T1A_U09, InzA_U08
Efekt 1150-MT000-IZP-0420_U2
Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych lub procesów.
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej przez Promotora
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U09
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U12, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05
Efekt 1150-MT000-IZP-0420_U3
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, bazy danych oraz innych źródeł w zakresie swojego kierunku studiów; potrafi ocenić działanie zasad i praw dotyczących ochrony własności intelektualnej
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej przez Promotora
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U01, KMchtr_U03, KMchtr_U04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U03, InzA_U02, T1A_U03, T1A_U04

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0420_K1
Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w przekazywaniu szerszemu gremium osiągnięć mechatroniki pojazdów i maszyn roboczych
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej przez Promotora
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K02, KMchtr_K04, KMchtr_K06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02, InzA_K01, T1A_K03, T1A_K04, T1A_K07, InzA_K01