Nazwa przedmiotu:
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów mechatronicznych
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Robert Gumiński
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MTR-IZP-0431
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 22, w tym: a) wykład -20 godz.; b) konsultacje - 2 godz.; 2. Praca własna studenta – 33 godzin, w tym: a) 12 godz. – bieżące przyswajanie wiedzy prezentowanej na wykładach (analiza literatury), b) 8 godz. – realizacja zadań domowych, c) 13 godz. - przygotowywanie się do kolokwiów , 3) RAZEM – 55 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - 22 godziny w tym: a) wykład -20godz.; b) konsultacje - 2 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład16h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw rachunku różniczkowego, całkowego oraz prawdopodobieństwa.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cel przedmiotu:
Zdobycie wiedzy o: budowie niezawodnościowych modeli statystycznych, cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w ujęciu niezawodnościowym, związku ryzyka technicznego z prawdopodobieństwem wystąpienia uszkodzenia oraz wielkością strat. Poznanie podstawowych metod analizy ryzyka technicznego.
Treści kształcenia:
Przedstawienie treści przedmiotu omówienie zalecanej literatury i zasady zaliczenia przedmiotu. Wprowadzenie do Niezawodność i Bezpieczeństwo Obiektów Złożonych, podstawowe pojęcia. Zarządzanie ryzykiem. Ocena ryzyka. Analiza ryzyka. Zagadnienia statystyki wykorzystywane w Niezawodności i Bezpieczeństwie Obiektów Złożonych Funkcje charakterystyczne niezawodności. Rozkład wykładniczy i Weibulla. Funkcja struktury systemu - zbiory ścieżek i cięć. Jakościowe metody oceny ryzyka. Drzewo niezdatności. Analiza zdarzeń. Kolokwium zaliczeniowe. FMEA - Analiza skutków występowania wad (uszkodzeń). Zastosowanie metody FMEA w analizie ryzyka. Ilościowe oceny ryzyka. Metody symulacyjne. Analityczne metody oceny niezawodności (modele fizykalne). Obliczanie średniego czasu do wystąpienia uszkodzenia (MTTF). Makromodele. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Kolokwium zaliczeniowe.
Metody oceny:
Wykład jest zaliczany na podstawie dwóch kolokwiów i dwóch prac domowych.
Egzamin:
nie
Literatura:
Radkowski S., Podstawy bezpiecznej techniki, Oficyna Wydawnicza PW, 2003. WWW.reliawiki.org.
Witryna www przedmiotu:
http://Www.mechatronika.simr.pw.edu.pl/
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MTR-IZP-0431_W1
Posiada wiedzę o budowaniu niezawodnościowych modeli statystycznych (funkcje charakterystyczne niezawodności - rozkład wykładniczy, Weibulla), zna podstawowe pojęcia z dziedziny niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych (niezawodność, ryzyko, akceptowalność ryzyka, analiza i ocena ryzyka).
Weryfikacja: Weryfikacja wiedzy odbywa się w formie pisemnej poprzez odpowiedź na postawione pytanie przedmiotowe (kolokwium/zadanie domowe).
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W01, KMchtr_W15
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02
Efekt 1150-MTR-IZP-0431_W2
Student posiada podstawową wiedzę nt metod oceny niezawodności (modele logiczne, FMEA) i podejmowania decyzji w warunkach niepewności (teoria gier).
Weryfikacja: Weryfikacja wiedzy odbywa się w formie pisemnej poprzez odpowiedź na postawione pytanie przedmiotowe (kolokwium/zadanie domowe).
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W15, KMchtr_W21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W08, InzA_W03

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MTR-IZP-0431_U1
Student potrafi wyznaczyć strukturę niezawodnościową obiektów złożonych.
Weryfikacja: Weryfikacja umiejętności odbywa się w formie pisemnej poprzez rozwiązanie postawionego zadania w formie pracy domowej i w trakcie kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U01, KMchtr_U02
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U02
Efekt 1150-MTR-IZP-0431_U2
Student potrafi wyznaczyć indeks niezawodności i prawdopodobieństwo uszkodzenia prostej konstrukcji.
Weryfikacja: Weryfikacja umiejętności odbywa się w formie pisemnej poprzez rozwiązanie postawionego zadania w formie pracy domowej i w trakcie kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U01, KMchtr_U07
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01