Nazwa przedmiotu:
Układy hydrauliczne i pneumatyczne
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Paweł Ciężkowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0316
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 9, w tym: a) wykład - 8 godz.; b) konsultacje - 1 godz. 2) Praca własna studenta – 47, w tym: a) 16 godz. – bieżące przygotowywanie studenta do wykładu, b) 15 godz. –studia literaturowe, c) 16 godz. – przygotowywanie się studenta do egzaminu, 3) RAZEM – 56 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS – liczba godzin kontaktowych -9, w tym: a) wykład -8 godz.; b) konsultacje - 1 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza na temat podstawowych pojęcia związanych z napędem i sterowaniem hydraulicznym, pneumatycznym, elektrycznym. Podstawową wiedzę w zakresie znajomości konstrukcji i działania elementów hydraulicznych i pneumatycznych (wysłuchanie wykładów: Podstawy Napędów Hydraulicznych i Pneumatycznych, Maszyny Robocze)
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe pojęcia związane z napędem, sterowaniem i projektowaniem układów hydraulicznych, pneumatycznym oraz zasady związane z doborem elementów i ich eksploatacją. W ramach wykładu studenci zdobywają doświadczenie z zakresu intuicyjnych metod projektowania układów hydraulicznych i pneumatycznych. Nabywają umiejętność doboru rodzaju i podstawowych parametrów układu napędowego, roboczego (hydrostatycznego lub pneumatycznego) i jego zespołów do określonego pojazdu, maszyny lub urządzenia. Umiejętność rysowania i czytania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych. Zdobywają wiedzę o kryteriach projektowania układów pneumatycznych i hydraulicznych. Potrafią sterować elementami wykonawczymi projektowanego napędu hydraulicznego lub pneumatycznego. Posiada wiedzę o elementach stosowanych w układach hydraulicznych i pneumatycznych.
Treści kształcenia:
1. Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu projektowania układów hydraulicznych i pneumatycznych. Wiadomości te dotyczą: sposobu i kolejności postępowania przy projektowaniu i obliczaniu napędów hydraulicznych i pneumatycznych. 2. Napędy (hydrokinetyczne, hydrostatyczne, hydrostatyczno-mechaniczne) i sterowanie jazdą maszyn roboczych i pojazdów. 3. Zasady doboru elementów hydraulicznych projektowanego układu. Przedstawienie przykładowych schematów hydraulicznych układów napędowych i osprzętu w maszynach roboczych. Omówienie zasad uruchamiania układów hydraulicznych. 4. Omówienie prostych układów sterowania hydraulicznego i pneumatycznego. Obiegi cieczy (otwarte, półzamknięte, zamknięte). 5. Podstawowe zabezpieczenia układów hydrostatycznych przed przeciążeniem lub umożliwienie poprawnej pracy i zróżnicowania ciśnienia w różnych obwodach układu. 6. Zasady współpracy kilku pomp hydraulicznych. 7. Synchronizacja ruchu siłowników pneumatycznych, cylindrów i silników hydraulicznych. 8. Ogólne zasady sterowania i regulacji: mechaniczne, elektromechaniczne, hydrauliczne objętościowe, hydrauliczne dławieniowe, serwohydrauliczne, elektryczne proporcjonalne, elektryczne serwo. 9. Omówienie elementów sterujących w układach hydraulicznych oraz układy ich połączeń w napędach hydraulicznych. 10. Omówienie elementów sterujących w układach pneumatycznych oraz układy ich połączeń w napędach pneumatycznych
Metody oceny:
Zaliczenie na podstawie dwóch pisemnych sprawdzianów ocenionych pozytywnie na minimum 3.0. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych uzyskach z dwóch sprawdzianów
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Bartnicki A., Sprawka P., Zastosowanie hydrostatycznych układów napędowych we współczesnych maszynach i pojazdach lądowych, LOGITRANS, Szczyrk 2008. 2. Baszta T. M., Hydraulika w budowie maszyn, poradnik Warszawa: Wydaw. Nauk.-Techn., 1966. 3. Budny E., Napęd i sterowanie układów hydraulicznych w maszynach roboczych. ITE, Radom 2001. 4. Dindorf R., Hydraulika i pneumatyka. Podstawy, ćwiczenia, laboratorium, wyd. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2003r. 5. Garbacik A. (red), Studium projektowania układów hydraulicznych. Ossolineum, Kraków 1997. 6. Kotnis G., Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach, Wyd. KaBe 2011. 7. Kubrak E, Kubrak J., Hydraulika techniczna. Przykłady obliczeń, wyd. Wydawnictwo SGGW, 2004r.. 8. Lipski J., Napędy i sterowania hydrauliczne, wyd. WKŁ, 1991r. 9. Stawiarski D., Urządzenia pneumatyczne w obrabiarkach i przyrządach. WNT, Warszawa 1975. 10. Stryczek S., Napęd hydrostatyczny tom I, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 2005. 11. Szenajch W., Napęd i sterowanie pneumatyczne. WNT, Warszawa 1992. 12. Szydelski Z., Napęd i sterowanie hydrauliczne w pojazdach i samojezdnych maszynach roboczych, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 1980. 13. Świder J., Wszołek G., Metodyczny zbiór zadań laboratoryjnych i projektowych ze sterowania procesami technologicznymi. Układy pneumatyczne i elektropneumatyczne ze sterowaniem logicznym. Wydawnictwo Poli-techniki Śląskiej, Gliwice 2003. 14. Świder J., Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych. Układy pneumatyczne i elektropneumatyczne ze sterowaniem logicznym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0316_W1
Student ma wiedzę o elementach stosowanych w układach hydraulicznych i pneumatycznych
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W11, KMchtr_W12, KMchtr_W17
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, InzA_W04, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05
Efekt 1150-MT000-IZP-0316_W2
Student ma szczegółową wiedzę związaną z budową i funkcjonowaniem urządzeń i układów hydraulicznych i pneumatycznych
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W11, KMchtr_W12, KMchtr_W17
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, InzA_W04, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05
Efekt 1150-MT000-IZP-0316_W3
Posiada wiedzę o elementach stosowanych w układach hydraulicznych i pneumatycznych
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W11, KMchtr_W12, KMchtr_W17
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, InzA_W04, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05
Efekt 1150-MT000-IZP-0316_W4
Ma wiedzę z zakresu układów sterowania w maszynach i urządzeniach z napędem hydraulicznym i pneumatycznym.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, InzA_W02
Efekt 1150-MT000-IZP-0316_W5
Posiada wiedzę o kryteriach projektowania układów hydraulicznych i pneumatycznych.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W11, KMchtr_W12, KMchtr_W17
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, InzA_W04, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05
Efekt 1150-MT000-IZP-0316_W6
Zna zasady doboru elementów projektowanego układu.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W11, KMchtr_W12, KMchtr_W17
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, InzA_W04, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05
Efekt 1150-MT000-IZP-0316_W7
Potrafi sterować elementami wykonawczymi projektowanego napędu hydraulicznego lub pneumatycznego.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W13
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W05, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0316_U1
Student potrafi planować i budować układy hydrauliczne i pneumatyczne.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U01, KMchtr_U04, KMchtr_U07, KMchtr_U08, KMchtr_U18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U16
Efekt 1150-MT000-IZP-0316_U2
Student potrafi wykorzystać metody symulacyjne do projektowania i oceny układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz układów sterowania.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U09
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U12, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05
Efekt 1150-MT000-IZP-0316_U3
Student potrafi dokonać analizy funkcjonowania istniejących układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz przedstawić, metodę poprawy funkcjonalności układów.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U15
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08
Efekt 1150-MT000-IZP-0316_U4
Zna zasady doboru elementów projektowanego układu.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U03
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U03, InzA_U02
Efekt 1150-MT000-IZP-0316_U5
Potrafi czytać schematy układów hydraulicznych i pneumatycznych.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U03
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U03, InzA_U02

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0316_K1
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej role projektanta i wykonawcy oraz obsługującego urządzenia wyposażone w układy hydrauliczne i pneumatyczne
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K01, KMchtr_K03, KMchtr_K05, KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01, T2A_K05, T1A_K06, InzA_K02, T1A_K03, T1A_K04