Nazwa przedmiotu:
Podstawy diagnostyki
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Szymon Gontarz
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0315
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 22, w tym: a) wykład -10 godz.; b) laboratorium- 10 godz.; c) konsultacje - 1 godz.; d) egzamin – 1 godz.; 2) Praca własna studenta – 30, w tym: a) przygotowanie do zajęć: 5 godz.; b) studia literaturowe – 5 godz.; c) przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych : 10 godz.; d) przygotowywanie się studenta do egzaminu: 10 godz. 3) RAZEM – 52 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS – liczba godzin kontaktowych - 22, w tym: a) wykład -10 godz.; b) laboratorium- 10 godz.; c) konsultacje - 1 godz.; d) egzamin – 1 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS –20 godzin, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 10 godz. b) przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych : 10 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana znajomość analizy matematycznej, postaw fizyki w szczególności teorii drgań, mechaniki oraz wytrzymałości materiałów.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cel przedmiotu:
Zdobycie wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku, przydatnej do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu diagnostyki, eksploatacji obiektów technicznych. Poznanie budowy i zasady działania systemów diagnostycznych. Zrozumienie aspektów ekonomicznych, społecznych, prawnych i eksploatacyjnych w dziedzinie diagnostyki oraz trendów rozwoju współczesnych układów mechanicznych. Nabycie umiejętności analizy i identyfikacji sposobu funkcjonowania, oceny i formułowania wniosków prostych zadań inżynierskich. Zrozumienie powagi aspektów ekologicznych, ekonomicznych, wpływu na środowisko, skutków działania wyeksploatowanych maszyn i urządzeń oraz potrzebę diagnostyki takich zespołów urządzeń.
Treści kształcenia:
Wykład: Ogólna wiedza nt. zasady rozwiązywania problemów diagnostyki technicznej oraz metod i środków diagnozowania. 1. Modele błędów i procesów. 2. Fizykalne modele sygnałów. 3. Detekcja błędu na podstawie modelu sygnału. 4. Analiza sygnałów okresowych. 5. Detekcja błędów i uszkodzeń za pomocą metod identyfikacji procesów. 6. Porównanie metod detekcji uszkodzeń. 7. Procedury diagnostyczne. 8. Diagnozowanie uszkodzeń za pomocą metod klasyfikacji. 9. Wnioskowanie diagnostyczne 10. Metody statystyczne w diagnostyce. 11. Eksperymenty diagnostyczne. Laboratorium: Praktyczne zapoznanie się z metodami i środkami diagnostyki technicznej. 1. Wykorzystanie zjawisk falowych w diagnostyce konstrukcji sprężonych. 2. Diagnostyka stanu naprężeń - diagnostyka gigacyklowego procesu zmęczeniowego 3. Diagnostyka hydraulicznych elementów wykonawczych układów hydraulicznych. 4. Diagnostyka konstrukcji za pomocą analizy modalnej.
Metody oceny:
Laboratorium: Każde ćwiczenie laboratoryjne ocenione zostaje bezpośrednio po jego zakończeniu. Podstawą oceny jest poprawne wykonanie ćwiczenia zakończone sprawozdaniem oraz jego ustne obronienie. Jest to możliwe po dopuszczeniu studenta do wykonania ćwiczenia po uprzedniej weryfikacji teoretycznego przygotowania studenta do zajęć. Warunkiem koniecznym zaliczenia laboratorium jest odrobienie w danym semestrze wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie i zaliczenie każdego ćwiczenia na co najmniej 3. Ocena końcowa laboratorium jest ustalana na podstawie średniej liczby ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń objętych harmonogramem zajęć laboratoryjnych. Średnia odpowiada, po zaokrągleniu, ocenie końcowej. Wykład: Zaliczenie części wykładowej odbywa się podczas egzaminu pisemnego, zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej. Ocena łączna: Ocena łączna z przedmiotu jest średnią ważoną z ocen uzyskanych z części laboratoryjnej oraz wykładowej. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest zaliczenie no ocenę minimum 3.0 obu części laboratoryjnej i wykładowej.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Cempel Cz.: 1989. Diagnostyka wibroakustyczna maszyn. PWN Warszawa. 2. Smalko Z.: 1998. Podstawy Eksploatacji Technicznej Pojazdów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 3. Levitt: 1997. The Handbook of Maintenance Management, Idustrial Pres Jnc. 4. Radkowski S.: 2002. Wibroakustyczna Diagnostyka Uszkodzeń Niskoenergetycznych. ITE Radom-Warszawa
Witryna www przedmiotu:
Wszystkie materiały do przedmiotu Podstawy Diagnostyki dostępne są na stronie intranetowej przedmiotu: http://Www.mechatronika.simr.pw.edu.pl po zalogowaniu. Hasło dostępu i login podane zostaną przez prowadzącego zajęcia.
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-ISP-0315_W1
Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu diagnostyki technicznej.
Weryfikacja: Dyskusja na wykładzie, egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W05, KMchtr_W14
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03, T1A_W02, InzA_W02
Efekt 1150-MT000-IZP-0315-W2
Posiada wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia ekonomicznych, społecznych i prawnych aspektów diagnostyki technicznej.
Weryfikacja: Dyskusja na wykładzie, egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W08, InzA_W03
Efekt 1150-MT000-IZP-0315-W3
Posiada podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu diagnostyki technicznej.
Weryfikacja: Dyskusja na wykładzie, egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W16
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02
Efekt 1150-MT000-IZP-0315-W4
Posiada podstawową wiedzę o cyklu życia obiektów technicznych i rozumie powagę aspektów ekologicznych diagnostyki technicznej.
Weryfikacja: Dyskusja na wykładzie, egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W15
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0315-U1
Potrafi zaplanować i wykonać zadania związane z badaniami diagnostycznymi używając właściwych metod i środków.
Weryfikacja: Krótki sprawdzian ustny/pisemny weryfikujący przygotowanie studenta do ćwiczeń w laboratorium, ocena sprawozdania
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U12, KMchtr_U13, KMchtr_U20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U08, InzA_U01, T1A_U08, T1A_U13, InzA_U01, T1A_U16, InzA_U08
Efekt 1150-MT000-IZP-0315-U2
Potrafi odpowiednio ustalić priorytety służące realizacji określonego przez innych zadania.
Weryfikacja: Ocena wykonywania zadań w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych i ocena sprawozdania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U02
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0315_K1
Potrafi pracować samodzielnie i w zespole
Weryfikacja: Ocena wykonywania zadań w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych i ocena sprawozdania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04