Nazwa przedmiotu:
Modelowanie diagnostyczne systemów mechatronicznych
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Robert Gumiński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0342
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 12 w tym: a) laboratorium -10 godz.; b) konsultacje - 2 godz.; 2) Praca własna studenta – 13 godzin, przygotowanie do zajęć, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń. 3) RAZEM – 25 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,5 punktu ECTS - 12 godziny w tym: a) laboratorium -15godz.; b) konsultacje - 2 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt – 25 godzin, w tym: a) laboratorium -15 godz.; b) konsultacje - 2 godz.; c)13 godzin, przygotowanie do zajęć, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość środowiska obliczeniowego MATLAB/SIMULINK, podstawy mechaniki.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cel przedmiotu:
Zdobycie wiedzy o budowie modeli obiektów dynamicznych. Zdobycie umiejętności symulacji i badania wpływu zmiany parametrów (spowodowanej uszkodzeniem) na pracę analizowanego obiektu. Zdobycie wiedzy na temat telediagnostyki układów.
Treści kształcenia:
Laboratorium Praktyczne zapoznanie się z wykonywaniem symulacji obiektów dynamicznych. W ramach laboratorium prowadzone będą ćwiczenie z zakresu: Modelowanie układów mechatronicznych (MOBIUS), Telediagnostyka układów, Złożony model diagnostyczny układu wielodomenowego, Model maszyny elektrycznej , Model magazynu energii.
Metody oceny:
Laboratorium: Przed rozpoczęciem ćwiczenia sprawdzane jest przygotowanie studentów (tzw. „wejściówka”). Każde ćwiczenie jest zaliczane na podstawie poprawnie wykonanego sprawozdania w formie papierowej lub elektronicznej, przyjętego i ocenionego przez prowadzącego dane ćwiczenia. Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń.
Egzamin:
nie
Literatura:
http://WWW.mathworks.com/help/simulink
Witryna www przedmiotu:
http://Www.mechatronika.simr.pw.edu.pl/
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0342_W1
Posiada wiedzę o budowaniu modeli obiektów dynamicznych.
Weryfikacja: Weryfikacja wiedzy odbywa się w formie ustnej lub pisemnej poprzez odpowiedź na postawione pytanie przedmiotowe oraz ocenę sprawozdań.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W07, KMchtr_W15, KMchtr_W18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0342_U1
Potrafi dokonać analizy i identyfikacji sposobu funkcjonowania układu mechatronicznego, ocenić i sformułować wnioski w prostych zadaniach inżynierskich.
Weryfikacja: Weryfikacja wiedzy odbywa się poprzez ocenę sprawozdań z realizacji postawionych zadań.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U03, KMchtr_U07, KMchtr_U10
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U03, InzA_U02, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, InzA_U02