Nazwa przedmiotu:
Modele funkcjonalne maszyn roboczych
Koordynator przedmiotu:
Mgr inż. Dariusz Dąbrowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0338
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 23, w tym: a) wykład – 10 godz.; b) ćwiczenia – 10 godz.; c) konsultacje – 2 godz.; d) kolokwium – 1 godz.; 2) Praca własna studenta 35 godzin, w tym: a) 10 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta do wykładu; b) 5 godz. – przygotowywanie się studenta do kolokwium c) 10 godz. – przygotowywanie się studenta do ćwiczeń; d) 10 godz. – wykonanie postawionych zadań. 3) RAZEM –58 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS – liczba godzin kontaktowych - 23, w tym: a) wykład – 10 godz.; b) ćwiczenia – 10 godz.; c) konsultacje – 2 godz.; d)kolokwium – 1 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS – 50 godz., w tym: 1) ćwiczenia – 10 godz.; 2) 20 godz. – przygotowywanie się do ćwiczeń; 3) 20 godz. – opracowanie zadań, przygotowanie sprawozdań.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia8h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z automatyzacji maszyn roboczych
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Poznanie celu i zasad modelowania maszyn roboczych. Nabycie podstawowych umiejętność definiowania celu i budowania modeli funkcjonalnych maszyn roboczych.
Treści kształcenia:
Wykład. Cele i zasady modelowania Zasady opracowania modeli funkcjonalnych, Metodyka analizy funkcjonalnej MR Metodyka budowy modeli funkcjonalnych. Przykłady budowania modeli funkcjonalnych maszyn i typowych układów kinematycznych i dynamicznych koparki, ładowarki, spycharki, zgarniarki, suwnicy, dźwigu osobowego, żurawia wieżowego i teleskopowego, wózka widłowego, ciągnika rolniczego i wózka widłowego. Budowa modeli funkcjonalnych oddziaływania na środowisko. Opracowanie algorytmów działania systemu komputera pokładowego w zakresie sterowania układem przeniesienia napędu oraz sterowania osprzętem, dobór maszyny do zadania. Ćwiczenia. Opracowanie modeli funkcjonalnych maszyn i typowych układów kinematycznych i dynamicznych koparki, ładowarki, spycharki, zgarniarki, suwnicy, dźwigu osobowego, żurawia wieżowego i teleskopowego, wózka widłowego, ciągnika rolniczego i wózka widłowego. Budowa modeli funkcjonalnych oddziaływania na środowisko. Opracowanie algorytmów działania. Dobór maszyny do zadania.
Metody oceny:
Wykład: Zaliczany jest na podstawie kolokwium. Praca domowa. Ćwiczenia: Wymóg przygotowania do zajęć weryfikowany podczas ich trwania przy opracowywaniu modeli funkcjonalnych, algorytmów pracy maszyn i doboru maszyn do postawionego przez prowadzącego zadania. Praca w zespole przy budowie modeli funkcjonalnych maszyn podczas zajęć. Sprawdzian na ostatnich zajęciach oraz aktywność podczas zajęć.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Automatyzacja pracy maszyn roboczych. Metodyka i zastosowania, Wyd. WKŁ Warszawa 2010. 2. Zaawansowane metody automatyzacji pracy maszyn roboczych, Wyd. ITEE Radom 2013 3. Wrycza, S., Marcinkowski, B., & Grupa Wydawnicza Helion. (2010). Język inżynierii systemów SysML : Architektura i zastosowania : Profile UML 2.x w praktyce. Gliwice: Helion. 4. Brzeżański, M., Juda, Z., Robert Bosch GmbH, & Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. (2010). Czujniki w pojazdach samochodowych (Wyd. 2 rozsz. (dodr.). ed., Informatory Techniczne Bosch). Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0338_W1
Ma wiedzę o konstrukcji i funkcjonowaniu maszyn roboczych ich elementów i podsystemów.
Weryfikacja: Wykład – kolokwium. Ćwiczenia - ocena realizowanych w ramach ćwiczeń zadań i aktywność studenta w ramach zajęć, sprawdzian.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W16, KMchtr_W17, KMchtr_W19
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W05
Efekt 1150-MT000-IZP-0338_W2
Ma wiedzę na temat budowy modelu funkcjonalnego: elementów, podsystemów i systemów MR.
Weryfikacja: Wykład – kolokwium. Ćwiczenia - ocena realizowanych w ramach ćwiczeń zadań i aktywność studenta w ramach zajęć, sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W06
Efekt 1150-MT000-IZP-0338_W3
Ma wiedzę na temat modelowania systemów mechatronicznych i napędowych maszyn roboczych.
Weryfikacja: Wykład – kolokwium. Ćwiczenia - ocena realizowanych w ramach ćwiczeń zadań i aktywność studenta w ramach zajęć, sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W12, KMchtr_W18, KMchtr_W19
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W05
Efekt 1150-MT000-IZP-0338_W4
Zna zasady budowania modeli funkcjonalnych
Weryfikacja: Wykład – kolokwium. Ćwiczenia - ocena realizowanych w ramach ćwiczeń zadań i aktywność studenta w ramach zajęć, sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W12, KMchtr_W18, KMchtr_W19, KMchtr_W21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W05, T1A_W08, InzA_W03

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0338_U1
Potrafi dobrać maszynę do zadania i opracować algorytm jej działania.
Weryfikacja: Kolokwium i praca domowa.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U10, KMchtr_U18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, InzA_U02, T1A_U16
Efekt 1150-MT000-IZP-0338_U2
Potrafi zbudować model funkcjonalny: elementów, podsystemów i systemów maszyn roboczych.
Weryfikacja: Wykład – kolokwium. Ćwiczenia - ocena realizowanych w ramach ćwiczeń zadań i aktywność studenta w ramach zajęć, sprawdzian.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U10, KMchtr_U15
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, InzA_U02, T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08
Efekt 1150-MT000-IZP-0338_U3
Modeluje systemy mechatroniczne i napędowe maszyn roboczych.
Weryfikacja: Ćwiczenia - ocena realizowanych w ramach ćwiczeń zadań i aktywność studenta w ramach zajęć.
Powiązane efekty kierunkowe: KMChtr_U16, KMchtr_U17
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0338_K1
Potrafi współdziałać i pracować w grupie przy realizacji ćwiczeń.
Weryfikacja: Ocena wykonywania zadań w trakcie realizacji ćwiczeń
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04