Nazwa przedmiotu:
Wprowadzanie do robotyki
Koordynator przedmiotu:
Prof. Jan Szlagowski, dr inż. Tomasz Mirosław.
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0339
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 11, w tym a) wykład - 10 godz.; b) konsultacje -1 godz. 2) Praca własna studenta – 15 godzin, w tym: a) 5 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta do wykładu; b) 10 godz. – wykonanie pracy domowej, projektu koncepcyjnego układu robotycznego. 3) RAZEM – 26 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,4 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - 11, w tym: a) wykład – 10 godz.; b) konsultacje – 1 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z mechaniki ogólnej, podstaw konstrukcji maszyn układów wieloczłonowych i systemów napędowych.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zzarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Poznanie przeznaczenia, celu i zasad działania robotów. Nabycie umiejętności opisu pracy robota. Rozwiniecie świadomości celu i możliwości wykorzystania robotów.
Treści kształcenia:
1.Pojęcia podstawowe robotyki. 2.Przeznaczenie i klasyfikacja robotów. 3.Wprowadzenie do analizy kinematyki ruchów robotów (opis położenia manipulatora, równania ruchu manipulatora w różnych układach współrzędnych, określenie obszarów pracy, roboczych, manipulacyjnych, granicznych). 4. Wprowadzenie do analizy dynamicznej układów robotów 5. Elementy i struktura napędów: pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych ( problemy przekazywania napędów i energetyczne, dynamika robotów mobilnych. 6. Struktura i budowa układów regulacji napędów: pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych. 7. Budowa sterowników i regulatorów napędów robotów. Omówienie metod budowy regulatorów i programowania robotów. 8.Zasady planowania pracy i programowania robotów
Metody oceny:
Kolokwium, ocena pracy domowej –projekt koncepcyjny układu robotycznego.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. A. Morecki ;Józef Knapczyk Wprowadzenie do Robotyki. 2. A. Morecki ;Józef Knapczyk,k. Kędzior Teoria mechanizmów i manipulatorów. 3. Wojciech K. Klimasara Zbigniew Piła: „Podstawy automatyki i robotyki”. 4. Jan Żurek „Podstawy Robotyki – laboratorium”. 5. Jerzy Honczarenko – Roboty przemysłowe.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0339_W1
Posiada wiedzę o zastosowaniu robotów i potrafi zdefiniować zakres ruchów i czynności robota.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W17, KMchtr_W18, KMchtr_W19, KMchtr_W20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W05, T1A_W06
Efekt 1150-MT000-IZP-0339_W2
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu opisu kinematyki robotów. właściwości, budowy i optymalizacji pracy robotów
Weryfikacja: Praca domowa- opis koncepcji rozwiązania zadania robotycznego
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W17, KMchtr_W18, KMchtr_W19, KMchtr_W20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W05, T1A_W06

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0339_U1
Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia zespołów układu kinematycznego robota oraz obciążenia dynamiczne
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U15, KMChtr_U16, KMchtr_U17, KMchtr_U18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16
Efekt 1150-MT000-IZP-0339_U2
Potrafi zdefiniować problemy do rozwiązania w zadaniu robotycznym. Umie zaprojektować ruchy członów robota.
Weryfikacja: Praca domowa. Z ustnym przedstawieniem wykonanego zadania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U15, KMChtr_U16, KMchtr_U17, KMchtr_U18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-ISP-0339_K1
Potrafi współdziałać i pracować w grupie przy realizacji grupowych zadań w czasie zajęć. Umie dyskutować i przedstawiać swoje pomysły
Weryfikacja: Przedstawienie własnej koncepcji rozwiązania zadania robotycznego na zajęciach.
Powiązane efekty kierunkowe:
Powiązane efekty obszarowe: