Nazwa przedmiotu:
Naprawa mechatronicznych systemów pojazdów
Koordynator przedmiotu:
dr inż Krzysztof Szczurowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0340
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych-12 godz. w tym: a) wykład -10 godz.; b) konsultacje - 2 godz. 2. Praca własna studenta – 13 godzin, w tym: a) 5 godz. –bieżące przygotowywanie się studenta do zajęć, studia literaturowe, b) 8 godz. – przygotowywanie się studenta do kolokwium 3) RAZEM – suma godzin pracy własnej i godzin kontaktowych. 25 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,5 punktów ECTS – liczba godzin kontaktowych - 12, w tym: a) wykład -10 godz.; b) konsultacje - 2 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza podstawowa z budowy układów pojazdów, układów sterowania, układów sensorycznych itp.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cel przedmiotu:
Umiejętność analizy sposobów funkcjonowanie układów mechatronicznych pojazdów oraz na tej podstawie określenie przyczyn niesprawności oraz metod ich usunięcia.
Treści kształcenia:
Zasady weryfikacji i oceny stanu mechatronicznych elementów układów: sterowania, dolotu powietrza i wylotu spalin nowoczesnych silnikach spalinowych. Przedstawienie układów recyrkulacji spalin i mechatronicznych system oczyszczania spalin. Przedstawione zostaną metody oceny stanu układów mechatronicznych układów bezpieczeństwa pojazdów. Analiza zależności pomiędzy sygnałami z czujników a zjawiskami fizycznymi oddziaływującymi na pojazd, podejmowanie decyzji oddziaływania i sposoby jej prawidłowej realizacji Omówione zostanie również wpływ niesprawności na otoczenie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i wpływu na środowisko.
Metody oceny:
Kolokwium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. A. Gajek, Z. Juda: Czujniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008. http://WWW.ibuk.pl/korpo/fiszka.php?id=771. 2. D. Schmidt (edytor): Mechatronika. REA, Warszawa, 2002. 3. M. Olszewski: Podstawy Mechatroniki. REA, Warszawa, 2008. 4. C. White, M. Randall: Kody Usterek. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008. 5. J. Reimpell, J. Betzler: Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji. WKŁ, Warszawa, 2008. 6. J. Merkisz, S. Mazurek: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych OBD. WKŁ 2006. 7. Serie: • Informatory techniczne Bosch WKŁ (np: Czujniki w pojazdach samochodowych; Mikroelektronika w pojazdach; itp.). • Poradnik Serwisowy - e-czasopismo.pl - https://WWW.e-czasopismo.pl/poradnik-serwisowy,23.html.
Witryna www przedmiotu:
http://www.mechatronika.simr.pw.edu.pl. Materiały dostępne w intranecie po zalogowaniu. Login i hasło studenci otrzymają na pierwszych zajęciach.
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0340_W1
Student potrafi wnioskować o procesach zachodzących w pojeździe na podstawie dostępnych sygnałów informatycznych.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMChtr_W10
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W09, InzA_W04, InzA_W05
Efekt 1150-MT000-IZP-0340_W2
Student potrafi opisać wpływ parametrów sterowania na zachowanie układów pojazdu.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMChtr_W10, KMchtr_W13
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W09, InzA_W04, InzA_W05, T1A_W02, T1A_W05, InzA_W02
Efekt 1150-MT000-IZP-0340_W3
Student potrafi scharakteryzować zadania poszczególnych układów i ich wpływ na pojazd
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMChtr_W10, KMchtr_W13
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W09, InzA_W04, InzA_W05, T1A_W02, T1A_W05, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0340_U1
Student umie przeprowadzić analizę sposobów funkcjonowanie układów mechatronicznych pojazdów oraz na tej podstawie określić przyczynę niesprawności oraz metodę ich usunięcia
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U15, KMChtr_U16
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0340_K1
Student potrafi scharakteryzować wpływ niesprawności poszczególnych układów na otoczenie w tym na bezpieczeństwo uczestników ruch oraz środowisko
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K02
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02, InzA_K01