Nazwa przedmiotu:
Laboratorium pomiarów wielkości dynamicznych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Grzegorz Klekot, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0331
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 9, w tym: a) laboratorium – 8 godz.; b) konsultacje – 1 godz.; 2) Praca własna studenta 17 godzin, bieżące przygotowywanie się studenta do ćwiczeń. 3) RAZEM – 26 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,4 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - 9, w tym: a) laboratorium – 8 godz.; b) konsultacje – 1 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS – 25 godz., w tym: 1) ćwiczenia laboratoryjne – 8 godz.; 2) 17 godz. – przygotowywanie się do ćwiczeń laboratoryjnych;
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z przedmiotów: Matematyka, Metrologia i zamienność, Mechanika ogólna I i II, Wytrzymałość materiałów I i II, Podstawy Automatyki i Teorii Maszyn, Podstawy konstrukcji Maszyn, Teoria drgań. Wiedza i umiejętności objęte przedmiotem „Pomiary wielkości dynamicznych” realizowanym w formie wykładu (semestr IV) i zakończonego egzaminem.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Ugruntowanie wiadomości o metodach i technikach pomiarów mechanicznych wielkości dynamicznych oraz o przetwarzaniu sygnałów. Umiejętność wykonania pomiarów wielkości dynamicznych występujących w budowie maszyn.
Treści kształcenia:
Laboratorium: Pomiary ciśnienia akustycznego. Pomiary drgań maszyny. Tensometryczne pomiary momentu skręcającego. Badanie drgań skrętnych. Podstawy analizy widmowej.
Metody oceny:
Laboratorium: Przed rozpoczęciem ćwiczenia sprawdzane jest przygotowanie studentów (tzw. „wejściówka”). Każde ćwiczenie jest zaliczane na podstawie poprawnie wykonanego sprawozdania, przyjętego i ocenionego przez prowadzącego.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Bendat J, Piersol A., Metody analizy i pomiaru sygnałów loso¬wych, PWN, Warszawa 1979. 2. Cempel C., Diagnostyka wibro¬akustyczna maszyn, PWN, Warszawa 1989. 3. Dąbrowski Z., Dziurdź J., Klekot G., Radkowski S.: Laboratorium podstaw pomiarów wielkości dynamicznych + instrukcje do ćwiczeń (skrypty wewnętrzne, http://vibrolab.Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych.pw.edu.pl/lppwd.html). 4. Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, PWN, Warszawa 1993. 5. Lipowczan A., Podstawy pomiarów hałasu, GIG-LWzH, Warszawa-Katowice 1987. 6. Morel J., Drgania maszyn i diagnostyka ich stanu technicznego, PTDT, Warszawa 1994. 7. Randall R.B. Frequency analysis, Brüel&Kjær, Nærum 1987. 8. Monitorowanie stanu maszyn, Brüel&Kjær, Nærum. 9. Pomiary dźwięków, Brüel&Kjær, Nærum. 10. Wibracje i wstrząsy, Brüel&Kjær, Nærum.
Witryna www przedmiotu:
http://vibrolab.Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych.pw.edu.pl/lppwd.html
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0331_W1
Posiada wiedzę o metodach i technikach pomiarów wielkości dynamicznych występujących w budowie maszyn (przemieszczeń, prędkości, przyspieszeń, naprężeń itp.).
Weryfikacja: Sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W02, KMchtr_W15
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02
Efekt 1150-MT000-IZP-0331_W2
Posiada podstawową wiedzę o metodach i technikach analizy i przetwarzania sygnałów.
Weryfikacja: Sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W02, KMchtr_W15
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-00000-IZP-0331_U1
Potrafi wykonywać pomiary wielkości dynamicznych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej (w tym kalibrację toru pomiarowego na podstawie wzorca zewnętrznego oraz na podstawie charakterystyk elementów toru pomiarowego).
Weryfikacja: Ocena wykonywania zadań w trakcie realizacji ćwiczeń i ocena sprawozdania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U08, KMchtr_U11, KMchtr_U12
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U07, T1A_U08, InzA_U01
Efekt 1150-00000-IZP-0331_U2
Potrafi dokonać selekcji przydatnych informacji o obserwowanym systemie dynamicznym dla realizacji określonego zadania (diagnostyka, ocena normowa, identyfikacja modelu itp.) i na tej podstawie dobrać właściwe metody przetwarzania sygnału.
Weryfikacja: Ocena wykonywania zadań w trakcie realizacji ćwiczeń i ocena sprawozdania
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U08, KMchtr_U11, KMchtr_U12
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U07, T1A_U08, InzA_U01

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0331_K1
Potrafi współdziałać i pracować w grupie przy realizacji ćwiczeń laboratoryjnych i opracowywaniu sprawozdania, przyjmując w niej różne role.
Weryfikacja: Ocena wykonywania zadań w trakcie realizacji ćwiczeń i ocena sprawozdania
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04