Nazwa przedmiotu:
Konstrukcje inteligentne
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0335
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 10,w tym: a) wykład -8 godz.; b) konsultacje - 2 godz.; 2) Praca własna studenta - 40 godz. , w tym a) 20 godz. – bieżące przygotowanie się do wykładu; b) 20 godz. – przygotowanie się do sprawdzianu semestralnego; 3) RAZEM – 50 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,5 punktu ECTS – godzin kontaktowych – 10, w tym: a) wykład - 8 godz.; b) konsultacje - 2 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów i teorii drgań.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cel przedmiotu:
Poznanie problemów konstrukcji mechanicznych ze zintegrowanymi elementami pomiarowymi, sterującymi i wykonawczymi. Umiejętność modelowania, analizy i doboru parametrów wybranych układów sterowania drgań i ruchu z zastosowaniem materiałów funkcyjnych. Kreatywność w powiązaniu ze świadomością wymagań i ograniczeń w działaniach inżynierskich.
Treści kształcenia:
Wykład: Pojęcie, definicje i przykłady konstrukcji inteligentnych. Konstrukcje warstwowe, zastosowanie piezoelektryków, sensory, elementy wykonawcze. Charakterystyki częstotliwościowe wybranych elementów konstrukcyjnych z elementami piezoelektrycznymi. Stabilizacja drgań belek, tłumienie drgań skrętnych i giętnych wałów. Zastosowanie stopów z pamięcią kształtu, wpływ aktywacji termicznej na charakterystyki układów, stabilizacja drgań i wyciszanie. Zastosowanie materiałów elektroreologicznych i magnetoreologicznych w budowie maszyn, jako tłumiki, zawory, chwytaki, elementy zderzaków w elementach konstrukcji jako rozłożone tłumiki półaktywne. Wpływ delaminacji i pęknięć na działanie układów aktywnych Zastosowanie przetworników piezoelektrycznych w układzie aktywnej redukcji drgań płyt i paneli, segmentacja elementów wykonawczych.
Metody oceny:
Wykład jest zaliczany na podstawie pisemnego sprawdzianu.
Egzamin:
nie
Literatura:
W. Kurnik, A. Tylikowski, Mechanika elementów laminowanych, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1997. Tłumienie Drgań, (Redakcja Z. Osiński), Rozdział 13 Aktywne tłumienie drgań w elementach ciągłych konstrukcji i maszyn, PWN, Warszawa, 1997.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0335_W1
Ma podstawową wiedzę z zakresu drgań mechanicznych, analizy i metod redukcji drgań.
Weryfikacja: Sprawdzian.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W02, KMchtr_W03
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04
Efekt 1150-MT000-IZP-0335_W2
Ma wiedzę z zakresu sterowania i dynamicznej redukcji drgań oraz doboru parametrów układów mechanicznych.
Weryfikacja: Sprawdzian.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W02, KMchtr_W03
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04
Efekt 1150-MT000-IZP-0335_W3
Zna koncepcję układów sterowania drganiami i podstawowe właściwości stosowanych materiałów funkcyjnych.
Weryfikacja: Sprawdzian.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W02, KMchtr_W03
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0335_U1
Potrafi wyznaczyć charakterystyki i dobrać parametry układu mechanicznego na podstawie stosowanych kryteriów.
Weryfikacja: Sprawdzian.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U07
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01
Efekt 1150-MT000-IZP-0335_U2
Potrafi zastosować matematyczne modele prostych układów sterowania i aktywnej i półaktywnej redukcji drgań i przeprowadzić odpowiednie analizy, w tym segmentacji przetworników.
Weryfikacja: Sprawdzian.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U07, KMChtr_U16
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10
Efekt 1150-MT000-IZP-0335_U3
Potrafi przeprowadzić podstawową analizę i dobrać parametry układu sterowania, w układach z delaminacją elementów semiaktywnej i aktywnej redukcji drgań
Weryfikacja: Sprawdzian.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U07, KMChtr_U16
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0335_K1
Kreatywność w powiązaniu ze świadomością wymagań i ograniczeń w działaniach inżynierskich.
Weryfikacja: Sprawdzian, konsultacje
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K06, InzA_K02