Nazwa przedmiotu:
Komputerowe systemy w mechatronice
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0333
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 20 godz., w tym: a) wykład - 8 godz.; b) laboratorium - 8 godz.; c) konsultacje - 4 godz.; 2) Praca własna studenta – 28 godz., w tym: a) przygotowanie do zajęć (w tym studia literaturowe): 14 godz.; b) przygotowania do kolokwium zaliczeniowego: 14 godz. 3) RAZEM – 48 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,8 punkt ECTS – liczba godzin kontaktowych - 20, w tym: a) wykład - 8 godz.; b) laboratorium - 8 godz.; c) konsultacje - 4 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 24 godzin pracy studenta, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 8 godzin, b) sporządzenie sprawozdania z laboratorium - 6 godzin, c) przygotowanie do zajęć - 10 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość programowania sterowników w językach C, Matlab oraz LabVIEW w zakresie przedmiotów Wprowadzenie do Inżynierii Programowania, Wprowadzenie do Systemów Mikroprocesorowych oraz Inżynieria Programowania.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Poznanie zasad programowania oraz architektur oprogramowania sterowników stosowanych w układach mechatronicznych.
Treści kształcenia:
Wykład: Podstawowe wiadomości nt. rejestracji i analizy sygnałów analogowych i cyfrowych w systemach czasu rzeczywistego. Wykorzystanie układów we/wy do obsługi procesów sterowania. Komunikacja pomiędzy sterownikami w sieci CAN. Laboratorium: Pomiary wielkości fizycznych, synchronizacja sensorów i aktuatorów z zachowaniem rygorów czasowych, realizacja typowych zadań w układach sterowania. Wykorzystanie sieci wymiany danych. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika.
Metody oceny:
Wykład Test sprawdzający stopień przyswojenia materiału. Ocena w skali 2-5. Laboratorium Sprawdzian przygotowania do zajęć laboratoryjnych (test na początku zajęć). Ocena jakości oprogramowania napisanego podczas zajęć. Stosowana jest ocena punktowa: • test - 2 pkt, • wykonanie ćwiczenia – 3 pkt. Do zaliczenia ćwiczenia wymagane jest uzyskanie 3 punktów • Ocena końcowa jest średnią ocen ze wszystkich ćwiczeń (przeliczaną z ocen punktowych). Wymagane jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń. Ocena końcowa jest średnią z oceny z wykładu i laboratorium
Egzamin:
nie
Literatura:
Paprocki K. Mikrokontrolery STM32 w praktyce. Wydawnictwo BTC, 2009. Galewski M. STM32. Aplikacje i ćwiczenia w języku C. Wydawnictwo BTC, 2011. The definitive guide to the ARM Cortex-M3. http://www.eecs.umich.edu/courses/eecs373/labsW14/refs/ M3%20Guide.pdf (dostęp 4.10.2015). Materiały dostępne na stronie przedmiotu.
Witryna www przedmiotu:
http://www.mechatronika.net.pl Materiały dostępne w intranecie po zalogowaniu. Login i hasło studenci otrzymują na pierwszych zajęciach.
Uwagi:
Obowiązkowy udział w zajęciach laboratoryjnych

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0333_W1
Posiada wiedzę niezbędną do budowy programów służących do rejestracji i analizy sygnałów oraz budowy układów sterowania, w tym oprogramowania pracującego w systemach czasu rzeczywistego
Weryfikacja: Test sprawdzający na wykładzie. Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W15, KMchtr_W17
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05
Efekt 1150-MT000-IZP-0333_W2
Posiada podstawową wiedzę o sieciach CAN stosowanych pojazdach i maszynach
Weryfikacja: Test sprawdzający na wykładzie. Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W14
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0333_U1
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i wykorzystywać w budowie oprogramowania
Weryfikacja: Test sprawdzający na wykładzie Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U01, KMChtr_U05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U01, T1A_U06
Efekt 1150-MT000-IZP-0333_U2
Potrafi samodzielnie pogłębiać wiedzę uzyskaną podczas wykładu oraz zajęć z programowania
Weryfikacja: Test sprawdzający na wykładzie. Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U05
Efekt 1150-MT000-IZP-0333_U3
Potrafi tworzyć oprogramowanie służące do rejestracji i analizy sygnałów dla systemów czasu rzeczywistego, przeprowadzać pomiary, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Weryfikacja: Test sprawdzający na wykładzie. Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U10, KMchtr_U12, KMChtr_U16, KMchtr_U21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, InzA_U02, T1A_U07, T1A_U08, InzA_U01, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U07, T1A_U09, InzA_U08

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0333_K1
Potrafi współdziałać i pracować w grupie przy realizacji ćwiczeń laboratoryjnych i opracowywaniu sprawozdania, przyjmując w niej różne role
Weryfikacja: Ocena wykonywania zadań w trakcie realizacji ćwiczeń.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K05, KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K06, InzA_K02, T1A_K03, T1A_K04