Nazwa przedmiotu:
Systemy automatyki
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Igor Korobiichuk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1140-MT000-IZP-0235
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 18 godz., w tym: a) wykład - 8 godz.; b) laboratorium - 8 godz.; c) konsultacje - 2 godz.; 2) Praca własna studenta – 57 godz., w tym: a) studia literaturowe: 12 godz.; b) przygotowanie do zajęć: 16 godz.; c) przygotowania do egzaminu: 14 godz.; d) sprawozdania: 15 godz. 3) RAZEM – 75 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7 punktów ECTS – liczba godzin kontaktowych - 18, w tym: a) wykład - 8 godz.; b) laboratorium - 8 godz.; c) konsultacje - 2 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 23 godzin pracy studenta, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 8 godzin; b) sporządzenie sprawozdania z laboratorium - 15 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Student, który zaliczył przedmiot: • posiada podstawową wiedzę w zakresie teorii regulacji automatycznej, • posiada wiedzę dotyczącą stosowanych metod do projektowania układów automatycznej regulacji, • potrafi przeprowadzić analizę uzyskanych wyników rozwiązywanych zadań z zakresu regulacji automatycznej, • potrafi zastosować do rozwiązywania zadań metody analityczne i eksperymentalne do obliczania parametrów układów regulacji automatycznej potrafi dokonać identyfikacji układów z zakresu sterowania automatycznego procesów ciągłych
Treści kształcenia:
Wykład: Wprowadzenie, pojęcia podstawowe, sygnały w układach automatyki, klasyfikacja UAR transmitancje charakterystyki liniowych członów dynamicznych, klasyfikacja regulatorów, algorytmy regulacji w przemysłowych regulatorach i sterownikach programowalnych, dobór nastaw regulatorów samostrojenie i adaptacja, czujniki system automatyki, elementy wykonawcze system automatyki, sterowanie logiczne i sekwencyjne, konstrukcja regulatora cyfrowego. Laboratorium: Identyfikacja obiektu, dobór nastaw regulatorów, uruchomienie i badanie jednoobwodowego układu regulacji, badanie regulatorów, symulacja układu ze sprzężeniem zwrotnym
Metody oceny:
Wykład: Zaliczany jest na podstawie pisemnego egzaminu w sesji egzaminacyjnej. Laboratorium: Przed rozpoczęciem ćwiczenia sprawdzane jest przygotowanie studentów. Każde ćwiczenie jest zaliczane na podstawie poprawnie wykonanego sprawozdania, przyjętego i ocenionego przez prowadzącego dane ćwiczenia.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Automatyka procesów ciągłych. G Holejko, W,J, Kościelny OWPW. 2. Regulatory wielofunkcyjne. L Trybus WNT. 3. Kościelny W.: Podstawy automatyki, część II. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1984. 4. Tymowski J.: Automatyzacja procesów technologicznych w przemyśle maszynowym. WNT. 5. Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych. Układy pneumatyczne i elektropneumatyczne ze sterowaniem logicznym. Praca pod red. Jerzego Świdra. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002. 6. Olszewski i in.: Mechatronika. Wyd. REA, Warszawa 2002. 7. Olszewski i in.: Urządzenia i systemy mechatroniczne, tom I i II. Wyd. REA, Warszawa 2009.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1140-MT000-IZP-0235_W1
Posiada elementarną wiedzę w zakresie podstaw sterowania i automatyki, także w zastosowaniu do układów napędowych pojazdów i maszyn roboczych.
Weryfikacja: Na podstawie wyników pracy w laboratorium i egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W13, KMchtr_W17, KMchtr_W18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W05, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1140-MT000-IZP-0235_U1
Potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ lub prosty system mechatroniczny
Weryfikacja: Na podstawie wyników pracy w laboratorium i egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U07, KMchtr_U12, KMchtr_U14
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U07, T1A_U08, InzA_U01, T1A_U14, InzA_U06

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1140-MT000-IZP-0235_K1
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Weryfikacja: Na podstawie wyników pracy w laboratorium i egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04