Nazwa przedmiotu:
Podstawy konstrukcji maszyn
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Grzegorz Klekot, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0211
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 27, w tym a) wykład – 24 godz.; b) konsultacje – 1 godz.; c) egzamin – 2 godz.; 2) Praca własna studenta 76 godzin, w tym: a) 30 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta do wykładu; b) 30 godz. – studia literaturowe; c) 16 godz. – przygotowywanie się studenta do egzaminu; 3) RAZEM – 103 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,1 punkty ECTS – liczba godzin kontaktowych - 27, w tym: a) wykład – 24 godz.; b) konsultacje – 1 godz.; c) egzamin – 2 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład24h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z przedmiotów: Matematyka, Geometria wykreślna, Podstawy zapisu konstrukcji, Materiały konstrukcyjne, Technologia, Metrologia i zamienność, Mechanika ogólna I i II, Wytrzymałość materiałów I i II, Podstawy Automatyki i Teorii Maszyn..
Limit liczby studentów:
Zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Poznanie podstaw konstrukcji podstawowych elementów i zespołów maszyn ze zrozumieniem zasady ich działania. Umiejętność doboru elementów z uwzględnieniem współczynników bezpieczeństwa i podstawowych parametrów układu napędowego i jego zespołów do określonego pojazdu.
Treści kształcenia:
Ogólne zasady konstruowania maszyn. Metody obliczeń wytrzymałościowych maszyn. Wytrzymałość zmęczeniowa. Współczynniki bezpieczeństwa. Naprężenia dopuszczalne. Połączenia elementów maszyn. Połączenia gwintowe - rodzaje gwintów i śrub. Sprawność. Samohamowność. Obliczenia wytrzymałościowe śrub i nakrętek. Wyboczenie. Połączenia kształtowe - rozwiązania konstrukcyjne i obliczenia połączeń wpustowych, klinowych, wypustowych i wielobocznych. Połączenia wciskowe i skurczowe - konstrukcja i obliczanie. Połączenia spawane - technologia wykonania, zalecenia konstrukcyjne. Obliczenia wytrzymałościowe spoin. Połączenia zgrzewane, lutowane i klejone, nitowe - przykłady rozwiązań konstrukcyjnych, obliczenia wytrzymałościowe. Wały maszynowe. Obliczenia wytrzymałościowe wałów. Sztywność statyczna i dynamiczna wałów. Łożyska toczne i ślizgowe. Zasady łożyskowania. Materiały łożyskowe. Obliczenia i dobór łożysk tocznych. Tarcie i smarowanie. Hydrodynamiczna teoria smarowania. Smary i ich własności. Obliczanie łożysk ślizgowych. Połączenia sprężyste. Rodzaje i charakterystyka sprężyn. Materiały stosowane do wyrobu sprężyn. Obliczanie sprężyn. Drążki skrętne. Resory. Sprzęgła. Podział i obciążanie sprzęgieł. Sprzęgła sztywne, samonastawne, przegubowe, podatne. Sprzęgła cierne rozłączne. Obliczanie głównych wymiarów sprzęgieł ciernych. Sprzęgła elektromagnetyczne, hydrokinetyczne, bezpieczeństwa, jednokierunkowe. Hamulce cierne. Hamulce klockowe, szczękowe, taśmowe, tarczowe. Przekładnie mechaniczne Kinematyka przekładni zębatych łańcuchowych, pasowych i ciernych. Podstawowe pojęcia z geometrii i kinematyki zazębienia. Zarys ewolwentowy. Koła zębate walcowe o zębach prostych i skośnych. Podstawowe wiadomości o przekładniach planetarnych i ślimakowych.
Metody oceny:
Zaliczany jest na podstawie dwuczęściowego egzaminu pisemnego i ustnego.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Branowski B.: Sprężyny metalowe, Warszawa: PWN 1997. 2. Dąbrowski Z.: Wały Maszynowe, Warszawa: PWN 1999. 3. Dudziak M.: Przekładnie cięgnowe, Warszawa: PWN 1997. 4. Dziama A., Michniewicz M., Niedźwiedzki A.: Przekładnie zębate., Warszawa: PWN 1989. 5. Homik W., Połowniak P.: Podstawy konstrukcji maszyn - wybrane zagadnienia Rzeszów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2012. 6. Kocańda S., Szala J.: Podstawy obliczeń zmęczeniowych, Warszawa: PWN 1997. 7. Krzemiński-Freda H.: Łożyska toczne, Warszawa: PWN 1985. 8. Lawrowski Z.: Technika smarowania, Warszawa: PWN 1996. 9. Muller L., Wilk A.: Zębate przekładnie obiegowe, Warszawa: PWN 1996. 10. Osiński Z., Bajon W., Szucki T.: Podstawy Konstrukcji Maszyn, Warszawa: WNT 1980. 11. Osiński Z..: Podstawy Konstrukcji Maszyn, Warszawa: PWN 1999. 12. Osiński Z.: Sprzęgła i hamulce, Warszawa: PWN 2000.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0211_W1
Potrafi sformułować podstawowe uwarunkowania określające obszar konstrukcji dobrych. Rozumie potrzebę sformułowania zadania optymalizacji.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W01, KMchtr_W06, KMchtr_W07, KMchtr_W17
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W07, T1A_W04, InzA_W04, T1A_W02, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05
Efekt 1150-MT000-IZP-0211_W2
Posiada wiedzę o materiałach stosowanych w budowie maszyn i ich podstawowych właściwościach mechanicznych.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W04, KMchtr_W05, KMchtr_W09
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03, T1A_W06, T1A_W08, InzA_W03
Efekt 1150-MT000-IZP-0211_W3
Posiada wiedzę o metodach obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W01, KMchtr_W04, KMchtr_W05, KMchtr_W06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03, T1A_W04, InzA_W04
Efekt 1150-MT000-IZP-0211_W4
Zna zasady określania współczynników bezpieczeństwa i naprężeń dopuszczalnych dla obciążeń stałych i zmiennych.
Weryfikacja: Egzamin.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W01, KMchtr_W04, KMchtr_W05, KMchtr_W06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03, T1A_W04, InzA_W04
Efekt 1150-MT000-IZP-0211_W5
Zna połączenia stosowane w konstrukcji maszyn oraz mechanizm przenoszenia obciążeń.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W01, KMchtr_W04, KMchtr_W05, KMchtr_W06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03, T1A_W04, InzA_W04
Efekt 1150-MT000-IZP-0211_W6
Zna podział i zasady działania różnych typów sprzęgieł, hamulców klockowych, szczękowych taśmowych i tarczowych.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W01, KMchtr_W04, KMchtr_W05, KMchtr_W06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03, T1A_W04, InzA_W04
Efekt 1150-MT000-IZP-0211_W7
Zna podstawowe pojęcia z zakresu kinematyki przekładni zębatych, łańcuchowych, pasowych i ciernych..
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W01, KMchtr_W04, KMchtr_W05, KMchtr_W06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03, T1A_W04, InzA_W04

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0211_U1
Potrafi zaprojektować proste połączenie (gwintowe, kształtowe, wciskowe, spawane itp.) przenoszące zadane obciążenie. Potrafi uzasadnić proporcje wymiarów połączeń.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U07, KMchtr_U09
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U09, T1A_U12, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05
Efekt 1150-MT000-IZP-0211_U2
Potrafi dobrać kształt wału maszynowego i poprawnie rozwiązać łożyskowanie.
Weryfikacja: Egzamin.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U07, KMchtr_U08, KMchtr_U10, KMchtr_U11, KMChtr_U16
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, InzA_U02, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10
Efekt 1150-MT000-IZP-0211_U3
Potrafi dokonać doboru łożysk tocznych oraz przeprowadzić podstawowe obliczenia łożysk ślizgowych.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U07, KMchtr_U08, KMchtr_U10, KMchtr_U11, KMChtr_U16
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, InzA_U02, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10
Efekt 1150-MT000-IZP-0211_U4
Potrafi przeprowadzić obliczenia głównych wymiarów sprzęgieł ciernych i uzasadnić nierównomierność biegu sprzęgieł kątowych.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U07, KMchtr_U09, KMChtr_U16
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U09, T1A_U12, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10
Efekt 1150-MB000-IZP-0211_U5
Potrafi uzasadnić kształt sprężyn metalowych.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U07, KMchtr_U09, KMchtr_U10, KMChtr_U16
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U09, T1A_U12, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, InzA_U02, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0211_K1
Student jest świadomy celowości konstruowania maszyn bezpiecznych i przyjaznych użytkownikowi.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K02, KMchtr_K03, KMchtr_K04, KMchtr_K06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02, InzA_K01, T2A_K05, T1A_K03, T1A_K04, T1A_K07, InzA_K01