Nazwa przedmiotu:
Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Marcin Jasiński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0234
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 22godz., w tym: a) wykład - 10 godz.; b) laboratorium- 10 godz.; c) konsultacje - 2 godz.; 2) Praca własna studenta – 53 godz., w tym: a) studia literaturowe: 10 godz.; b) przygotowanie do zajęć: 14 godz; c) przygotowania do kolokwium zaliczeniowego: 14godz; d) sprawozdania: 15 godz. 3) RAZEM – 75 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS – liczba godzin kontaktowych - 22, w tym: a) wykład - 10 godz.; b) laboratorium- 10 godz.; c) konsultacje - 2 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 25 godzin pracy studenta, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 10 godzin; b) sporządzenie sprawozdania z laboratorium - 15 godzin.”
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana jest znajomość podstaw mechatroniki, elektroniki oraz fizyki.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Poznanie budowy i zasady działania czujników i układów wykonawczych stosowanych w mechatronice pojazdowej. Umiejętność wykonania pomiarów i diagnostyki podstawowych układów mechatronicznych. Świadomość wymagań i ograniczeń w działaniach inżynierskich
Treści kształcenia:
Wykład: Ogólna wiedza nt. zasady działania, budowy oraz przykładów zastosowania: 1. Czujniki indukcyjne. Czujniki hallotronowe. 2. Czujniki i potencjometryczne, termistorowe i termoelektryczne (termopary), pojemnościowe i masowego natężenia przepływu (termoanemometry), Czujniki piezoelektryczne. 3. Czujniki tensometryczne. Czujniki radarowe i lidarowe. 4. Czujniki fotoelektryczne (optyczne), Czujniki ultradźwiękowe. 5. Czujniki elektrolityczno-rezystancyjne, Inne rodzaje czujników. 6. Aktywatory mechaniczne i elektryczne, Pneumatyczne urządzenia wykonawcze. 7. Hydrauliczne urządzenia wykonawcze, Inne rodzaje aktywatorów. Laboratorium: Praktyczne zapoznanie się z zasadą działania i diagnostyką czujników i mechanizmów wykonawczych. 1. Sensoryka – czujniki indukcyjnei hallotronowe (prędkości obrotowej). 2. Sensoryka – czujniki potencjometryczne i termoanemometry (przepływomierze powietrza). 3. Sensoryka – czujniki piezoelektryczne i MAP Sensory. 4. Sensoryka – czujniki termistorowe i elektrolityczno-rezystancyjne (Sonda Lambda). 5. Mechanizmy wykonawcze – zawory: EGR, modulacji podciśnienia, regeneracji filtra, powietrza dodatkowego. 6. Mechanizmy wykonawcze – przepustnica z nastawnikiem biegu jałowego, zawory biegu jałowego.
Metody oceny:
Wykład: Zaliczany jest na podstawie pisemnego kolokwium. Laboratorium: Przed rozpoczęciem ćwiczenia sprawdzane jest przygotowanie studentów (tzw. „wejściówka”). Każde ćwiczenie jest zaliczane na podstawie poprawnie wykonanego sprawozdania, przyjętego i ocenionego przez prowadzącego dane ćwiczenia.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. A. Gajek, Z. Juda: Czujniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008. http://www.ibuk.pl/korpo/fiszka.php?id=771 2. D. Schmidt (edytor): Mechatronika. REA, Warszawa, 2002. 3. M. Olszewski: Podstawy Mechatroniki. REA, Warszawa, 2008. 4. C. White, M. Randall: Kody Usterek. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008.
Witryna www przedmiotu:
http://www.mechatronika.simr.pw.edu.pl Materiały dostępne w intranecie po zalogowaniu. Login i hasło studenci otrzymają na pierwszych zajęciach.
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0234_W1
Posiada wiedzę o budowie i zasadzie działania systemów mechatronicznych pojazdów.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W17
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05
Efekt 1150-MT000-IZP-0234_W2
Posiada wiedzę o podstawach diagnostyki czujników i elementów wykonawczych w mechatronice pojazdów.
Weryfikacja: Kolokwium, ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W09
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W06, T1A_W08, InzA_W03
Efekt 1150-MT000-IZP-0234_W3
Posiada wiedzę o trendach rozwoju współczesnych układów mechatronicznych pojazdów.
Weryfikacja: Kolokwium, ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W19
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W05

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0234_U1
Potrafi przeprowadzić diagnostykę czujników i układów wykonawczych stosowanych w pojazdach.
Weryfikacja: Ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U13, KMchtr_U14
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U13, InzA_U01, T1A_U14, InzA_U06
Efekt 1150-MT000-IZP-0234_U2
Potrafi przeprowadzić diagnostykę czujników stosowanych w pojazdach i określić ich wpływ na zagrożenie środowiska.
Weryfikacja: Ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U11, KMchtr_U20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U16, InzA_U08
Efekt 1150-MT000-IZP-0234_U3
Potrafi przeprowadzić diagnostykę czujników stosowanych w pojazdach i określić ich wpływ na zagrożenie środowiska.
Weryfikacja: Ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U11, KMchtr_U20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U16, InzA_U08

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0234_K1
Umie pracować indywidualnie i w zespole.
Weryfikacja: Ocena wykonywania zadań w trakcie realizacji ćwiczeń i ocena sprawozdania
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04