Nazwa przedmiotu:
Inżynieria programowania
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0352
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 16 godz. laboratorium. 2) Praca własna studenta – 34 godz., bieżące przygotowywanie się studenta do ćwiczeń, studia literaturowe. 3) RAZEM – 50 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,6 punkta ECTS –- 16 godz. laboratorium.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,6 punkty ECTS - 16 godzin pracy studenta, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 16 godz.;
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium16h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości nt. języków programowania komputerów. Znajomość języka Matlab na poziomie podstawowym (zakres przedmiotu Wprowadzenie do Inżynierii Programowania).
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Poznanie podstaw środowiska LabVIEW w zastosowaniach z zakresu sterowania i przetwarzania sygnałów. Poznanie podstaw programowania sterowników mikroprocesorowych w graficznym języku programowania LabVIEW.
Treści kształcenia:
Część I. Podstawy programowania w środowisku LabVIEW Wprowadzenie do programowania graficznego pozwalającego na budowę aplikacji pomiarowych, sterujących i testujących: • środowisko programistyczne, o projekty, o podstawowe struktury danych i operacje na nich oraz prezentacja graficzna wyników, • implementacja kodu programu (pętle, struktury warunkowe), • wprowadzenie do programowania modułowego, • techniki programowania. Część II: Podstawy architektur oprogramowania sterowników Zagadnienia: 1. Operacje we/wy w układach mikroprocesorowych 2. Podstawy programowania regulatorów 3. Podstawowe architektury aplikacji sterowników 4. Komunikacja pomiędzy elementami programu i techniki synchronizacji 5. Programowanie sieci wymiany danych (CAN, Ethernet) 6. Wprowadzenie do układów rejestracji sygnałów
Metody oceny:
Sprawdzian przygotowania do zajęć laboratoryjnych (test na początku zajęć). Ocena jakości oprogramowania napisanego podczas zajęć. Stosowana jest ocena punktowa: • test - 2 pkt, • wykonanie ćwiczenia – 3 pkt. Do zaliczenia ćwiczenia wymagane jest uzyskanie 3 punktów Ocena końcowa z laboratorium jest średnią ocen ze wszystkich ćwiczeń (przeliczaną z ocen punktowych). Wymagane jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń.
Egzamin:
nie
Literatura:
• LabVIEW Core 1 Course Manual. National Instruments. • LabVIEW Core 1 Exercises Manual. National Instruments. • LabVIEW Core 2 Course Manual. National Instruments. • LabVIEW Core 2 Exercises Manual. National Instruments • Chruściel M. LabVIEW w praktyce.Wydawnictwo BTC. 2008 • Tłaczała W. Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo WNT, 2014 • Rudra P. Matlab dla naukowców i inżynierów. PWN. 2016 Materiały pomocnicze umieszczone na stronie przedmiotu
Witryna www przedmiotu:
http://www.mechatronika.net.pl Materiały dostępne w intranecie po zalogowaniu. Login i hasło studenci otrzymują na pierwszych zajęciach.
Uwagi:
Obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0352_W1
Posiada podstawową wiedzę w zakresie programowania sieci komunikacyjnych CAN i Ethernet.
Weryfikacja: Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W14
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, InzA_W02
Efekt 1150-MT000-IZP-0352_W2
Zna języki programowania Matlab i LabVIEW w stopniu wystarczającym do budowy prostych programów służących do analizy i wymiany danych.
Weryfikacja: Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0352_U1
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i wykorzystywać w budowie oprogramowania
Weryfikacja: Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U01, KMChtr_U05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U01, T1A_U06
Efekt 1150-MT000-IZP-0352_U2
Potrafi samodzielnie pogłębiać wiedzę uzyskaną podczas zajęć z programowania
Weryfikacja: Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U05
Efekt 1150-MT000-IZP-0352_U3
Potrafi budować podstawowe programy w językach Matlab i LabVIEW służące do rejestracji i analizy sygnałów zgodnie z zadaną specyfikacją.
Weryfikacja: Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U08, KMchtr_U17, KMchtr_U18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0352_K1
Potrafi współdziałać i pracować w grupie przy realizacji ćwiczeń laboratoryjnych i opracowywaniu sprawozdania, przyjmując w niej różne role
Weryfikacja: Ocena wykonywania zadań w trakcie realizacji ćwiczeń
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K01, KMchtr_K05, KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01, T1A_K06, InzA_K02, T1A_K03, T1A_K04