Nazwa przedmiotu:
Wprowadzenie do mechatroniki
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0390
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 20 godz., w tym: a) wykład - 8 godz.; b) laboratorium - 8 godz.; c) konsultacje - 4 godz.; 2) Praca własna studenta – 28 godz., w tym: a) przygotowanie do zajęć (w tym studia literaturowe): 14 godz.; b) przygotowania do kolokwium zaliczeniowego: 14 godz. 3) RAZEM – 48 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,8 punkt ECTS – liczba godzin kontaktowych - 20, w tym: a) wykład - 8 godz.; b) laboratorium - 8 godz.; c) konsultacje - 4 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 24 godzin pracy studenta, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 8 godzin, b) sporządzenie sprawozdania z laboratorium - 6 godzin, c) przygotowanie do zajęć - 10 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana jest znajomość podstaw mechatroniki, mechaniki, elektroniki oraz fizyki.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu mechatroniki.
Treści kształcenia:
Wykład: Ogólna wiedza o urządzeniach i układach mechatronicznych. 1. Wiedza wstępna (podstawowe pojęcia): co to jest mechatronika i czym się zajmuje, 2. Zasady działania, budowa oraz przykłady zastosowania czujników 3. Zasady działania, budowa oraz przykłady zastosowania aktuatorów. 4. Przesyłanie informacji w pojeździe, systemy odczytywania i przekazywania informacji oraz kody liczbowe jako informacja, 5. Systemy liczbowe, systemy logiczne (bramki cyfrowe), analiza sygnałów, 6. Regulacja i systemy regulacji w układach mechatronicznych, Laboratorium: Praktyczne zapoznanie się z systemami mechatronicznymi. 1. Podstawowe elementy układów hydraulicznych - badania, 2. Układy regulacji - identyfikacja obiektu i dobór parametrów regulatora, 3. Wykorzystanie układów sensorycznych i wykonawczych robota mobilnego w środowisku Matlab, 5. Programowanie systemów mikroprocesorowych 6. Model manipulatora.
Metody oceny:
Wykład: Zaliczenie części wykładowej odbywa się podczas kolokwium. . Laboratorium: Każde ćwiczenie laboratoryjne ocenione zostaje bezpośrednio po jego zakończeniu. Podstawą oceny jest poprawne wykonanie ćwiczenia oraz zaliczenie, przed/lub po wykonaniu ćwiczenia, części teoretycznej. Warunkiem koniecznym zaliczenia laboratorium jest odrobienie w danym semestrze wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie i zaliczenie każdego ćwiczenia. Ocena końcowa laboratorium jest ustalana na podstawie średniej liczby ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń objętych harmonogramem zajęć laboratoryjnych. Średnia odpowiada, po zaokrągleniu, ocenie końcowej. Ocena łączna: Ocena łączna z przedmiotu jest średnią z ocen uzyskanych z części laboratoryjnej oraz wykładowej. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest zaliczenie no ocenę minimum 3.0 obu części: laboratoryjnej i wykładowej.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. A. Gajek, Z. Juda: Czujniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008. http://WWW.ibuk.pl/korpo/fiszka.php?id=771 2. D. Schmidt (edytor): Mechatronika. REA, Warszawa, 2002. 3. M. Olszewski: Podstawy Mechatroniki. REA, Warszawa, 2008. 4. C. White, M. Randall: Kody Usterek. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008. 5. E. A. Zogbaum: Poradnik mechanika samochodowego . Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2011. Materiały zamieszczone na stronie przedmiotu dostępne po zalogowaniu.
Witryna www przedmiotu:
http://www.mechatronika.simr.pw.edu.pl. Materiały dostępne w intranecie po zalogowaniu. Login i hasło studenci otrzymają na pierwszych zajęciach.
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0234_W1
Posiada wiedzę (matematyka, fizyka) o budowie i zasadzie działania systemów mechatronicznych w pojazdach
Weryfikacja: Dyskusja na wykładzie, kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W01
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W07
Efekt 1150-MT000-IZP-0234_W2
Posiada wiedzę o sposobach diagnostyki czujników i elementów wykonawczych w mechatronice pojazdów, orientuje się w obecnych systemach diagnostycznych pojazdów
Weryfikacja: Dyskusja na wykładzie, kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W17, KMchtr_W19, KMchtr_W20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W05, T1A_W06
Efekt 1150-MT000-IZP-0234_W3
Posiada podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle mechatronicznym
Weryfikacja: Dyskusja na wykładzie, kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W08, InzA_W03

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0234_U1
Potrafi zdobyć odpowiednią wiedzę w celu zdobycia informacji o prawidłowej pracy układów mechatronicznych
Weryfikacja: Dyskusja w laboratorium, ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, wykonanie sprawozdania, zaliczenie kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U05
Efekt 1150-MT000-IZP-0234_U2
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedze z analizy sygnałów oraz kodów liczbowych w celu wykorzystania oprogramowania diagnostycznego do analizy stanu podzespołów i układów w pojeździe ze względu na kryteria użytkowe i ekonomiczne.
Weryfikacja: Dyskusja w laboratorium, ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, wykonanie sprawozdania
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U11, KMchtr_U20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U16, InzA_U08
Efekt 1150-MT000-IZP-0234_U3
Potrafi przeprowadzić diagnostykę czujników stosowanych w pojazdach i określić ich wpływ na zagrożenie środowiska oraz sformułować specyfikację prostych systemów mechatronicznych
Weryfikacja: Dyskusja w laboratorium, ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, wykonanie sprawozdania
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U13, KMchtr_U14
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U13, InzA_U01, T1A_U14, InzA_U06

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0234_K1
Umie pracować indywidualnie i w zespole. Potrafi opracować i przedstawić sprawozdanie z wykonanej pracy. Ma świadomość jakie korzyści przynosi znajomość i rozwój mechatroniki.
Weryfikacja: Wykonanie sprawozdania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K02, KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02, InzA_K01, T1A_K03, T1A_K04