Nazwa przedmiotu:
Technologia
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Ryszard Kuryjański
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0119
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych: 16 godz. wykładu. 2) Praca własna studenta: 59 godzin, w tym: a) 12 godzin na studia literaturowe, b) 25 godzin na przygotowanie do zajęć, c) 22 godzin na przygotowanie do sprawdzianów. 3) RAZEM – 75 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0.7 punktu ECTS – 16 godz. wykładu.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład16h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy rysunku technicznego
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu odlewnictwa, spawania, zgrzewania, lutowania i klejenia, obróbki skrawaniem, narzędzi skrawających i obrabiarek oraz obróbki plastycznej, niezbędnej jako podstawa do projektowania procesów technologicznych oraz oceny konstrukcji pod kątem możliwości jej wykonania. Umiejętność posługiwania się językiem technicznym, wyznaczania parametrów skrawania oraz doboru obrabiarek, metod odlewania, metod obróbki plastycznej oraz metod spajania w zależności od rodzaju materiału, wymagań dokładnościowych oraz wielkości produkcji.
Treści kształcenia:
1. Definicja obróbki skrawaniem. Obróbki bezwiórowe jako alternatywa obróbki skrawaniem. 2. Narzędzia skrawające: podział, budowa i uproszczona geometria ostrza. Materiały narzędziowe i materiały ścierne. Powłoki z materiałów trudnościeralnych. 3. Kinematyka skrawania: ruchy podstawowe i pomocnicze; technologiczne parametry skrawania. 4. Proces skrawania: podział wiórów, narost, siły, ciepło i rozkład temperatur w procesie skrawania, ciecze obróbkowe. 5. Zużycie ostrza: rodzaje zużycia, krzywa zużycia normalnego, trwałość i żywotność narzędzia 6. Zasady doboru prędkości, posuwu i głębokości skrawania. 7. Ekonomiczne aspekty obróbki skrawaniem: wydajność, dokładność i koszty obróbki 8. Obrabiarki: podział i zastosowanie tokarek, frezarek, wiertarek, wytaczarek, obrabiarek wielooperacyjnych i szlifierek 9. Podstawowe rodzaje obróbki ściernej: docieranie, gładzenie, dogładzanie oscylacyjne, obróbka strumieniowo-ścierna. Obróbka elektroerozyjna. 10. Obróbka uzębień walcowych, ślimakowych i stożkowych. 11. Przebieg wytwarzania odlewów. Kształtowanie się odlewu w formie. Tworzywa odlewnicze i ich właściwości. 12. Metody odlewania i ich zastosowanie. 13. Zasady projektowania odlewów. Technologiczność konstrukcji odlewów. 14. Podstawy spajania. Budowa spoiny. 15. Naprężenia i odkształcenia spawalnicze. Pękanie połączeń spawanych. Spawalność. 16. Metody spawania stopów metali i tworzyw sztucznych. Procesy pokrewne. 17. Metody zgrzewania. Lutowanie i klejenie. 18. Zasady projektowania połączeń spawanych. 19. Mechanizmy odkształceń plastycznych. Interpretacja miary odkształcenia i naprężenia. Korelacja pomiędzy naprężeniem i odkształceniem w uplastycznionym materiale. Rola temperatury w obróbce plastycznej metali. 20. Procesy technologiczne kucia i prasowania. Procesy technologiczne walcowania. Procesy technologiczne tłoczenia. 21. Podstawowe maszyny stosowane w kuźnictwie, walcownictwie i tłocznictwie. Zasady ustawienia maszyn w gniazda i linie produkcyjne. Metody postępowania przy doborze maszyn i urządzeń do procesów obróbki plastycznej. Materiały stosowane w budowie narzędzi do obróbki plastycznej. Zasady BHP. 22. Zasady opracowywania dokumentacji technologicznej. Przykłady procesów obróbki plastycznej
Metody oceny:
1. Przedmiot jest zaliczany na podstawie wyników trzech kolokwiów. 2. Maksymalna suma punktów do zdobycia wynosi 60: • 15 pkt. z kolokwium obejmującego obróbkę plastyczną, • 20 pkt. z kolokwium obejmującego odlewnictwo i spawalnictwo, • 25 pkt. z kolokwium obejmującego obróbkę skrawaniem i obrabiarki. 3. W przypadku nie spełnienia warunków zaliczenia przedmiotu studentowi przysługuje prawo do poprawy wszystkich lub tylko wybranych kolokwiów na zbiorczym kolokwium poprawkowym przeprowadzanym na ostatnich zajęciach. 4. Udowodniona próba ściągania na kolokwiach powoduje brak możliwości zaliczenia przedmiotu w semestrze.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Dobrzański L.: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT 2006, Warszawa. 2. Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych, WNT 2010, Warszawa. 3. Jemielniak K.: Obróbka skrawaniem. OW PW 2012, Warszawa. 4. Kuryjański R.: Obróbka skrawaniem i obrabiarki. Mat. dydaktyczne. PW 2011, Warszawa. 5. Poradnik inżyniera. Obróbka skrawaniem. T.1. WNT 1991, Warszawa. 6. Perzyk M. i in.: Odlewnictwo. WNT 2012, Warszawa. 7. Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. T.2. WNT 2005, Warszawa. 8. Erbel S. i in.: Techniki Wytwarzania. Obróbka plastyczna. WNT 1986, Warszawa. 9. Sobolewski J. i in.: Techniki wytwarzania. Technologie bezwiórowe. Mat. dydaktyczne. PW, 2012.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0119_W01
Student posiada wiedzę o materiałach narzędziowych, rodzajach narzędzi skrawających, ich budowie i zastosowaniu oraz o zjawiskach występujących w procesie skrawania i ich wpływie na trwałość narzędzi.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, InzA_W02
Efekt 1150-MT000-IZP-0119_W02
Student zna podstawowe typy obrabiarek skrawających i ich zastosowanie.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W16, KMchtr_W17
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05
Efekt 1150-MT000-IZP-0119_W03
Student posiada wiedzę o podstawowych typach przekładni zębatych i zna metody ich obróbki.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W16, KMchtr_W17
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05
Efekt 1150-MT000-IZP-0119_W04
Student posiada wiedzę o rodzajach obróbki ściernej i obróbki elektroerozyjnej.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W16
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02
Efekt 1150-MT000-IZP-0119_W05
Student posiada wiedzę o zależności kosztów wytwarzania od wymaganej dokładności wyrobu.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W20, KMchtr_W21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W06, T1A_W08, InzA_W03
Efekt 1150-MT000-IZP-0119_W06
Student posiada wiedzę o tworzywach odlewniczych i ich właściwościach oraz o metodach odlewania i zasadach projektowania odlewów.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03
Efekt 1150-MT000-IZP-0119_W07
Student posiada wiedzę o podstawach tworzenia połączeń trwałych, budowie spoiny, pękaniu połączeń spawanych oraz o naprężeniach i odkształceniach połączeń spawanych.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W16, KMchtr_W17, KMchtr_W20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W06
Efekt 1150-MT000-IZP-0119_W08
Student zna metody spawania, zgrzewania, lutowania i klejenia.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W16, KMchtr_W17, KMchtr_W20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W06
Efekt 1150-MT000-IZP-0119_W09
Student zna procesy technologiczne kucia, prasowania walcowania oraz tłoczenia.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W16, KMchtr_W17, KMchtr_W20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W06
Efekt 1150-MT000-IZP-0119_W10
Student zna zasady opracowania dokumentacji technologicznej procesów obróbki plastycznej
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, InzA_W04

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0119_U01
Student potrafi dobrać i wyznaczyć parametry skrawania, przede wszystkim dla toczenia i frezowania.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U24
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U15, InzA_U05
Efekt 1150-MT000-IZP-0119_U02
Student potrafi scharakteryzować nowoczesne materiały narzędziowe.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U01
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01
Efekt 1150-MT000-IZP-0119_U03
Student potrafi, w sposób bardzo uproszczony, zaprojektować surówkę odlewu.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U15
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08
Efekt 1150-MT000-IZP-0119_U04
Student potrafi wskazać przyczyny uszkodzeń połączeń spawanych i wskazać na metody przeciwdziałania ich powstawaniu.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U15
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08
Efekt 1150-MT000-IZP-0119_U05
Student potrafi wskazać przyczyny uszkodzeń elementów wytwarzanych technologiami obróbki plastycznej i podać metody przeciwdziałania ich powstawaniu.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U15
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08
Efekt 1150-MT000-IZP-0119_U06
Student potrafi dokonać doboru obrabiarek, metod odlewania, metod obróbki plastycznej oraz metod spajania w zależności od rodzaju materiału, wymagań dokładnościowych oraz wielkości produkcji.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U24
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U15, InzA_U05

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0119_K01
Student potrafi być, jako przyszły inżynier, odpowiedzialny za rzetelne zdobywanie wiedzy.
Weryfikacja: Ocena aktywności i zaangażowania na wykładach i konsultacjach oraz rygorystyczne eliminowanie ściągania na kolokwiach
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K03
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K05