Nazwa przedmiotu:
Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 2
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-ISP-0117
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 29 godz. w tym: a) projekt – 24 godz.; b) konsultacje – 5 godz.; 2) Praca własna studenta – 46 godz. w tym: a) bieżące przygotowanie studenta do zajęć – 16 godz., b) studia literaturowe – 10 godz., c) wykonanie dokumentacji technicznej – 20 godz. 3) RAZEM – 75 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 pkt. ECTS – liczba godzin kontaktowych – 29 godz., w tym: a) projekt – 24 godz.; b) konsultacje – 5 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 pkt. ECTS – 24 godz., w tym: a) projekt – 24 godz.;
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt24h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przedmiot wymaga wiedzy merytorycznej zdobytej podczas zajęć z przedmiotu PZK z el. GW w pierwszym semestrze.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie praktycznej umiejętności odwzorowywania elementów przestrzennych na arkuszu rysunkowym oraz wytwarzania dokumentacji technicznej części maszynowej.
Treści kształcenia:
1.Elementy Zapisu Konstrukcji. 2.Zasady rysowania podstawowych elementów rysunkowych i konstrukcji geometrycznych. 3.Metody odwzorowań przedmiotów (wałków, tulei, korpusów). 4. Widoki i przekroje w rzutach prostokątnych. 5.Wymiarowanie rysunków części maszynowych. 6. Rysowanie elementów i połączeń części maszynowych. 7. Podstawowe zasady wykonywania rysunków złożeniowych wyrobów, rysunków zespołów, podzespołów oraz rysunków wykonawczych części.
Metody oceny:
Ćwiczenia projektowe zaliczane są podstawie indywidualnych prac realizowanych przez studenta w trakcie trwania zajęć.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Jerzy Bajkowski "Podstawy Zapisu Konstrukcji".
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-ISP-0117_W1
Student zna i umie stosować metody odwzorowania przedmiotów, metody rzutowania aksonometrycznego oraz europejski system rzutowania.
Weryfikacja: Ocena realizacji projektu indywidualnego.
Powiązane efekty kierunkowe:
Powiązane efekty obszarowe:
Efekt 1150-MT000-ISP-0117_W2
Student ma wiedzę i umiejętność dotyczącą przedstawiania i wymiarowania łączników i połączeń rozłącznych.
Weryfikacja: Ocena realizacji projektu indywidualnego.
Powiązane efekty kierunkowe:
Powiązane efekty obszarowe:
Efekt 1150-MT000-ISP-0117_W3
Student zna etapy tworzenia złożonej dokumentacji technicznej części, podzespołów, zespołów i gotowych wyrobów.
Weryfikacja: Ocena realizacji projektu indywidualnego.
Powiązane efekty kierunkowe:
Powiązane efekty obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-ISP-0117_U1
Student dobrze posługuje się specjalistyczną literaturą. Doskonale zna systemy CAD usprawniające prace inżynierskie. Potrafi odwzorowywać elementy maszyn w postaci widoków oraz widoków cząstkowych, przekrojów oraz przekrojów cząstkowych, kładów widoków i kładów miejscowych i wyniesionych przekrojów, zna znormalizowane zasady kreskowania przekrojów. Student potrafi narysować typowe połączenia rozłączne tj. gwintowe, sworzniowe, wpustowe a także nierozłączne, w tym połączenia spawane, zgrzewane, nitowane, lutowane, klejone i zszywane. Student potrafi zastosować zasady wykonywania rysunków złożeniowych, oznaczania części na tych rysunkach, zasady tworzenia specyfikacji części oraz archiwizacji i gospodarki dokumentacją techniczną
Weryfikacja: Ocena realizacji projektu indywidualnego studenta i przygotowania dokumentacji elektronicznej w systemie CAD
Powiązane efekty kierunkowe:
Powiązane efekty obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-ISP-0117_K1
Student potrafi posługiwać się normami przedmiotowymi, dobrze interpretuje zawarte w nich wytyczne. Potrafi dobrze interpretować normy techniczne bez względu na to czy są sporządzone w języku obcym, uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole.
Weryfikacja: Ocena realizacji projektu indywidualnego studenta oraz dyskusja na forum grupy
Powiązane efekty kierunkowe:
Powiązane efekty obszarowe: