Nazwa przedmiotu:
Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 1
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0103
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych 29, w tym: a) wykład – 16 godz.; b) konsultacje - 5 godz. c) projekt - 8 godz. 2) Praca własna studenta 71, w tym: a) 25 godz. – studia literaturowe; b) 15 godz. – przygotowywanie się studenta do terminowych zaliczeń. c) 31 godz. - przygotowywanie się do wykładów z wykorzystaniem materiałów w formie multimedialnej 3) RAZEM – 100 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 punktu ECTS ; 29 godz. , w tym: a) wykład – 16 godz.; b) konsultacje - 5 godz. c) projekt - 8 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,3 ECTS - projektowanie; 8 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład16h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt8h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przedmiot nie wymaga posiadania wiadomości wstępnych przez studenta.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności odwzorowywania elementów przestrzennych na arkuszu rysunkowym. W pierwszej części, dotyczącej Geometrii Wykreślnej, student zapoznaje się z ogólnymi metodami rzutowania prostokątnego, przy czym na tym etapie rozważane są takie elementy przestrzenni jak punkty proste i płaszczyzny. W drugiej części realizacji procesu dydaktycznego słuchacze kursu nabywają umiejętności odwzorowywania prostych części maszynowych tj. wałki, tuleje, korpusy, koła zębate, sprężyny itp.
Treści kształcenia:
Cz. 1 1.Elementy Zapisu Konstrukcji. 2.Zasady rysowania podstawowych elementów rysunkowych i konstrukcji geometrycznych. 3.Metody odwzorowań przedmiotów. 4. Widoki i przekroje w rzutach prostokątnych. 5.Wymiarowanie rysunków części 6.Oznaczanie stanu powierzchni przedmiotów. 7. Oznaczanie tolerancji i pasowań części na rysunkach. 8. Rysowanie elementów i połączeń części maszynowych. 9.Rysowanie połączeń nierozłącznych. 10. Rysowanie elementów napędów. 11. Rysowanie osi, wałów, łożysk, uszczelnień oraz sprzęgieł i hamulców. 12. Podstawowe zasady wykonywania rysunków złożeniowych wyrobów, rysunków zespołów, podzespołów oraz rysunków wykonawczych części. 13.Schematy mechaniczne elementów i połączeń. 14.Wykorzystanie technik komputerowych w sporządzaniu, zapisie i archiwizacji rysunków. cz.2 1. Zasady i metody rzutowania. Rzuty punktu, prostej i płaszczyzny. 2. Wzajemne położenie elementów przestrzeni. Konstrukcje podstawowe. 3. Elementy przynależne: przynależność punktu do prostej, punktu i prostej do płaszczyzny. 4. Elementy wspólne: punkt wspólny dwóch prostych, prostej i płaszczyzny, krawędź dwóch płaszczyzn. 5. Elementy równoległe: proste i płaszczyzny równoległe, prosta równoległa do płaszczyzny. 6. Elementy prostopadłe: proste i płaszczyzny prostopadłe, prosta prostopadła do płaszczyzny. 7. Wyznaczanie związków miarowych elementów przestrzeni. 8. Konstrukcje obrotów: obrót prostej dokoła prostej. 9. Konstrukcje kładów: kład płaszczyzny rzutującej, kład płaszczyzny dowolnej. 10. Powierzchnie: rzuty powierzchni obrotowych, punkt na powierzchni. 11. Punkty przebicia i przekroje powierzchni - krzywe stożkowe. 12. Przenikanie powierzchni: metoda płaszczyzn, metoda kul.
Metody oceny:
• Wykład zaliczany jest na podstawie kolokwium sprawdzającego. • Ćwiczenia projektowe zaliczane są podstawie dwóch prac sprawdzających.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Henryk Koczyk "Geometria Wykreślna”. 2. Jerzy Bajkowski "Podstawy Zapisu Konstrukcji".
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0103_W1
Student zna konstrukcje podstawowe, zasady przedstawiania elementów przynależnych, wspólnych równoległych i prostopadłych.
Weryfikacja: Kolokwia sprawdzające
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, InzA_W04
Efekt 1150-MT000-IZP-0103_W2
Student zna konstrukcje umożliwiające badanie związków miarowych w przestrzeni (kładów, obrotów i transformacji układu odniesienia)
Weryfikacja: Kolokwia sprawdzające
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, InzA_W04
Efekt 1150-MT000-IZP-0103_W3
Student zna historyczny rys rozwoju rysunku technicznego, ogólne zasady zapisu konstrukcji oraz zasadnicze kryteria tworzenia nazw i klasyfikacji odwzorowywanych przedmiotów.
Weryfikacja: Kolokwia sprawdzające.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, InzA_W04
Efekt 1150-MT000-IZP-0106_W4
Ma wiedzę dotyczącą przedstawiania i wymiarowania łączników i połączeń rozłącznych i nierozłącznych.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, InzA_W04
Efekt 1150-MT000-IZP-0103_W5
Student ma wiedzę dotyczącą przedstawiania i wymiarowania łączników i połączeń rozłącznych.
Weryfikacja: Kolokwia sprawdzające
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, InzA_W04
Efekt 1150-MT000-IZP-0103_W6
Student ma wiedzę dotyczącą przedstawiania i wymiarowania łączników i połączeń rozłącznych.
Weryfikacja: Kolokwia sprawdzające
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, InzA_W04
Efekt 1150-MT000-IZP-0103_W7
Student zna etapy tworzenia złożonej dokumentacji technicznej części, podzespołów, zespołów, i gotowych wyrobów
Weryfikacja: Kolokwia sprawdzające
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, InzA_W04

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0103_U1
Student: • dobrze posługuje się specjalistyczną literaturą; • potrafi przedstawić elementy równoległe i prostopadłe w przestrzeni bez względu na przyjęty układ odniesienia; • potrafi oszacować związki miarowe w przestrzeni; • umie sporządzać rysunek aksonometryczny na podstawie rzutów prostokątnych i odwrotnie; potrafi odwzorowywać elementy maszyn w postaci widoków oraz widoków cząstkowych, przekrojów oraz przekrojów cząstkowych, kładów widoków i kładów miejscowych i wyniesionych przekrojów, zna znormalizowane zasady kreskowania przekrojów; • potrafi narysować typowe połączenia rozłączne tj. gwintowe, sworzniowe, wpustowe a także nierozłączne, w tym połączenia spawane, zgrzewane, nitowane, lutowane, klejone i zszywane; • potrafi posługiwać się normami przedmiotowymi, dobrze interpretuje zawarte w nich wytyczne; • potrafi dobrze interpretować normy techniczne bez względu na to czy są sporządzone w języku obcym, uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; • potrafi zastosować zasady wykonywania rysunków złożeniowych, oznaczania części na tych rysunkach, zasady tworzenia specyfikacji części oraz archiwizacji i gospodarki dokumentacją techniczną.
Weryfikacja: Kolokwium sprawdzające oraz realizacja projektu indywidualnego.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U01, KMchtr_U03, KMChtr_U05, KMchtr_U06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U03, InzA_U02, T1A_U01, T1A_U06, T1A_U05

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0103_K1
Potrafi pracować samodzielnie, ma świadomość odpowiedzialności za pracę, ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny,
Weryfikacja: Realizacja projektu indywidualnego oraz dyskusja na forum grupy
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04