Nazwa przedmiotu:
Rynek energii
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Konrad Świrski, prof. PW.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ZNS547
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 18 godz., w tym: a) udział w wykładzie - 18 godz. 2) Praca własna studenta 30 godz., w tym: a) wykonywanie zadań grupowych i indywidualnych,wykonanie projektu - 25 godz., b) przygotowywanie się do testu końcowego - 5 godz. Razem: 48 godz. - 2 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7 punktu ECTS - udział w wykładach - 18 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z historią, teorią i praktyką działania rynków energii w Polsce i na świecie, w szczególności: C1. Zapoznanie studentów z zasadami współczesnego handlu energią. C2. Prezentacja aktualnego stanu i problemów systemu elektroenergetycznego. C3. Wiedza dotycząca nowoczesnego rynku energii w Polsce, regulacji rynkowych. C4. Wskazanie na możliwości wykorzystania systemów IT wspomagających handel energią. C5. Szerokie powiązanie zagadnień handlu energii z innymi procesami w energetyce, przemyśle i gospodarce. C6. Zapoznanie z praktyką przemysłową oraz możliwościami optymalizacji zużycia energii przez wykorzystanie mechanizmów rynkowych.
Treści kształcenia:
Wiedza dotycząca nowoczesnego rynku energii, regulacji rynkowych, handlu energią w Polsce i na świecie. Systemy IT wspomagające handel energią. Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie do zagadnień handlu energią – rynek polski oraz niektóre aspekty handlu europejskiego. Poza omówieniem regulacji rynkowych (i aktualnego stanu rynku), przedstawiono szeroko zagadnienie systemów informatycznych wspomagających handel energia oraz samego procesu handlowego z punktu widzenia spółek obrotowych oraz pracy jednostek wytwórczych (bloki, elektrownie, koncern wytwórczy, elektrociepłownie) w systemie energetycznym. Ramowy schemat wykładu obejmuje: - informacje o polskim systemie energetycznym i porównanie ze struktura europejską - regulacje polskiego rynku energii na tle regulacji europejskich i światowych - szczegółowe informacje o podstawowych segmentach rynku – kontraktowym, giełdowym i bilansującym - zasada TPA (Third Party Access) i jej wykorzystanie w warunkach polskich i europejskich - systemy informatyczne wspomagające rynek energii – systemy centralne Operatora Systemu Przesyłowego i uczestników rynku - analiza ryzyka w procesach handlowych - zagadnienie prognozowania zapotrzebowania na energie elektryczną - systemy giełdowe (Polska i Europa) - zagadnienie handlu emisjami
Metody oceny:
System punktowy obejmujący pracę studentów na zajęciach i wyniki testu końcowego (internetowego) według zasad przedmiotu http://energetyka.itc.pw.edu.pl/re
Egzamin:
nie
Literatura:
Wszystkie informacje o przedmiocie dostępne w serwisie http://energetyka.itc.pw.edu.pl/re Dodatkowe literatura: Dostępne w serwisie http://energetyka.itc.pw.edu.pl/re
Witryna www przedmiotu:
ni
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ZNS547_W1
Student posiada wiedzę o systemie elektroenergetycznym w Polsce.Student rozumie zasady handlu energią na rynku hurtowym.
Weryfikacja: Test końcowy, ocena pracy grupowej, ocena wykonania projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: