Nazwa przedmiotu:
Algorytmy i programy bilansów cieplnych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Marcin Wołowicz
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ZNS501
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych: 20, w tym: a) udział w wykładach - 18 godz., b) konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta - 50 godz., w tym: a) bieżące przygotowywanie się do zajęć - 20 godz. b) praca nad projektem - 30 godz. Razem - 70 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7 - Liczba godzin kontaktowych: 20, w tym: a) udział w wykładach - 18 godz., b) konsultacje - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Po zaliczeniu przedmiotu student posiądzie umiejętności posługiwania się profesjonalnymi i zaawansowanymi narzędziami służącymi do modelowania, symulacji i optymalizacji bilansów cieplnych układów energetycznych.
Treści kształcenia:
Instalacja energetyczna jako obiekt bilansowania. Bilans masy, energii i pędu dla stanu ustalonego i nieustalonego. Formułowanie układów równań bilansowych Automatyzacja procesów formułowania równań , metody macierzowe, wykorzystanie grafów, metody obiektowe. Metody rozwiązywania układów równań algebraicznych i różniczkowych. Komercyjne programy do bilansowania układów cieplnych.
Metody oceny:
Ocena projektu i test zaliczeniowy.
Egzamin:
nie
Literatura:
Materiały dostarczone przez wykładowcę.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ZNS501
Wiedza w zakresie bilansowania instalacji energetycznych.
Weryfikacja: Ocena projektu, test zaliczeniowy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNS501_W2
Wiedza w zakresie optymalizacji rozkładu obciążeń układów energetycznych.
Weryfikacja: Ocena projektu, test zaliczeniowy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ZNS501_U1
Umiejętność bilansowania układów energetycznych i optymalizacji ich parametrów.
Weryfikacja: Ocena projektu, test zaliczeniowy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: