Nazwa przedmiotu:
Perspektywiczne technologie energetyczne
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Marcin Wołowicz
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ZNS535
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
przygotowanie do zajęć 6 konsultacje 6 Wykonanie projektu obliczeniowego lub referatu na wybrany temat 10 przygotowanie do testu końcowego 10
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
ukończenie kursu Technologie energetyczne lub innego o podobnym zakresie materiału.
Limit liczby studentów:
brak limitu
Cel przedmiotu:
Przekazanie informacji dotyczących perspektywicznych teorii energetycznych – nowoczesnych układów przetwarzania energii. Wykład ma zadanie zapoznanie z aktualnymi trendami światowymi i wszystkimi niezbędnymi dla inżyniera energetyka wiadomościami z zakresu nowoczesnego przetwarzania energii. Po zaliczeniu przedmiotu student posiada podstawową wiedzę o możliwych kierunkach rozwoju energetyki, w tym o uwarunkowaniach prawno-ekonomicznych.
Treści kształcenia:
Wybrane elementy teorii przetwarzania energii. Aktualne tendencje rozwoju energetyki. Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne. Przegląd perspektywicznych technologii energetycznych (układy gazowo-parowe, techniki spalania, zgazowanie paliw, ogniwa paliwowe, reaktory jądrowe i termojądrowe itp.). Uwarunkowania ekologiczne energetyki.
Metody oceny:
Sumaryczna ocena wynika z : - oceny prezentacji lub projektu obliczeniowego - oceny z egzaminu końcowego przeprowadzanego w sesji
Egzamin:
tak
Literatura:
1. A.Miller,J.Lewandowski: Układy parowo-gazowe na paliwo stałe, WNT Warszawa. 2. T.Chmielniak: Technologie Energetyczne, WNT Warszawa. Dodatkowe literatura: - Materiały dostarczone przez wykładowcę.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka EW1
Posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania maszyn i urządzeń energetycznych, stosowanych w energetyce krajowej i zagranicznej
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EW1
Posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania maszyn i urządzeń energetycznych, stosowanych w energetyce krajowej i zagranicznej
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EW1
Posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania maszyn i urządzeń energetycznych, stosowanych w energetyce krajowej i zagranicznej
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EW2
Ma wiedzę na temat kierunków rozwoju technologii energetycznych w Polsce i na świecie
Weryfikacja: egzamin końcowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka
Potrafi ocenić wpływ poszczególnych technologii energetycznych na środowisko
Weryfikacja: egzamin końcowy, prezentacja lub projekt obliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU1
Posiada umiejętność poprawnego wyboru technologii energetycznej do określonych warunków zewnętrznych
Weryfikacja: egzamin, prezentacja lub projekt obliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU1
Posiada umiejętność poprawnego wyboru technologii energetycznej do określonych warunków zewnętrznych
Weryfikacja: egzamin, prezentacja lub projekt obliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU1
Posiada umiejętność poprawnego wyboru technologii energetycznej do określonych warunków zewnętrznych
Weryfikacja: egzamin, prezentacja lub projekt obliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU1
Posiada umiejętność poprawnego wyboru technologii energetycznej do określonych warunków zewnętrznych
Weryfikacja: egzamin, prezentacja lub projekt obliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU2
Posiada umiejętność poprawnego wyboru określonych maszyn i urządzeń do wymaganych technologii energetycznych
Weryfikacja: Egzamin końcowy, prezentacja lub projekt obliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU2
Posiada umiejętność poprawnego wyboru określonych maszyn i urządzeń do wymaganych technologii energetycznych
Weryfikacja: Egzamin końcowy, prezentacja lub projekt obliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU2
Posiada umiejętność poprawnego wyboru określonych maszyn i urządzeń do wymaganych technologii energetycznych
Weryfikacja: Egzamin końcowy, prezentacja lub projekt obliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U18
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU2
Posiada umiejętność poprawnego wyboru określonych maszyn i urządzeń do wymaganych technologii energetycznych
Weryfikacja: Egzamin końcowy, prezentacja lub projekt obliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU3
umie pracować w grupie i prezentować swoje wyniki
Weryfikacja: prezentacja lub projekt obliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU3
umie pracować w grupie i prezentować swoje wyniki
Weryfikacja: prezentacja lub projekt obliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU3
umie pracować w grupie i prezentować swoje wyniki
Weryfikacja: prezentacja lub projekt obliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ES1
Potrafi przekazać uzyskaną wiedzę z zakresu najlepszych technologii i wpływu ich na środowisko dla "ogółu społeczeństwa"
Weryfikacja: dyskusja na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: