Nazwa przedmiotu:
Laboratorium maszyn i urzadzeń energetycznych 1
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Jerzy Kuta
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ZNS524
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 20 godz., w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 18 godz., b) konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta - 9 godz., w tym: a) przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych - 9 godz. Razem: 29 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,5
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Kotły i wymienniki ciepła, Technologie energetyczne
Limit liczby studentów:
ni
Cel przedmiotu:
Nauczenie sposobu badania oraz tworzenia charakterystyk urządzeń wykorzystywanych w energetyce. Nauczenie sposobu korzystania z systemów pomiarowo-kontrolnych,. Nauczenie sposobu sporządzania bilansu cieplnego kotła, badania promieniowania jądrowego. Po zaliczeniu przedmiotu student będzie znał wpływ parametrów pomp, wentylatorów, sprężarek oraz sposobu ich sterowania na efektywność energetyczną, miejsca powstawania strat różnych rodzajów energii. Będzie potrafił sporządzić bilans kotła, wyznaczyć jego sprawność, skorzystać z urządzeń ochrony radiologicznej, zbadać poziom promieniowania jądrowego i ocenić jego wpływ na zdrowie
Treści kształcenia:
1. Badanie strumienicy 2. Badanie warunków pracy układu pomp 3. Pomiary przepływu 4. Akwizycja danych pomiarowych 5. Detekcja i pomiary promieniowania alfa, beta i gamma. 6. Badanie palnika gazowego, spalanie niskoemisyjne, analiza spalin 7. Bilans kotła gazowego w stanie quasi – ustalonym, odwadnianie systemów parowych 8. Badanie hałasu 9. Charakterystyki pompy wirowej
Metody oceny:
uczestnictwo w ćwiczeniach, sprawozdania pisemne
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Pomiary ilości oraz strumienia masy i objętości przepływających płynów. E. Pistun, J. Stańda 2. Pomiary cieplne w przemyśle, D. Taler, J. Sokołowski, PAK 3. Wstęp do Fizyki Jądrowej, A. Strzałkowski, PWN Dodatkowe literatura: 3. Katalogi firmowe pomp, wentylatorów, dmuchaw, sprężarek, przepływomierzy. 4. Materiały dostarczone przez wykładowcę
Witryna www przedmiotu:
http://estudia.meil.pw.edu.pl/
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNS524_W1
Student zna zagadnienia obiegów cieplnych.
Weryfikacja: Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS524_W1
Student zna zagadnienia obiegów cieplnych.
Weryfikacja: Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS524_W1
Student zna zagadnienia obiegów cieplnych.
Weryfikacja: Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS524_W2
Student zna zagadnienia regulacji i sterowania urządzeń energetycznych.
Weryfikacja: Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNS524_U1
Student potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment i poprawnie opracować wyniki.
Weryfikacja: Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS524_U1
Student potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment i poprawnie opracować wyniki.
Weryfikacja: Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS524_U1
Student potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment i poprawnie opracować wyniki.
Weryfikacja: Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ML.ZNS524_K1
Student potrafi pracować w grupie.
Weryfikacja: Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS524_K1
Student potrafi pracować w grupie.
Weryfikacja: Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: