Nazwa przedmiotu:
Odnawialne źródła energii
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Karolina Błogowska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ZNS534
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady 18h Praca własna (prezentacja) 12h Przygotowanie do egzaminu 20h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Termodynamika
Limit liczby studentów:
60
Cel przedmiotu:
Poznanie podstaw termodynamicznych procesów konwersji energii w układach ze źródłami odnawialnymi, ograniczeń wynikających z charakteru tych źródeł. Uzyskanie podstawowych informacji o obecnie stosowanych i perspektywicznych układach do konwersji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, zagrożeniach ekologicznych i bezpieczeństwie energetycznym.
Treści kształcenia:
Wprowadzenie – miejsce odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym świata. Źródła odnawialne- słońce, grawitacja,wiatr, geotermia. Słońce jako źródło energii, konwersja energii promieniowania słonecznego. Słoneczne systemy grzewcze. Procesy fotosyntezy, produkcja biomasy i biopaliw. Układy fotowoltaiczne – perspektywy ich rozwoju. Siłownie słoneczne. Plantacje energetyczne, zagadnienia współspalania. Energetyka wiatrowa, historia rozwoju, typy siłowni wiatrowych,. Współpraca siłowni wiatrowych z systemem energetycznym. Geotermia – systemy geotermalne, perspektywiczne technologie hot dry rock. Geotermia w Polsce, przykłady schematów układów geotermalnych. Pompy ciepła i ich stosowanie. Hydroenergetyka w Polsce i na Świecie, małe siłownie wodne. Wykorzystanie odpadów do produkcji energii. Znaczenie źródeł odnawialnych w perspektywicznym bilansie energetycznym. Źródła odnawialne a ochrona środowiska.
Metody oceny:
Praca własna: prezentacja dotycząca perspektyw wybranego OŹE Egzamin: test wielokrotnego wyboru
Egzamin:
tak
Literatura:
Zalecana literatura: 1. IEA: World Energy Outlook, OECD/IEA, 2006 2. Renewable Energy – Innovative Technologies and New Ideas, OWPW, Warsaw 2008 Dodatkowa literatura: 1. Pluta Z.: Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, Of. Wyd. PW, Warszawa, 2000 2. Materiały dostarczone przez wykładowcę
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka MW1
Zna kryteria podziału energii na odnawialną i nieodnawialną oraz konwencjonalną i niekonwencjonalną
Weryfikacja: Egzamin testowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MW2
Zna zasady konwersji energii z poszczególnych źródeł odnawialnych i ograniczenia możliwości ich stosowania
Weryfikacja: Egzamin testowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MW3
Ma wiedzę na temat perspektyw rozwoju poszczególnych dziedzin energetyki odnawialnej
Weryfikacja: Egzamin testowy, praca własna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MW4
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zagrożeń energetycznych i środowiskowych związanych z wykorzystaniem i rozwojem OŹE
Weryfikacja: Egzamin testowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MW4
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zagrożeń energetycznych i środowiskowych związanych z wykorzystaniem i rozwojem OŹE
Weryfikacja: Egzamin testowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka MU1
Umie odróżnić i sklasyfikować podstawowe systemy energetyczne oparte o OŹE, potrafi uzasadnić ich zastosowanie
Weryfikacja: Egzamin testowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MU2
Potrafi przedstawić opracowany tematdotyczący OŹE w formie prezentacji ustnej i podjąć dyskusję z audytorium
Weryfikacja: Prezentacja własna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MU2
Potrafi przedstawić opracowany tematdotyczący OŹE w formie prezentacji ustnej i podjąć dyskusję z audytorium
Weryfikacja: Prezentacja własna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MU2
Potrafi przedstawić opracowany tematdotyczący OŹE w formie prezentacji ustnej i podjąć dyskusję z audytorium
Weryfikacja: Prezentacja własna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MU3
Potrafi zdobyć i przedstawić bieżące dane dotyczące wybranego rodzaju energii odnawialnej i jego perspektywy rozwoju, korzystająć z dostępnej literatury i Internetu
Weryfikacja: Prezentacja własna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MU3
Potrafi zdobyć i przedstawić bieżące dane dotyczące wybranego rodzaju energii odnawialnej i jego perspektywy rozwoju, korzystająć z dostępnej literatury i Internetu
Weryfikacja: Prezentacja własna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MU3
Potrafi zdobyć i przedstawić bieżące dane dotyczące wybranego rodzaju energii odnawialnej i jego perspektywy rozwoju, korzystająć z dostępnej literatury i Internetu
Weryfikacja: Prezentacja własna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MU4
Umie określić warunki konieczne do zastosowania danego źródła energii odnawialnej i potrafi dobrać źródła awaryjne
Weryfikacja: Egzamin testowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MU4
Umie określić warunki konieczne do zastosowania danego źródła energii odnawialnej i potrafi dobrać źródła awaryjne
Weryfikacja: Egzamin testowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U18
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka MK1
Potrafi przewidzieć pozytywne i negatywne skutki środowiskowe, energetyczne i społeczne stosowania energetyki odnawialnej
Weryfikacja: Egzamin testowy, praca własna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MK2
Potrafi przedstawiać argumenty i podejmować dyskusje dotyczące OŹE i związanych z nimi kontrowersji
Weryfikacja: Prezentacja własna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: