Nazwa przedmiotu:
Aerodynamika II
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Zbigniew Nosal
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ZNK302
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 20, w tym: a) 9 godz. wykładu; b) 9 godz. laboratorium; c) 2 godz. konsultacji. 2. Praca własna studenta - a) 25 godz. przygotowanie projektów; b) 25 godz. - studiowanie literatury, przygotowanie się do kolokwiów. Ogółem - 70 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,5 punktu ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Dobra znajomość podstaw mechaniki płynów, aerodynamiki, analizy matematycznej oraz technik komputerowych.
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Po zaliczeniu przedmiotu studenci potrafią rozpoznać podstawowe zjawiska przepływowe istotne dla własności aerodynamicznych samolotu, umieją wykorzystać zasady projektowania aerodynamicznego prowadzące do uzyskania wymaganych własności oraz są w stanie zastosować wybrane narzędzia projektowania aerodynamicznego.
Treści kształcenia:
Opływ trójwymiarowych układów aerodynamicznych. Obliczenia sił i momentów aerodynamicznych, metoda dalekiego pola. Teoria powierzchni nośnej. Płaty o małym wydłużeniu i układy hybrydowe. Opływ płata przy dużych kątach natarcia, nieliniowe efekty aerodynamiczne. Przepływ transoniczny, podobieństwo transoniczne, skrzydło skośne. Opór falowy brył osiowosymetrycznych, reguła pól.
Metody oceny:
Bieżąca ocena pracy studenta w ramach laboratorium, ocena projektów. Kolokwia.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Bertin J.J., Smith M.L., Aerodynamics for Engineers, Prentice Hall College 1997. 2. Kuethe A.M., Chow C-Y, Fundations of aerodynamics: bases of aerodynamic design, John Wiley and Sons, 1998. 3. Anderson Jr. J.D. - Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill International, 2006.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ZNK302_W1
Student posiada ogólną wiedzę odnośnie metod obliczeniowych stosowanych w projektowaniu aerodynamicznym samolotu.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK302_W1
Student posiada ogólną wiedzę odnośnie metod obliczeniowych stosowanych w projektowaniu aerodynamicznym samolotu.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK302_W2
Student posiada wiedzę odnośnie własności profilu lotniczego, układu profili, powierzchni nośnych oraz zasad ich analizy i projektowania.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK302_W2
Student posiada wiedzę odnośnie własności profilu lotniczego, układu profili, powierzchni nośnych oraz zasad ich analizy i projektowania.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK302_W3
Student posiada wiedzę odnośnie podstaw techniki laboratoryjnych pomiarów aerodynamicznych.
Weryfikacja: Bieżąca ocena pracy studenta w ramach laboratorium, ocena projektów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ZNK302_U1
Umiejętność analizy charakterystyk aerodynamicznych profilu oraz jego projektowania
Weryfikacja: Bieżąca ocena pracy studenta w ramach laboratorium, ocena projektów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK302_U1
Umiejętność analizy charakterystyk aerodynamicznych profilu oraz jego projektowania
Weryfikacja: Bieżąca ocena pracy studenta w ramach laboratorium, ocena projektów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK302_U2
Podstawowa umiejętność wykorzystania programu MSES do analizy i optymalizacji profili.
Weryfikacja: Bieżąca ocena pracy studenta w ramach laboratorium, ocena projektów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK302_U2
Podstawowa umiejętność wykorzystania programu MSES do analizy i optymalizacji profili.
Weryfikacja: Bieżąca ocena pracy studenta w ramach laboratorium, ocena projektów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: