Nazwa przedmiotu:
Trybologia
Koordynator przedmiotu:
prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ZNK395
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych: 20, w tym: a) wykład – 18 godz. b) konsultacje – 5 godz 2. Praca własna studenta – 30 godzin, w tym: a) 25 godz. – przygotowywanie się studenta do 3 kolokwiów b) 5 godz - ćwiczenia własne poszerzające zdovytą wiedzę
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,8
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość problemów związanych z projektowaniem maszyn. Umiejętność dostrzegania problemów stojących przed konstyruktorem maszyn i urządzeń.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest istotne poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z problemami trybologicznymi w budowie, projektowaniu i eksploatacji maszyn.
Treści kształcenia:
Warstwa wierzchnia ciał stałych utworzona w wyniku obróbki mechanicznej, właściwości mechaniczne, cechy geometryczne. Kontakt dwóch powierzchni chropowatych, tarcie izotropowe, anizotropowe. Mechanika kontaktu skoncentrowanego, punkty Bielajewa i Palmgrena-Lundberga, mechanika ruchu tocznego, opory ruchu, rozkłady poślizgów na powierzchni kontaktu. Zużycie, rodzaje zużycia, wpływ twardości, powinowactwa materiałów pary ciernej, smarowania. Smar, smarowanie hydrodynamiczne i hydrostatyczne, modele przepływu w warstwie smaru, nośność łożyska, opory ruchu, bilans cieplny, stateczność ruchu wału, budowa łożysk, zasilanie, uszczelnianie. Elastohydrodynamiczne smarowanie, opis zjawiska, grubość warstwy smaru.
Metody oceny:
Trzy kolokwia, wymagane zaliczenia kazdego z nich. Ocena końcowa jest średnią ocen ze wszystkicjh kolokwiów.
Egzamin:
nie
Literatura:
Podstawy Konstrukcji Maszyn – red. M. Dietrich – WNT 2003 Trybologia – M. Hebda, A. Wachal – WNT 1980
Witryna www przedmiotu:
http://meil.pw.edu.pl/zpk/ZPK/Dydaktyka/Regulaminy-zajec-dydaktycznych
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka EW1
Posiada wiedzę na temat projektowania i analizy pracy maszyn
Weryfikacja: kolokwium sprawdzające
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EW2
Ma wiedzę na temat analizy analizy wytrzymałościowej maszyn oraz procesów trybologicznych w tym ich modelowania
Weryfikacja: kolokwium sprawdzające
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EW2
Ma wiedzę na temat analizy analizy wytrzymałościowej maszyn oraz procesów trybologicznych w tym ich modelowania
Weryfikacja: kolokwium sprawdzające
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka EU1
Posiada umiejętności opisywania zjawisk trybologicznych za pomocą aparatu matematycznego
Weryfikacja: kolokwia sprawdzające
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU2
Potrafi uwzględniać wiedzę z różnych dziedzin nauk technicznych przy formułowaniu i rozwiązywaniu zagadnień trybologicznych
Weryfikacja: kolokwium sprawdzające
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe: