Nazwa przedmiotu:
Optymalizacja konstrukcji lotniczych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ZNK306
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
wykład 18h + zajęcia projektowe 9h przygotowanie do zajęć projektowych 30h przygotowanie do kolokwium 15h Razem 72h = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Projektowanie samolotów
Limit liczby studentów:
50
Cel przedmiotu:
Po zaliczeniu przedmiotu student powinien wykazać się: • Podstawową znajomością matematycznych metod optymalizacji. • Umiejętnością formułowania i rozwiązywania prostych problemów optymalizacyjnych w projektowaniu samolotów.
Treści kształcenia:
Zbieżna i rozbieżna spirala projektowa. Najważniejsze elementy systemu podlegające procesowi optymalizacji: geometria, aerodynamika, zespół napędowy, misja i osiągi, struktura i własności masowe, stateczność i układy sterowania, systemy poprawy bezpieczeństwa, obsługa i charakterystyki ekonomiczne. Wybór optymalnego obciążenia powierzchni i obciążenia ciągu. Wybór funkcji celu i parametrów odpowiedzialnych za zmiany funkcji celu. Matematyczne podstawy optymalizacji. Optymalizacja wybranych klas samolotów.
Metody oceny:
projekty + kolokwium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. D.P. Raymer, Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Eductaion Series 2. G.N. Vanderplaats: Numerical Optimization Techniques For Engineering Design, McGraw Hill 3. Ross Baldick: Applied Optimization, Cambridge University Press, 2006 4. J. Nocedal, S.J. Wright, Numerical Optimization, Springer 1999
Witryna www przedmiotu:
http://www.meil.pw.edu.pl/zsis/ZSiS/Dydaktyka/Prowadzone-przedmioty/OPTYM
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka OPTYMZ_1W
student zna podstawy matematycznych metod optymalizacji
Weryfikacja: kolokwium, projekty
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka OPTYMZ_1W
student zna podstawy matematycznych metod optymalizacji
Weryfikacja: kolokwium, projekty
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka OPTYMZ_1U
student potrafi formułować proste zagadnienie optymalizacji
Weryfikacja: kolokwium, projekty
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka OPTYMZ_1U
student potrafi formułować proste zagadnienie optymalizacji
Weryfikacja: kolokwium, projekty
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka OPTYMZ_1K
student potrafi fomułować priorytety w zagadnieniach projektowych
Weryfikacja: kolokwium, projekty
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: