Nazwa przedmiotu:
Systemy sterowania i zasilania silników
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Marian Gieras
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ZNS601
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
nauka do kolokwium: 30 godz praca w domu (praca własna): 25 godz. konsultacje: 3godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7 ECTS (prowadzenie wykładu: 18 godz., konsultacje: 5 godz)
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podsawy Automatyki i Sterowania
Limit liczby studentów:
6
Cel przedmiotu:
Po zaliczeniu przedmiotu student powinien znać zasady i podstawowe koncepcje budowy układów sterowania i zasilania silników turbinoodzrutowych, strumieniowych i rakietowych. Powinien umieć otrzymać charakterystyki statyczne i dynamiczne silnika turbo-odrzutowego, umieć wyznaczyć przestrzeń sterowania silnikiem, stworzyć prosty model silnika oraz zaprojektować prosty układ zasilania i sterowania silnika. Ponadto powinien znać zasady eksploatacji i diagnostyki układów sterowania i zasilania silników.
Treści kształcenia:
Silniki turbo-odrzutowe, strumieniowe, rakietowe i tłokowe jako obiekty regulacji i sterowania. Sposoby i metody identyfikacji stanu pracy silnika spalinowego. Podstawy sterowania i regulacji silników. Różne techniki sprzętowych rozwiązań układów zasilania i sterowania. Rodzaje i typy stosowanych regulatorów oraz projektowanie regulatorów. Systemy rejestracji i nadzoru parametrów pracy silników oraz ocena stanu technicznego układu zasilania i sterowania silnikiem. Tendencje i kierunki rozwoju układów zasilania i sterowania silników. Systemy regulacji i sterowania silnikami strumieniowymi i rakietowymi. 1. Silniki turbinowo-odrzutowe, strumieniowe i tłokowe jako obiekty regulacji i sterowania 2. Podstawy regulacji i sterowania, budowanie schematów blokowych i innych 3. Sposoby i metody identyfikacji stanu pracy silnika spalinowego 4. Modelowanie silnika turbo-odrzutowego jako obiektu regulacji. 5. Układy pomiarowe związane z układem zasilania i sterowania silnikiem turbo-odrzutowym. 6. Układy wykonawcze związane z układem zasilania i sterowania silnika turbo-odrzutowego. 7. Tworzenie charakterystyk dynamicznych, identyfikacja własności dynamicznych i statycznych silnika turbo-odrzutowego. 8. Projektowanie regulatora prędkości obrotowej silnika. 9. Ogólne zasady budowania i modelowania układu sterowania i zasilania paliwem silnika turbo-odrzutowego, przykładowe schematy układów paliwowych różnych silników. 10. Diagnostyka i kontrola pracy układu sterowania i zasilania paliwem silnika turbo-odrzutowego. 11. Automatyzacja procesu rozruchu silnika turbo-odrzutowego. 12. Ogólne zasady i założenia do modelowania układu zasilania paliwem silników strumieniowych i rakietowych. 13. Sterowanie silnikiem turbo-odrzutowym z uwzględnieniem sterowania dyszą wlotową i wylotową silnika. 14. Podsumowanie
Metody oceny:
Przedmiot zaliczany jest na podstawie pisemnego kolokwium i ustnej odpowiedzi Praca własna: Zapoznanie się z układami zasilania i sterowanie różnego rodzaju silników lotniczych i prowadzenie analizy zasad ich działania
Egzamin:
nie
Literatura:
1. W.A. Bodner, „ Automatyka silników lotniczych”, MON, Warszawa, 1958. 2. B. Czerkasow, „Automatica i regulirowanie vozdusznych dvigatielej”, Maszinostrojenie, Moskwa, 1971. 3. A. J. Sobey and A. M. Suggs, „Control of aircraft and Missle Powerplants”, John Wiley and Sons Inc, New York and London, 1963. 4. R. Staniszewski, „Sterowanie zespołów napędowych” WKŁ, Warszawa, 1980. 5. W. Pawlak, K. Wiklik i J. Morawski, „ Synteza i badania układów sterowania lotniczych silników turbinowych” Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, zeszyt 4, Warszawa, 1996 6. Praca zbiorowa pod red. M. Orkisza, „Turbinowe silniki lotnicze w ujęciu problemowym”, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne”, Lublin. Dodatkowe literatura: - Materiały dostarczone przez wykładowcę
Witryna www przedmiotu:
www.itc.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka EW1
student zna zadania i budowę typowego układu sterowania i zasilania silników lotniczych
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EW1
student zna zadania i budowę typowego układu sterowania i zasilania silników lotniczych
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EW2
student zna metodykę projektowania układów zasilania i sterowania silnikami lotniczymi
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EW2
student zna metodykę projektowania układów zasilania i sterowania silnikami lotniczymi
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EW3
student ma wiedzę na temat budowy i działania systemów sterowania i zasilania różnych rodzajów napędu statków powietrznych
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EW3
student ma wiedzę na temat budowy i działania systemów sterowania i zasilania różnych rodzajów napędu statków powietrznych
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EW4
student zna metody diagnozowania i eksploatowania układów sterowania i zasilania silników lotniczych
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EW4
student zna metody diagnozowania i eksploatowania układów sterowania i zasilania silników lotniczych
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EW4
student zna metody diagnozowania i eksploatowania układów sterowania i zasilania silników lotniczych
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka EU1
student potrafi zaprojektować strukturę układu sterowania różnych układów napędowych statku powietrznego
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU1
student potrafi zaprojektować strukturę układu sterowania różnych układów napędowych statku powietrznego
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU1
student potrafi zaprojektować strukturę układu sterowania różnych układów napędowych statku powietrznego
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU1
student potrafi zaprojektować strukturę układu sterowania różnych układów napędowych statku powietrznego
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU2
student potrafi wyznaczyć charakterystyki statyczne i dynamiczne silnika turboodrzutowego
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU2
student potrafi wyznaczyć charakterystyki statyczne i dynamiczne silnika turboodrzutowego
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU2
student potrafi wyznaczyć charakterystyki statyczne i dynamiczne silnika turboodrzutowego
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU3
student potrafi zbudować prosty model matematyczny silnika lotniczego jako obiektu sterowania i zasilania
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU3
student potrafi zbudować prosty model matematyczny silnika lotniczego jako obiektu sterowania i zasilania
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU3
student potrafi zbudować prosty model matematyczny silnika lotniczego jako obiektu sterowania i zasilania
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU4
student potrafi wyznaczyć przestrzeń sterowania silnikiem lotniczym
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU4
student potrafi wyznaczyć przestrzeń sterowania silnikiem lotniczym
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU4
student potrafi wyznaczyć przestrzeń sterowania silnikiem lotniczym
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: