Nazwa przedmiotu:
Struktury kompozytowe
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Bogdan Hernik
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNS520
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych: 20, w tym: a) wykład – 18 godz. b) konsultacje – 2 godz. 2) Praca własna studenta: 30, w tym: a) realizacja zadań domowych – 10 godz. b) bieżące przygotowanie się do wykładu (analiza literatury) – 10 godz. c) przygotowanie się do kolokwium – 10 godz. 3) Razem 50 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,8 punktów ETCS - liczba godzin kontaktowych 20, w tym: a) wykład – 18 godz. b) konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Projektowanie statków powietrznych (ML.ZNK307); Wytrzymałość konstrukcji (ML.ZNK430);
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Przekazanie podstawowej wiedzy na temat projektowania i wytwarzania elementów kompozytowych struktury płatowca.
Treści kształcenia:
Materiały kompozytowe. Klasyfikacja kompozytów ze względu na zbrojenie i spoiwa. Właściwości mechaniczne kompozytów. Równania konstytutywne. Analiza pracy podstawowych elementów struktur lotniczych i stosowane rozwiązania konstrukcyjne. Przegląd podstawowych technik wytwarzania i kontroli produkcji elementów kompozytowych.
Metody oceny:
Kolokwium zaliczeniowe oraz praca domowa. Dopuszczalna metoda zaliczenie kolokwium poprzez przygotowanie prezentacji. Dyskusja w czasie zwiedzania hangaru.
Egzamin:
nie
Literatura:
Podstawy konstrukcji lotniczych z kompozytów polimerowych – Bohdan Jancelewicz Podstawy mechaniki kompozytów włóknistych – Janusz German Kompozyty – Anna Boczkowska, Jerzy Kapuściński Zdzisław Lindemann i inni Mechanika techniczna kompozytów - Mieczysław Borkowski, Kazimierz Puciłowski
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Zwiedzanie hangaru oraz Laboratorium klejenia Zakładu Samolotów i Śmigłowców.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNS520_W1
Student posiada podstawową wiedzę o materiałach kompozytowych m.in.: klasyfikacji kompozytów, właściwości mechanicznych komponentów i kompozytu, postaci zbrojenia.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS520_W1
Student posiada podstawową wiedzę o materiałach kompozytowych m.in.: klasyfikacji kompozytów, właściwości mechanicznych komponentów i kompozytu, postaci zbrojenia.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS520_W2
Student potrafi scharakteryzować zastosowanie materiałów kompozytowych w konstrukcjach lotniczych.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS520_W3
Student posiada podstawową wiedzę o projektowania elementów struktur lotniczych (dźwigary, powłoki, wręgi) oraz potrafi wskazać uwarunkowania prawne stosowane podczas projektowania konstrukcji lotniczych.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS520_W3
Student posiada podstawową wiedzę o projektowania elementów struktur lotniczych (dźwigary, powłoki, wręgi) oraz potrafi wskazać uwarunkowania prawne stosowane podczas projektowania konstrukcji lotniczych.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS520_W3
Student posiada podstawową wiedzę o projektowania elementów struktur lotniczych (dźwigary, powłoki, wręgi) oraz potrafi wskazać uwarunkowania prawne stosowane podczas projektowania konstrukcji lotniczych.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS520_W4
Student potrafi wytłumaczyć wprowadzenie obciążeń skupionych w konstrukcję kompozytową oraz opisać techniki łączenia struktur kompozytowych.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS520_W5
Student potrafi scharakteryzować metody wytwarzania części kompozytowych stosowane w przemyśle lotniczym oraz opisać sposoby kontroli wykonywania struktur kompozytowych.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS520_W5
Student potrafi scharakteryzować metody wytwarzania części kompozytowych stosowane w przemyśle lotniczym oraz opisać sposoby kontroli wykonywania struktur kompozytowych.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS520_W5
Student potrafi scharakteryzować metody wytwarzania części kompozytowych stosowane w przemyśle lotniczym oraz opisać sposoby kontroli wykonywania struktur kompozytowych.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNS520_U1
Student potrafi zaprojektować prosty element typu dźwigar lotniczej struktury kompozytowej.
Weryfikacja: Praca domowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS520_U1
Student potrafi zaprojektować prosty element typu dźwigar lotniczej struktury kompozytowej.
Weryfikacja: Praca domowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS520_U1
Student potrafi zaprojektować prosty element typu dźwigar lotniczej struktury kompozytowej.
Weryfikacja: Praca domowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS520_U1
Student potrafi zaprojektować prosty element typu dźwigar lotniczej struktury kompozytowej.
Weryfikacja: Praca domowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS520_U2
Student potrafi zastosować odpowiednie materiały kompozytowe, rodzaje i kierunki zbrojeń, w projektowaniu elementów płatowca.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe, praca domowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS520_U2
Student potrafi zastosować odpowiednie materiały kompozytowe, rodzaje i kierunki zbrojeń, w projektowaniu elementów płatowca.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe, praca domowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS520_U3
Student potrafi przeanalizować pod względem konstrukcyjno-technologicznym wybrane fragmenty rzeczywistych lotniczych struktur kompozytowych.
Weryfikacja: Dyskusja w czasie zwiedzania hangaru.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U18
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNS520_U3
Student potrafi przeanalizować pod względem konstrukcyjno-technologicznym wybrane fragmenty rzeczywistych lotniczych struktur kompozytowych.
Weryfikacja: Dyskusja w czasie zwiedzania hangaru.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ML.ZNS520_K1
Student ma świadomość szkodliwego wpływu materiałów kompozytowych na środowisko naturalne.
Weryfikacja: Dyskusja w czasie zwiedzania hangaru.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: