Nazwa przedmiotu:
Systemy sterowania lotem
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Marcin Żugaj
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ZNK387
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
18 godzin wykładu 15 godzin praca domowa 17 praca własna
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,1
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi korzystać z metod projektowania układów automatyki dla układów dyskretnych i nieliniowych jak również wykorzystywać współczesne metody zawansowanej teorii sterowania.
Treści kształcenia:
Systemy sterowania lotem podstawowe pojęcia i charakterystyki. Zadania, funkcje i zasada działania układów sterowania w lotnictwie. Rola układów nawigacji i położenia przestrzennego w systemach sterowania lotem. Charakterystyka i opis matematyczny obiektów sterowania. Układy wykonawcze sterowania stosowane w obiektach poruszających się w przestrzeni. Wpływ otoczenia. Metody oceny, badań i projektowania układów sterowania. Przykłady rozwiązań układów sterowania.
Metody oceny:
kolokwium praca domowa (projekt) obie części nalezy zaliczyć
Egzamin:
nie
Literatura:
1. R. Vogt - Sterowanie lotem statków powietrznych. 2. S. Bociek, J Gruszecki - Układy sterowania automatycznego lotem. 3. D. MacLean - Automatic flight control systems. Dodatkowe literatura: - Materiały na stronie http://mel.pw.edu.pl/zaiol/ZAiOL/Dydaktyka
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka EW1
Student poznaje strukturę lotniczych układów sterowania
Weryfikacja: kolokwium i praca domowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka EU1
Student posiada umiejętność doboru praw sterowania i nastaw regulatorów
Weryfikacja: kolokwium i praca domowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: