Nazwa przedmiotu:
Układy sterowania automatycznego
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Andrzej Chmielniak
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNK419
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
9 godzin - wykład. 18 godzin - ćwiczenia. 53 godzin - praca własna nad zadaniami weryfikującym umiejętności. Razem: 80 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,5 punktu ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Nauczenie sposobu projektowania układów automatyki cyfrowej, począwszy od najprostszych, po złożone układy sterowania cyfrowego. Po zaliczeniu przedmiotu student powinien umieć zaprojektować układ automatyki cyfrowej, spełniający określone w założeniach funkcje. Powinien umieć go zminimalizować i zaprojektować realizację za pomocą podstawowych elementów logicznych.
Treści kształcenia:
Wykład: Podstawowe zagadnienia algebry Boole'a, funkcje logiczne, minimalizacja funkcji przełączających, zjawisko hazardu, typowe układy kombinacyjne. Układy sekwencyjne opisane modelami Moore'a i Mealy'ego. Zasady minimalizacji układów sekwencyjnych synchronicznych i asynchronicznych. Kodowanie liczb. Programowalne układy sterowania: komputery jednoukładowe i sterowniki PLC. Ćwiczenia audytoryjne: Ćwiczenia z minimalizacji funkcji przełączających i projektowania układów kombinacyjnych. Projektowanie zminimalizowanych układów synchronicznych i asynchronicznych.
Metody oceny:
Na ocenę ostateczną z przedmiotu składają się oceny z trzech sprawdzianów pisemnych, przeprowadzanych w formie zadań domowych.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. W. Traczyk, Układy cyfrowe. Podstawy teoretyczne i metody syntezy. WNT 1986. 2. C. Zieliński, Podstawy projektowania układów cyfrowych. PWN 2003. 3. Dokumentacje techniczne mikrokontrolerów z rodziny AVR .
Witryna www przedmiotu:
http://tmr.meil.pw.edu.pl/index.php?/pol/content/view/full/339
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNK319_W1
Zna metody minimalizacji funkcji przełączających
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny 1 w formie zadania domowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK319_W2
Zna zasady projektowania układów sekwencyjnych
Weryfikacja: Sprawdziany pisemne 2 i 3 w formie zadań domowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNK319_U1
Potrafi zminimalizować funkcję przełączającą.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny 1 w formie zadania domowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK319_U2
Potrafi zaprojektować i zrealizować zminimalizowany synchroniczny automat sterujący.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny 2 w formie pracy domowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK319_U3
Potrafi zaprojektować i zrealizować zminimalizowany asynchroniczny automat sterujący.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny 3 w formie zadania domowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: