Nazwa przedmiotu:
Konstruowanie robotów
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Krzysztof Mianowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ZNK441
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych: 35, w tym: a) wykład – 18 godz. b) ćwiczenia – 9 godz. c) konsultacje – 8 godz. 2. Praca własna studenta: 50 godzin, w tym: a) realizacja pracy domowej, polegającej na opracowaniu projektu manipulatora-robota (ProEngineer-CREO) – 35 godzin, b) przygotowywanie się do testu zaliczeniowego – 15 godzin. RAZEM: 85 godzin – 4 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS - liczba godzin kontaktowych: 35, w tym: a) wykład – 18 godz. b) ćwiczenia – 9 godz. c) konsultacje –8 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS - praca własna studenta: 50 godzin, w tym: a) realizacja pracy domowej, polegającej na opracowaniu projektu manipulatora-robota (ProEngineer-CREO) – 35 godzin, b) przygotowywanie się do testu zaliczeniowego – 15 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy konstrukcji robotów
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Nauczenie sposobu formułowania i kształtowania podstawowych charakterystyk funkcjonalnych i technicznych robota. Projekt zrobotyzowanego stanowiska produkcyjnego. Wykonanie projektu konstrukcyjnego robota technologicznego. Po zaliczeniu przedmiotu student będzie umiał dokonać analizy problemu robotyzacji stanowiska produkcyjnego, sformułować założenia dla robota w zakresie kształtowania podstawowych charakterystyk funkcjonalnych i technicznych, opracować projekt techniczny robota w zakresie doboru układu nośnego, kinematycznego, napędowego, transmisyjnego i sformułować założenia dla układu sterowania.
Treści kształcenia:
Omówienie zasad konstruowania manipulatorów robotów przemysłowych. Zasady doboru i kształtowania podstawowych charakterystyk funkcjonalnych i technicznych robota – omówienie wpływu podstawowych parametrów technicznych na jakość obsługiwanych procesów. Zasady doboru parametrów robota dla określonych typów obsługiwanych zadań technologicznych i transportowych. Zasady zintegrowanego konstruowania układów sterowania silnikami z uwzględnieniem właściwości układów mechanicznych wraz z układami pomiarowymi, przekładniowymi i transmisyjnymi. Sposoby formułowania zadań dla robota technologicznego i związane z nimi założenia dotyczące konstrukcji robota technologicznego.
Metody oceny:
Dwa kolokwia w trakcie semestru oraz projekt manipulatora opracowany w trakcie semestru w zespołach 5 osobowych.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Morecki A.: Podstawy robotyki, teoria i elementy manipulatorów i robotów, WNT, Warszawa 1993, wyd. II 1999 2. Honczarenko J,: Roboty przemysłowe, elementy i zastosowanie, WNT, Warszawa 1996 3. Katalogi łożysk, silników, przekładni, elementów złącznych, normy materiałowe
Witryna www przedmiotu:
http://ztmir.meil.pw.edu.pl/index.php?/pol/Dla-studentow
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ZNK441_W1
zna metody kształtowania podstawowych charakterystyk funkcjonalnych i technicznych robota
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK441_W1
zna metody kształtowania podstawowych charakterystyk funkcjonalnych i technicznych robota
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ZNK441_U1
potrafi sformułować założenia konstrukcyjne, opracować koncepcję manipulatora robota, wykonać dokumentację projektową, konstrukcyjna i technologiczną oraz wstępną dokumentację eksploatacyjną
Weryfikacja: ocena projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U20
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ZNK441_K1
student potrafi pracować w zespole projektowo-konstrukcyjnym
Weryfikacja: ocena projektu zespołowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK441_K1
student potrafi pracować w zespole projektowo-konstrukcyjnym
Weryfikacja: ocena projektu zespołowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: