Nazwa przedmiotu:
Mechanika płynów III
Koordynator przedmiotu:
prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Piechna
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZNK429
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba godzin kontaktowych: 45, w tym: a) wykład – 18 – godz. b) ćwiczenia– 9 –godz. c) konsultacje – 18 godz. Praca własna studenta – 55 godzin, w tym: a) 25 godz. – przygotowywanie się do ćwiczeń i wykładów, b) 30 godz. – praca domowa
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1.9 ECTS, Liczba godzin kontaktowych: 45, w tym: a) wykład – 18– godz. b) ćwiczenia – 9 –godz. c) konsultacje – 18 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1.2 ECTS - 31 godzin pracy studenta, w tym: a) udział w ćwiczeniach - 9 godzin; b) przygotowywanie się do laboratorium i wykonanie pracy domowej - 30 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
mechanika płynów 1
Limit liczby studentów:
60 osób.
Cel przedmiotu:
Nauczenie metod obliczeń przepływów gazów w przewodach z uwzględnieniem ściśliwości i nieustaloności przepływu.
Treści kształcenia:
Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Izentropowy i adiabatyczny przepływ gazu: podstawowe związki, parametry spiętrzenia i krytyczne, przykłady zastosowania. 2. Prostopadła fala uderzeniowa. 3. Ruch ustalony gazu z przewodzie o zmiennym przekroju. Dysza Lavala. 4. Ruch ustalony gazu przez przewód z wymianą ciepła. 5. Ruch ustalony gazu przez przewód z tarciem. 6. Jednowymiarowe przepływy nieustalone płynu ściśliwego, metoda charakterystyk i niezmnienniki Riemanna. 7 Fale proste i powstawanie fal uderzeniowych, przykłady zastosowań. 8. Uderzenie hydrauliczne. 9. Przepływy w szczelinach, równanie Reynoldsa, zastosowania w łożyskach ślizgowych, smarowanie pierścieni tłokowych. 10. Podstawy turbulencji i jej modelowania.
Metody oceny:
testy podczas zajęć, 2 kollokwia, praca domowa, egzamin
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Notatki wykładowe prowadzącego przedmiot 2. Gryboś R.: Podstawy mechaniki płynów, PWN, Warszawa, 1998 3. Szumowski A., Selerowicz W., Piechna J.: Dynamika gazów. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1988
Witryna www przedmiotu:
www.meil.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ZNK429_W1
Zna zasady obliczania wypływu gazu ze zbiornika dla przepływu poddźwiękowego i krytycznego dyszą zbieżną i dyszą zbieżno-rozbieżną.
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_W1
Zna zasady obliczania wypływu gazu ze zbiornika dla przepływu poddźwiękowego i krytycznego dyszą zbieżną i dyszą zbieżno-rozbieżną.
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_W2
Zna charakterystyczne cechy fali uderzeniowej (zmiany parametrów przepływu po przejściu przez fale uderzeniową)
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_W2
Zna charakterystyczne cechy fali uderzeniowej (zmiany parametrów przepływu po przejściu przez fale uderzeniową)
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_W3
Zna charakterystyczne cechy przepływu z tarciem lub wymiana ciepła przewodem o stałym przekroju.
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_W3
Zna charakterystyczne cechy przepływu z tarciem lub wymiana ciepła przewodem o stałym przekroju.
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_W3
Zna charakterystyczne cechy przepływu z tarciem lub wymiana ciepła przewodem o stałym przekroju.
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_W4
Zna sposoby modelowania jednowymiarowego przepływu nieustalonego płynu ściśliwego.
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_W4
Zna sposoby modelowania jednowymiarowego przepływu nieustalonego płynu ściśliwego.
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_W5
Zna sposoby modelowania przepływu w szczelinach łożysk ślizgowych
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_W5
Zna sposoby modelowania przepływu w szczelinach łożysk ślizgowych
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_W5
Zna sposoby modelowania przepływu w szczelinach łożysk ślizgowych
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_W6
Zna podstawy turbulencji przepływów.
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_W6
Zna podstawy turbulencji przepływów.
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_W6
Zna podstawy turbulencji przepływów.
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ZNK429_U1
Potrafi obliczyć przepływy przez dysze zbieżne i zbieżno-rozbieżne.
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_U1
Potrafi obliczyć przepływy przez dysze zbieżne i zbieżno-rozbieżne.
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_U2
Potrafi obliczać przepływy jednowymiarowe z falami uderzeniowymi , tarciem i wymianą ciepła.
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_U2
Potrafi obliczać przepływy jednowymiarowe z falami uderzeniowymi , tarciem i wymianą ciepła.
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_U3
Potrafi obliczać jednowymiarowe nieustalone przepływy płynu ściśliwego w zastosowaniach technicznych
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_U3
Potrafi obliczać jednowymiarowe nieustalone przepływy płynu ściśliwego w zastosowaniach technicznych
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_U4
Potrafi obliczać jedno i dwu-wymiarowe przepływy w szczelinach łożysk ślizgowych.
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK429_U4
Potrafi obliczać jedno i dwu-wymiarowe przepływy w szczelinach łożysk ślizgowych.
Weryfikacja: Testy na zajęciach, sprawozdania z laboratorium, testy podczas laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: