Nazwa przedmiotu:
Marketing
Koordynator przedmiotu:
dr Małgorzata Stawicka
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZNK332
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 32, w tym: a) udział w wykładach - 30 godz.; b) konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta - 28 godz., w tym: a) przygotowanie do zajęć - 2 godz. b) przygotowanie pracy własnej - 20 godz. c) przygotowanie do sprawdzianu - 6 godz. RAZEM : 60 godz. - 2 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
?
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
?
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowej problematyki ekonomicznej
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
C1. Poznanie istoty marketingu C2. Poznanie zasad przeprowadzenia segmentacji rynku C3. Nabycie umiejętności zastosowania instrumentów marketingowych C4. Nabycie umiejętności sporządzenia strategii marketingowej
Treści kształcenia:
Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Zasady i instrumenty działalności marketingowej przedsiębiorstwa 2. Adaptacja marketingu do nowej gospodarki 3. Budowanie wartości dla klienta, jego zadowolenia i przywiązania. 4. Strategiczne planowanie marketingowe. 5. Macierz BCG i GE, analiza SWOT. 6. Analiza rynku konsumenta i zachowań nabywców. 7. Segmentacja rynku i pozycjonowanie produktu. 8. Strategie konkurencji 9. Programowanie atrybutów produktu indywidualnego. 10. Strategie produktu i marki. 11. Różnicowanie i pozycjonowanie oferty rynkowej. 12. Promocja. 13. Etyka w marketingu. 14. Decyzje dystrybucyjne.
Metody oceny:
Metody oceny (F – formująca, P – podsumowująca) Fs – ocena formująca ze sprawdzianu pisemnego, Fz - ocena formująca za prace na zajęciach, Fw – ocena formująca za pracę własną, P – ocena podsumowująca, wystawiana na podstawie ocen formujących.
Egzamin:
nie
Literatura:
Zalecana literatura: 1. Ph. Kotler, M. Kotler, Przez marketing do wzrostu. 8 zwycieskich strategii, Dom Wydawniczy Rebis, Poznan 2013. 2. Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznan 2012. 3. Marketing. Koncepcja skutecznych działan, pod red. L. Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011. 4. Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania, pod red. L. Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011 Literatura uzupełniająca: 3. Dussel M. – Marketing w praktyce, Wyd. BC Edukacja 2009 5. Staszewska J. – Marketing przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane dla inżynierów. Wyd. Politechniki Śląskiej, 2008 2. K.Podstawka, Marketing Menedżerski, WWZ, 2008 
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka EW1
Student ma podstawową wiedzę o procesach, zjawiskach zachodzących w relacji marketing - rynek z uwzględnieniem specyfiki rynku energetycznego
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny, praca własna , dyskusja z wykorzystaniem metod aktywizujących
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EW2
Student ma podstawową wiedzę o instrumentach marketingu, zna właściwe metody i narzędzia wykorzystywane w marketingu
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny, praca własna , dyskusja z wykorzystaniem metod aktywizujących
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EW3
Student posiada podstawowa wiedzę na temat poszczególnych etapów wdrażania koncepcji marketingowej.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny, praca własna , dyskusja z wykorzystaniem metod aktywizujących
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka EU1
Student potrafi prawidłowo obserwować i interpretować zjawiska oraz procesy marketingowe.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny, praca własna , dyskusja z wykorzystaniem metod aktywizujących
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU3
Student potrafi uczestniczyć w analizach i ocenach alternatywnych rozwiązań problemów marketingowych i wybierać instrumenty pozwalające racjonalnie je rozstrzygać
Weryfikacja: Metoda Case Study
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka Sprawdzian pisemny, praca własna , dyskusja z wykorzystaniem metod aktywizujących
Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk na rynku energetycznym
Weryfikacja: EU2
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka EK1
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, jest przygotowany do użycia swojej wiedzy do podejmowania kluczowych decyzji, będących częścią spójną strategii organizacji, potrafi działać w zespołach i porozumieć się z osobami reprezentujących różne dziedziny wiedzy, w procesie przygotowywania strategii marketingowych.
Weryfikacja: Wpisz opis
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: