Nazwa przedmiotu:
Zaawansowane metody programowania
Koordynator przedmiotu:
dr inz. Zbigniew Nosal
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNK379
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 23, w tym: a) udział w laboratorium - 18 godzin; b) konsultacje - 5 godzin. 2. Praca własna studenta - 35 godzin, w tym: a) realizacja ćwiczeń domowych z zakresu programowania - 15 godzin; b) przygotowywanie się do kolokwiów - 20 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych - 23, w tym: a) udział w laboratorium - 18 godzin; b) konsultacje - 5 godzin.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość języka programowania stosowanego w technikach obliczeniowych, najlepiej języka C , umiejętność tworzenia algorytmów rozwiązywania numerycznego problemów technicznych.
Limit liczby studentów:
12 osób w grupie laboratoryjnej.
Cel przedmiotu:
1. Synteza dotychczas nabytych umiejętności programowania. 2. Uzupełnienie wiedzy z zakresu języka C/C++. 3. Nauczenie podstaw programowania strukturalnego.
Treści kształcenia:
Podstawy programowania strukturalnego i obiektowego. Sposób wykorzystania i cechy obiektów typu class, struct. Elementy obiektów (atrybuty i metody). Przeciążanie operatorów, Dziedziczenie, klasy abstrakcyjne, metody wirtualne, polimorfizm. Organizacja strumieni wejścia/wyjścia. Zastosowania w teorii grafów i analizie numerycznej. Wykorzystanie w zastosowaniach technicznych.
Metody oceny:
2 kolokwia , ocena prac domowych.
Egzamin:
nie
Literatura:
Programowanie w C oraz C++, H.Schildt
Witryna www przedmiotu:
c-cfd.meil.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNK379_W1
Ma wiedzę na na temat zasad programowania strukturalnego i zasad optymalizacji kodu źródłowego.
Weryfikacja: Kolokwia, ocena prac domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK379_W2
Zna i rozumie podstawowe polecenia języka C/C++.
Weryfikacja: Kolokwia, ocena prac domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK379_W3
Zna i potrafi korzystać z najważniejszych funkcji bibliotecznych języka C/C++.
Weryfikacja: Kolokwia, ocena prac domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNK379_U1
Potrafi pracować w środowisku profesjonalnego kompilatora Microsoft Visual Studio.
Weryfikacja: Kolokwia, ocena prac domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK379_U1
Potrafi pracować w środowisku profesjonalnego kompilatora Microsoft Visual Studio.
Weryfikacja: Kolokwia, ocena prac domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK379_U2
Potrafi zaimplementować w kod źródłowy podstawowe algorytmy numeryczne.
Weryfikacja: Kolokwia, ocena prac domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK379_U2
Potrafi zaimplementować w kod źródłowy podstawowe algorytmy numeryczne.
Weryfikacja: Kolokwia, ocena prac domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK379_U3
Potrafi rozwiązywać problemy powstałe na etapie uruchamiania programu komputerowego i śledzić proces obliczeniowy.
Weryfikacja: Kolokwia, ocena prac domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK379_U3
Potrafi rozwiązywać problemy powstałe na etapie uruchamiania programu komputerowego i śledzić proces obliczeniowy.
Weryfikacja: Kolokwia, ocena prac domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK379_U3
Potrafi rozwiązywać problemy powstałe na etapie uruchamiania programu komputerowego i śledzić proces obliczeniowy.
Weryfikacja: Kolokwia, ocena prac domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK379_U4
Posiada umiejętność krytycznej analizy otrzymanych wyników obliczeń.
Weryfikacja: Kolokwia, ocena prac domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK379_U4
Posiada umiejętność krytycznej analizy otrzymanych wyników obliczeń.
Weryfikacja: Kolokwia, ocena prac domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: