Nazwa przedmiotu:
Wytrzymałość konstrukcji
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Tomasz Zagrajek
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNK430
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 29, w tym: a) wykład - 18 godz.; b) ćwiczenia - 9 godz.; c) konsultacje - 2 godz. 2. Praca własna studenta - 55 godzin, w tym: a) studiowanie zalecanej literatury, bieżące przygotowywanie się do wykładów - 10 godz.; b) bieżące przygotowywanie się do ćwiczeń, rozwiązywanie zadań - 20 godz.; c) realizacja zadań domowych - 15 godz.; d) przygotowanie do kolokwiów - 10 godz. Razem - 84 godziny.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych - 29, w tym: a) wykład - 18 godz.; b) ćwiczenia - 9 godz.; c) konsultacje - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
minimum 15 osób.
Cel przedmiotu:
Przekazanie wiedzy niezbędnej do analizy wytrzymałościowej różnych typów konstrukcji: prętowych (stateczność), wybranych dwuwymiarowych i cienkościennych.
Treści kształcenia:
Podstawowe wielkości i równania wytrzymałości konstrukcji, zasada prac przygotowanych, zasada minimum całkowitej energii potencjalnej. Stateczność konstrukcji prętowych, metoda energetyczna. Zagadnienia dwuwymiarowe, zagadnienie Lame, rury grubościenne , rury wielowarstwowe, cienkie tarcze osiowosymetryczne obciążone osiowosymetrycznie (wydatkiem, wirujące). Płyty kołowe obciążone osiowosymetrycznie (wydatkiem, obciążeniem ciągłym). Płyty prostokątne przegubowo podparte obciążone wydatkiem ciągłym. Stan zgięciowy w powłoce walcowej, podstawowe założenia, warunki brzegowe.
Metody oceny:
2 kolokwia (teoretyczne i zadaniowe) , zadania domowe.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Bijak-Żochowski M., Jaworski A., Krzesiński G., Zagrajek T.: Mechanika Materiałów i Konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006. 2. Brzoska Z.: Wytrzymałość Materiałów, PWN, Warszawa, 1979. Dodatkowa literatura: zadania przekazane przez wykładowcę do samodzielnego rozwiązania.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNK430_W1
Ma podstawową wiedzę o modelowaniu i analizie prostych zagadnień osiowosymetrycznych - tarcz i rur grubościennych.
Weryfikacja: Na podstawie kolokwium teoretycznego i zadaniowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_W1
Ma podstawową wiedzę o modelowaniu i analizie prostych zagadnień osiowosymetrycznych - tarcz i rur grubościennych.
Weryfikacja: Na podstawie kolokwium teoretycznego i zadaniowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_W2
Ma podstawową wiedzę o modelowaniu i analizie prostych płyt osiowosymetrycznych i prostokątnych.
Weryfikacja: Na podstawie kolokwium teoretycznego i zadaniowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_W2
Ma podstawową wiedzę o modelowaniu i analizie prostych płyt osiowosymetrycznych i prostokątnych.
Weryfikacja: Na podstawie kolokwium teoretycznego i zadaniowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_W2
Ma podstawową wiedzę o modelowaniu i analizie prostych płyt osiowosymetrycznych i prostokątnych.
Weryfikacja: Na podstawie kolokwium teoretycznego i zadaniowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_W3
Ma podstawową wiedzę o pracy powłoki walcowej w stanie zgięciowym.
Weryfikacja: Na podstawie kolokwium teoretycznego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_W3
Ma podstawową wiedzę o pracy powłoki walcowej w stanie zgięciowym.
Weryfikacja: Na podstawie kolokwium teoretycznego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_W3
Ma podstawową wiedzę o pracy powłoki walcowej w stanie zgięciowym.
Weryfikacja: Na podstawie kolokwium teoretycznego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_W4
Zna podstawowe równania i pojęcia wytrzymałości konstrukcji (ZPP, ZMCEP, równania konstytutywne itd.).
Weryfikacja: Na podstawie kolokwium teoretycznego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_W4
Zna podstawowe równania i pojęcia wytrzymałości konstrukcji (ZPP, ZMCEP, równania konstytutywne itd.).
Weryfikacja: Na podstawie kolokwium teoretycznego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNK430_U1
Potrafi samodzielnie wyznaczyć obciążenia krytyczne w prostych konstrukcjach prętowych metodą energetyczną.
Weryfikacja: Na podstawie zadań domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_U1
Potrafi samodzielnie wyznaczyć obciążenia krytyczne w prostych konstrukcjach prętowych metodą energetyczną.
Weryfikacja: Na podstawie zadań domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_U1
Potrafi samodzielnie wyznaczyć obciążenia krytyczne w prostych konstrukcjach prętowych metodą energetyczną.
Weryfikacja: Na podstawie zadań domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_U2
Potrafi samodzielnie wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w tarczach i rurach grubościennych obciążonych osiowosymetrycznie.
Weryfikacja: Na podstawie kolokwium zadaniowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_U2
Potrafi samodzielnie wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w tarczach i rurach grubościennych obciążonych osiowosymetrycznie.
Weryfikacja: Na podstawie kolokwium zadaniowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_U2
Potrafi samodzielnie wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w tarczach i rurach grubościennych obciążonych osiowosymetrycznie.
Weryfikacja: Na podstawie kolokwium zadaniowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_U3
Potrafi samodzielnie wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w rurach grubościennych dwuwarstwowych obciążonych osiowosymetrycznie.
Weryfikacja: Na podstawie zadań domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_U3
Potrafi samodzielnie wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w rurach grubościennych dwuwarstwowych obciążonych osiowosymetrycznie.
Weryfikacja: Na podstawie zadań domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_U3
Potrafi samodzielnie wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w rurach grubościennych dwuwarstwowych obciążonych osiowosymetrycznie.
Weryfikacja: Na podstawie zadań domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_U4
Potrafi samodzielnie wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w płytach osiowosymetrycznych obciążonych osiowosymetrycznie.
Weryfikacja: Na podstawie kolokwium zadaniowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_U4
Potrafi samodzielnie wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w płytach osiowosymetrycznych obciążonych osiowosymetrycznie.
Weryfikacja: Na podstawie kolokwium zadaniowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_U4
Potrafi samodzielnie wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w płytach osiowosymetrycznych obciążonych osiowosymetrycznie.
Weryfikacja: Na podstawie kolokwium zadaniowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_U5
Potrafi samodzielnie wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w płytach prostokątnych obciążonych wydatkiem ciągłym.
Weryfikacja: Na podstawie zadań domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_U5
Potrafi samodzielnie wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w płytach prostokątnych obciążonych wydatkiem ciągłym.
Weryfikacja: Na podstawie zadań domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK430_U5
Potrafi samodzielnie wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w płytach prostokątnych obciążonych wydatkiem ciągłym.
Weryfikacja: Na podstawie zadań domowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: