Nazwa przedmiotu:
Termodynamika
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Karolina Błogowska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNK414
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 20 godzin, w tym: a) wykład - 9 godz.; b) ćwiczenia -9 godz.; c) konsultacje - 2 godz. 2. Praca własna studenta - 40 godzin, w tym: a) studiowanie literatury, samodzielne rozwiązywania zadań - 20 godzin; b) praca studenta na zadany temat - 10 godzin; c) przygotowanie się do kolokwiów - 10 godzin. Razem - 60 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,8 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 20 godzin, w tym: a) wykład - 9 godz.; b) ćwiczenia -9 godz.; c) konsultacje - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Zapoznanie się z metodami analizy konwersji energii. Nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych w procesie samodzielnej analizy działania maszyn cieplnych.
Treści kształcenia:
Bilanse energetyczne w elementach maszyn, urządzeń i napędów. Egzergia jako narzędzie w ocenie procesów konwersji energii. Obiegi termodynamiczne- sprawność procesów konwersji energii.
Metody oceny:
Zaliczenie dwóch kolokwiów i wykonanie pracy semestralnej na temat uzgodniony z prowadzącym przedmiot.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. B. Staniszewski "Termodynamika". 2. S. Wiśniewski "Termodynamika techniczna". 3. J. Banaszek et al. "Termodynamika. Zadania i przykłady".
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNK414_W1
Student zna i rozumie podstawowe procesy konwersji energii. Zna podstawy działania maszyn cieplnych.
Weryfikacja: Kolokwia i egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNK414_U1
Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (Internetu) , także w języku angielskim. Potrafi ocenić efektywność energetyczną układów i źródeł energii.
Weryfikacja: Kolokwia i egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK414_U1
Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (Internetu) , także w języku angielskim. Potrafi ocenić efektywność energetyczną układów i źródeł energii.
Weryfikacja: Kolokwia i egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK414_U1
Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (Internetu) , także w języku angielskim. Potrafi ocenić efektywność energetyczną układów i źródeł energii.
Weryfikacja: Kolokwia i egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: