Nazwa przedmiotu:
Teoria sterowania
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Marcin Żugaj
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNK408
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 27, w tym: a) 18 godzin wykładu; b) 9 godzin ćwiczeń. 2. Praca własna studenta - 45, w tym: a) bieżące przygotowywanie się do ćwiczeń - 10 godzin; b) studiowanie zalecanej literatury - 10 godzin; c) przygotowanie do kolokwiów - 10 godzin; d) przygotowanie do egzaminu - 15 godzin. Razem - 72 godziny.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych - 27, w tym: a) 18 godzin wykładu; b) 9 godzin ćwiczeń.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi korzystać z metod projektowania układów automatyki dla układów dyskretnych i nieliniowych jak również wykorzystywać współczesne metody zaawansowanej teorii sterowania.
Treści kształcenia:
Opis złożonych systemów sterowania. Dekompozycja złożonych systemów sterowania. Podział zadań sterowania. Eliminacja zakłóceń. Obserwatory stanu. Systemy kaskadowe.
Metody oceny:
Dwa kolokwia po 20 punktów każde. Egzamin 60 punktów.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. R. Vogt - Sterowanie lotem statków powietrznych. 2. S. Bociek, J Gruszecki - Układy sterowania automatycznego lotem. 3. D. MacLean - Automatic flight control systems. Dodatkowa literatura: materiały na stronie http://mel.pw.edu.pl/zaiol/ZAiOL/Dydaktyka.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNK408_W1
Znajomość modelowania układów dynamicznych różnymi metodami.
Weryfikacja: Kolokwia i egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK408_W1
Znajomość modelowania układów dynamicznych różnymi metodami.
Weryfikacja: Kolokwia i egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK408_W2
Posiada wiedzę na temat niekonwencjonalnych rozwiązań układów sterowania.
Weryfikacja: Kolokwia i egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK408_W2
Posiada wiedzę na temat niekonwencjonalnych rozwiązań układów sterowania.
Weryfikacja: Kolokwia i egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK408_W3
Posiada wiedzę na temat stabilności układów liniowych.
Weryfikacja: Kolokwia i egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK408_W3
Posiada wiedzę na temat stabilności układów liniowych.
Weryfikacja: Kolokwia i egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNK408_U1
Umiejętność oceny stabilności układów liniowych, nieliniowych i dyskretnych.
Weryfikacja: Kolokwia i egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK408_U1
Umiejętność oceny stabilności układów liniowych, nieliniowych i dyskretnych.
Weryfikacja: Kolokwia i egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK408_U1
Umiejętność oceny stabilności układów liniowych, nieliniowych i dyskretnych.
Weryfikacja: Kolokwia i egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U18
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK408_U1
Umiejętność oceny stabilności układów liniowych, nieliniowych i dyskretnych.
Weryfikacja: Kolokwia i egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U20
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK408_U1
Umiejętność oceny stabilności układów liniowych, nieliniowych i dyskretnych.
Weryfikacja: Kolokwia i egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK408_U2
Student umie korzystać z programów narzędziowych z zakresu automatyki i sterowania.
Weryfikacja: Kolokwia i egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: