Nazwa przedmiotu:
Technologia maszyn II
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Rafał Świercz
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNK403
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych: 22, w tym: a) obecność na wykładach - 10 godz.; b) obecność na zajęciach laboratoryjnych - 10 godz.; c) konsultacje - 2 godz. 2. Praca własna studenta - 50 godzin, w tym: a) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań -15 godz.; b) zapoznanie się ze wskazana literaturą - 20 godz.; c) przygotowanie się do sprawdzianów, kartkówek -15 godz. Razem 72 godziny.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych: 22, w tym: a) obecność na wykładach - 10 godz.; b) obecność na zajęciach laboratoryjnych - 10 godz.; c) konsultacje - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład 120, laboratorium 12 osób na grupę.
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z systemami CAD/CAM, CIM, elastycznymi systemami wytwarzania, programowaniem obrabiarek.
Treści kształcenia:
Charakterystyka systemów CAD/CAM stosowanych w przemyśle (moduły modelowania i wytwarzania). Charakterystyka obrabiarek CNC, centrów obróbkowych i elastycznych systemów wytwarzania. Systemy sterowania obrabiarek oraz projektowanie postprocesorów. Charakterystyka krzywych i powierzchni w przykładowych systemach CAD/CAM. Możliwości systemów CAD/CAM na przykładzie rodzin elementów maszyn. Programowanie obrabiarek i urządzeń technologicznych w odniesieniu do wybranych klas wyrobów. Podstawy komputerowe integracji wytwarzania (CIM). Laboratorium: 1. Programowanie tokarek CNC oraz realizacja procesów obróbki. 2. Programowanie frezarek CNC oraz realizacja procesów obróbki. 3.. Programowanie centrów erozyjnych i realizacja procesów obróbki. 4. Obróbka (frezowanie) powierzchni typu free form na frezarce ze sterowaniem CNC. 5. Pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej powierzchni typu free form. 6. Projektowanie trajektorii narzędzi przy pomocy modułów wytwarzania w wybranych systemach CAD/CAM.
Metody oceny:
Wykład: kartkówki, kolokwium. Laboratorium: sprawdzian, sprawozdanie.
Egzamin:
nie
Literatura:
Serope Kalpakian, Steven R. Schmid, Manufacturing Engineering and Technology, Fifth Edition, 2006. Jan Kaczmarek, Principles of Machining by cutting, abrasion and erosion, WNT, Warsaw1976.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNK403_W1
Zna podstawowe pojęcia związane z automatyzacją procesu wytwarzania jak: elastyczna automatyzacja wytwarzania, komputerowa integracja wytwarzania.
Weryfikacja: Wykład: 2 kolokwia, laboratorium: prosty sprawdzian, sprawozdanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK403_W1
Zna podstawowe pojęcia związane z automatyzacją procesu wytwarzania jak: elastyczna automatyzacja wytwarzania, komputerowa integracja wytwarzania.
Weryfikacja: Wykład: 2 kolokwia, laboratorium: prosty sprawdzian, sprawozdanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNK403_U1
Potrafi realizować podstawowe funkcje operatorskie dla typowej obrabiarki sterowanej numerycznie.
Weryfikacja: Wykład: 2 kolokwia, laboratorium: prosty sprawdzian, sprawozdanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK403_U1
Potrafi realizować podstawowe funkcje operatorskie dla typowej obrabiarki sterowanej numerycznie.
Weryfikacja: Wykład: 2 kolokwia, laboratorium: prosty sprawdzian, sprawozdanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK403_U1
Potrafi realizować podstawowe funkcje operatorskie dla typowej obrabiarki sterowanej numerycznie.
Weryfikacja: Wykład: 2 kolokwia, laboratorium: prosty sprawdzian, sprawozdanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe: