Nazwa przedmiotu:
Technologia maszyn I
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Rafał Świercz
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZNK402
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
- obecność na wykładach 9 - obecność na zajęciach laboratoryjnych 9 - przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15 - zapoznanie się ze wskazana literaturą 20 - przygotowanie się do zaliczenia 15 razem 68
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,5
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
120
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z głównymi zasadami opracowywania procesów technologicznych części maszyn oraz montażu maszyn i urządzeń. Przedstawienie zagadnień: technologiczności konstrukcji, typizacji części maszyn i procesów technologicznych, nowoczesnych urządzeń do obróbki cieplnej, zastosowanie i możliwości nowoczesnych obrabiarek CNC w zakresie obróbki skrawaniem i obróbek erozyjnych (EDM, ECM, obr. laserowa), charakterystyki narzędzi z nowoczesnych materiałów narzędziowych, podstawy programowania obrabiarek CNC, zastosowania elastycznych systemów wytwarzania, zastosowanie robotów w procesach technologicznych.
Treści kształcenia:
Warunki pracy a właściwości wyrobu. Technologiczna warstwa wierzchnia i technologiczne metody zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów. Zasady doboru surówek, bazowania oraz środków produkcji w procesie technologicznym. Zasady technologicznego wymiarowania części – łańcuchy wymiarowe. Wpływ wielkości produkcji i rodzaju zamienności elementów maszyn na proces technologiczny – charakterystyka środków w produkcji (w tym obrabiarek) dla różnych wielkości produkcji. Elementy i struktura procesu technologicznego – zasady projektowania procesu technologicznego i doboru operacji. Technologia grupowa i elastyczne systemy produkcyjne – zasady klasyfikacji i typizacji części. Procesy technologiczne typowych elementów maszyn. Komputerowo wspomagane projektowanie technologii. Zasady oceny ekonomiczności procesów technologicznych. Laboratorium: 1. Badania technologicznej warstwy wierzchniej. 2. Umacniania przeciwzmęczeniowe elementów maszyn. 3. Technologia elementów o zarysie śrubowym lub spiralnym. 4. Obróbka i pomiary kół zębatych. 5. Proces technologiczny części typu wał, tarcza lub tp. 6. Proces technologiczny elementów o złożonych kształtach. 7. Komputerowe projektowanie procesu technologicznego wybranych elementów.
Metody oceny:
kartkówki na wykładzie, kolokwium lab: sprawdzian, sprawozdanie
Egzamin:
nie
Literatura:
1.Groover 2.Serope Kalpakian, Steven R. Schmid, Manufacturing ngineering and Technology, Fifth Edition, 2006. 3.Jan Kaczmarek, Principles of Machining by cutting, abrasion and erosion, WNT, Warsaw1976. Dodatkowe literatura: 1. Józef Zawora, Podstawy Technologii Maszyn, wydanie piąte, WSiP, Warszawa 2008 2. Janusz Tymowski, Technologia budowy maszyn, WNT, Warszawa 1970. 3. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. inż. Mieczysława Marciniaka i Bogdana Nowickiego, Technologia Budowy Maszyn - laboratorium, WPW, Warszawa 1980 r. 4. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. inż. Mieczysława Marciniaka i Jana Perończyka, Obróbka wykańczająca i erozyjna, WPW, Warszawa 1983 r. 5. Feld Mieczysław. Technologia Budowy Maszyn, PWN 2000.
Witryna www przedmiotu:
ni
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka EW1
Zna podstawy nowych oznaczeń materiałów oraz dodatkowych wymagań struktury geometrycznej powierzchni.
Weryfikacja: Wykład: 2 kolokwia, laboratorium: prosty sprawdzian, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EW1
Zna podstawy nowych oznaczeń materiałów oraz dodatkowych wymagań struktury geometrycznej powierzchni.
Weryfikacja: Wykład: 2 kolokwia, laboratorium: prosty sprawdzian, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka EU1
Potrafi opracować procesy technologiczne w zakresie typowych części maszyn.
Weryfikacja: Wykład: 2 kolokwia, laboratorium: prosty sprawdzian, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU1
Potrafi opracować procesy technologiczne w zakresie typowych części maszyn.
Weryfikacja: Wykład: 2 kolokwia, laboratorium: prosty sprawdzian, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU1
Potrafi opracować procesy technologiczne w zakresie typowych części maszyn.
Weryfikacja: Wykład: 2 kolokwia, laboratorium: prosty sprawdzian, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe: