Nazwa przedmiotu:
Systemy informatyczne zarządzania
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Jerzy Kuta
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNS559
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych: 24, w tym: a) wykład - 9 godz., b) laboratorium - 9 godz. c) konsultacje - 5 godz. 2) Praca własna studenta: 25 godzin, w tym: a) 5 godz. - przygotowywanie się do wykładów, b) 15 godz. - przygotowywanie się do laboratorium, c) 5 godz. - przygotowywanie referatu. Razem - 49 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych: 35, w tym: a) wykład - 9 godz., b) laboratorium - 9 godz. c) konsultacje - 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z systemami zarządzania bazami danych, podstawami języka SQL, podstawami projektowania baz danych, zapoznanie z istniejącymi systemami zarządzania i celami stosowania systemów ERP w usprawnianiu procesów zarządzania. Po zaliczeniu przedmiotu student będzie potrafił ocenić złożoność, cel stosowania i przydatność systemu ERP, będzie znał większość stosowanych systemów ERP, będzie potrafił określić wymagania systemów do realizacji konkretnych zadań, będzie potrafił wykonywać za pomącą języka SQL podstawowe operacje na bazach danych, będzie potrafił zaprojektować prosty system CRM.
Treści kształcenia:
Informatyczne bazy programowe dla systemów zarządzania. Systemy zarządzania bazami danych. Język SQL. Historia i rozwój systemów MRP, CRM, ERP. Typowe moduły i ich zadania. Moduły gospodarki remontowej i materiałowej. Prezentacja wybranego systemu informatycznego. Projekt systemu CRM. Integracja systemu zarządzania z systemem sterowania. Portal internetowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Metody oceny:
Sprawdzian pisemny, ocena referatu na temat wybranego modułu systemu ERP , ocena wykonywania zadań przez studenta w ramach laboratorium.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. J. Kisielnicki. Systemy Informatyczne zarządzania. 2. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. MIKOM 2003. Dodatkowa literatura: 3. Materiały na stronie http://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Naukowo-dydaktyczni/Kuta-Jerzy/Materialy-dla-studentow. 4. Materiały dostarczone przez wykładowcę.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka Kolokwium zaliczeniowe, ocena wykonywania przez studenta zadań w ramach zajęć laboratoryjnych.
Posiada wiedzę o nowoczesnych systemach informatycznych.
Weryfikacja: ML.ZNS559_W1
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka Kolokwium zaliczeniowe, ocena wykonywania przez studenta zadań w ramach zajęć laboratoryjnych.
Zna współczesne technologie informatyczne i ich zastosowanie w przemyśle.
Weryfikacja: ML.ZNS559_W2
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNS559_U1
Umie wykorzystywać typowe systemy informatyczne spotykane w energetyce.
Weryfikacja: Ocena wykonywanych przez studenta zadań w ramach laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: