Nazwa przedmiotu:
Seminarium dyplomowe magisterskie
Koordynator przedmiotu:
Dowolny nauczyciel akademicki upoważniony przez Rade Wydziału.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNW134
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Razem 50 godzin, w tym: 1. Liczba godzin wymagających bezpośredniego kontaktu z opiekunem: 20, w tym: a) spotkania i konsultacje - 18 godz., b) zaliczenie przedmiotu - 2 godz. 2. Liczba godzin pracy własnej: 30.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,8 punktu ECTS - liczba godzin wymagających bezpośredniego kontaktu z opiekunem: 20.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zależnie od charakteru i tematu pracy. Musi ona wynikać z obranego kierunku, specjalności oraz powinna być dostosowana do zainteresowań i predyspozycji studenta.
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie z metodami zbierania informacji na zadany temat oraz jej prezentacji na forum publicznym.
Treści kształcenia:
1. Zebranie materiałów na zadany temat uwzględniając wszystkie dostępne źródła, w tym książki, podręczniki akademickie, czasopisma naukowe oraz internet. Zebrany materiał ujęty powinien być w formie krótkiej pracy pisemnej zawierającej odniesienia do użytych źródeł wiedzy oraz ich analizę. Część ta powinna powstawać we współpracy w prowadzącym pracę i być kontrolowana podczas indywidualnych spotkań. 2. Obrona pracy. Zaleca się aby obrona odbywała się w większym gronie osób, podczas seminariów zakładowych lub w grupie kilku-kilkunastu studentów odrabiających przedmiot. Każda z osób zaliczających przedmiot w czasie 10-15 minut przedstawia wynik pracy w formie prezentacji, po czym odpowiada na pytania na temat pracy zadawane przez wszystkich obecnych. Forma tego zaliczenia przygotować ma do późniejszej obrony pracy dyplomowej i być do niej zbliżona.
Metody oceny:
Ocenie podlega jakość zebranej informacji oraz sposób jej prezentacji. Zaleca się, aby prezentacja odbywała się w szerokim gronie studentów, którzy łącznie z prowadzącym ocenią pracę.
Egzamin:
nie
Literatura:
Książki i podręczniki akademickie, czasopisma naukowe, Internet.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:
Seminarium przygotowywane powinno być pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej magisterskiej i nawiązywać do jej tematyki, poruszając jakiś problem nie omawiany bezpośrednio w tej pracy. Przedmiot seminarium powinien leżeć w tematyce kończonego kierunku i specjalności.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNW134_U1
Potrafi wyszukiwać w dostępnych źródłach wiedzę w zakresie mechaniki i budowy maszyn.
Weryfikacja: Przygotowane i oceniane sprawozdanie, ustna prezentacja opracowania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U18
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW134_U1
Potrafi wyszukiwać w dostępnych źródłach wiedzę w zakresie mechaniki i budowy maszyn.
Weryfikacja: Przygotowane i oceniane sprawozdanie, ustna prezentacja opracowania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW134_U1
Potrafi wyszukiwać w dostępnych źródłach wiedzę w zakresie mechaniki i budowy maszyn.
Weryfikacja: Przygotowane i oceniane sprawozdanie, ustna prezentacja opracowania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW134_U1
Potrafi wyszukiwać w dostępnych źródłach wiedzę w zakresie mechaniki i budowy maszyn.
Weryfikacja: Przygotowane i oceniane sprawozdanie, ustna prezentacja opracowania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW134_U1
Potrafi wyszukiwać w dostępnych źródłach wiedzę w zakresie mechaniki i budowy maszyn.
Weryfikacja: Przygotowane i oceniane sprawozdanie, ustna prezentacja opracowania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW134_U1
Potrafi wyszukiwać w dostępnych źródłach wiedzę w zakresie mechaniki i budowy maszyn.
Weryfikacja: Przygotowane i oceniane sprawozdanie, ustna prezentacja opracowania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW134_U1
Potrafi wyszukiwać w dostępnych źródłach wiedzę w zakresie mechaniki i budowy maszyn.
Weryfikacja: Przygotowane i oceniane sprawozdanie, ustna prezentacja opracowania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW134_U2
Potrafi dokonać szczegółowej analizy i krytycznie odnieść się do analizowanych źródeł a szerszym, także pozatechnicznym, aspekcie.
Weryfikacja: Przygotowane i oceniane sprawozdanie, ustna prezentacja opracowania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW134_U2
Potrafi dokonać szczegółowej analizy i krytycznie odnieść się do analizowanych źródeł a szerszym, także pozatechnicznym, aspekcie.
Weryfikacja: Przygotowane i oceniane sprawozdanie, ustna prezentacja opracowania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW134_U2
Potrafi dokonać szczegółowej analizy i krytycznie odnieść się do analizowanych źródeł a szerszym, także pozatechnicznym, aspekcie.
Weryfikacja: Przygotowane i oceniane sprawozdanie, ustna prezentacja opracowania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U20
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW134_U3
Potrafi przedstawić na piśmie efekty swojej pracy w formie krótkiego sprawozdania.
Weryfikacja: Przygotowane i oceniane sprawozdanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW134_U4
Potrafi w krótki i jasny sposób przedstawić wyniki swojej pracy w formie wypowiedzi ustnej w trakcie kilkuosobowego spotkania.
Weryfikacja: Ustna prezentacja opracowania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ML.ZNW134_K1
Rozumie potrzebę samodoskonalenia się w celu lepszego opanowania wiedzy.
Weryfikacja: Przygotowane i oceniane sprawozdanie, ustna prezentacja opracowania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW134_K2
Rozumie potrzebę dyskusji, zarówno w celu przedstawienia własnych wyników, jak i wspólnej pracy nad zagadnieniem.
Weryfikacja: Ustna prezentacja opracowania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW134_K3
Ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej.
Weryfikacja: Przygotowane i oceniane sprawozdanie, ustna prezentacja opracowania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: