Nazwa przedmiotu:
Praca przejściowa
Koordynator przedmiotu:
Dowolny nauczyciel akademicki upoważniony przez Radę Wydziału do prowadzenia prac dyplomowych.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNW130
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Razem 149, w tym: 1. Liczba godzin wymagających bezpośredniego kontaktu z opiekunem: 59, w tym: a) spotkania i konsultacje - 54 godz. b) zaliczenie przedmiotu - 5 godz. 2. Liczba godzin pracy własnej: 90.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS - liczba godzin wymagających bezpośredniego kontaktu z opiekunem: 59, w tym: a) spotkania i konsultacje - 54 godz. b) zaliczenie przedmiotu - 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
6 punktów ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt105h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zależnie od charakteru i tematu pracy. Musi ona wynikać z obranego kierunku, specjalności oraz powinna być dostosowana do zainteresowań i predyspozycji studenta.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta umiejętności wykonywania zaawansowanego projektu, przede wszystkim dzięki pracy własnej, z niewielka pomocą prowadzącego. W szczególności rozwiązania postawionego problemu, doboru literatury, metod badawczych, przedstawienia i krytycznej analizy wyników. Dokładna specyfikacja zalezna jest od tematyki pracy.
Treści kształcenia:
Szczegółowe treści merytoryczne zależą od tematu oraz charakteru pracy (projektowo-konstrukcyjna, obliczeniowa, eksperymentalna).
Metody oceny:
Ocenie podlega odpowiednie wyodrębnienie zadania, analiza literatury, rozwiązanie zadania i jego pisemne przedstawienie.
Egzamin:
nie
Literatura:
Książki i podręczniki akademickie, czasopisma naukowe, Internet.
Witryna www przedmiotu:
http://www.meil.pw.edu.pl/pl/MEiL/Studia
Uwagi:
Tematykę pracy przejściowej ustala student w porozumieniu ze swoim opiekunem indywidualnym. Tematyka musi być zgodna z kierunkiem i specjalnością studiów wybranymi przez studenta.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNW130_W1
Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą zagadnień inżynierskich w zakresie mechaniki i budowy maszyn odpowiednią dla danej specjalizacji.
Weryfikacja: Ocena pracy przejściowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW130_W1
Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą zagadnień inżynierskich w zakresie mechaniki i budowy maszyn odpowiednią dla danej specjalizacji.
Weryfikacja: Ocena pracy przejściowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW130_W1
Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą zagadnień inżynierskich w zakresie mechaniki i budowy maszyn odpowiednią dla danej specjalizacji.
Weryfikacja: Ocena pracy przejściowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNW130_U1
Potrafi ulokować rozwiązywany problem w szerszym zakresie nauki na podstawie badań literatury przedmiotu. Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego. Potrafi rozwiązać proste zadanie z zakresu energetyki korzystając z pomocy opiekuna. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie z prowadzącym obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Ocena pracy przejściowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW130_U1
Potrafi ulokować rozwiązywany problem w szerszym zakresie nauki na podstawie badań literatury przedmiotu. Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego. Potrafi rozwiązać proste zadanie z zakresu energetyki korzystając z pomocy opiekuna. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie z prowadzącym obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Ocena pracy przejściowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW130_U1
Potrafi ulokować rozwiązywany problem w szerszym zakresie nauki na podstawie badań literatury przedmiotu. Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego. Potrafi rozwiązać proste zadanie z zakresu energetyki korzystając z pomocy opiekuna. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie z prowadzącym obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Ocena pracy przejściowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW130_U1
Potrafi ulokować rozwiązywany problem w szerszym zakresie nauki na podstawie badań literatury przedmiotu. Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego. Potrafi rozwiązać proste zadanie z zakresu energetyki korzystając z pomocy opiekuna. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie z prowadzącym obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Ocena pracy przejściowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW130_U1
Potrafi ulokować rozwiązywany problem w szerszym zakresie nauki na podstawie badań literatury przedmiotu. Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego. Potrafi rozwiązać proste zadanie z zakresu energetyki korzystając z pomocy opiekuna. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie z prowadzącym obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Ocena pracy przejściowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW130_U1
Potrafi ulokować rozwiązywany problem w szerszym zakresie nauki na podstawie badań literatury przedmiotu. Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego. Potrafi rozwiązać proste zadanie z zakresu energetyki korzystając z pomocy opiekuna. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie z prowadzącym obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Ocena pracy przejściowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW130_U1
Potrafi ulokować rozwiązywany problem w szerszym zakresie nauki na podstawie badań literatury przedmiotu. Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego. Potrafi rozwiązać proste zadanie z zakresu energetyki korzystając z pomocy opiekuna. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie z prowadzącym obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Ocena pracy przejściowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW130_U1
Potrafi ulokować rozwiązywany problem w szerszym zakresie nauki na podstawie badań literatury przedmiotu. Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego. Potrafi rozwiązać proste zadanie z zakresu energetyki korzystając z pomocy opiekuna. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie z prowadzącym obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Ocena pracy przejściowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U18
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW130_U1
Potrafi ulokować rozwiązywany problem w szerszym zakresie nauki na podstawie badań literatury przedmiotu. Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego. Potrafi rozwiązać proste zadanie z zakresu energetyki korzystając z pomocy opiekuna. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie z prowadzącym obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Ocena pracy przejściowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ML.ZNW130_K1
Potrafi myśleć w sposób kreatywny samodzielnie proponując sposób rozwiązania postawionego zadania.
Weryfikacja: Bieżąca ocena postępu pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW130_K1
Potrafi myśleć w sposób kreatywny samodzielnie proponując sposób rozwiązania postawionego zadania.
Weryfikacja: Bieżąca ocena postępu pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW130_K1
Potrafi myśleć w sposób kreatywny samodzielnie proponując sposób rozwiązania postawionego zadania.
Weryfikacja: Bieżąca ocena postępu pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: