Nazwa przedmiotu:
Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej
Koordynator przedmiotu:
Nauczyciele upoważnieni przez Radę Wydziału do prowadzenia prac dyplomowych.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNW137
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
20
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Razem 500, w tym: 1. Liczba godzin wymagających bezpośredniego kontaktu z opiekunem - 181, w tym: a) spotkania i konsultacje - 180 godz. b) zaliczenie przedmiotu - 1 godz. 2. Liczba godzin pracy własnej: 319.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
7,2 punktu ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
20 punktów ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt300h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zależnie od charakteru i tematu pracy. Musi ona wynikać z obranego kierunku, specjalności oraz powinna być dostosowana do zainteresowań i predyspozycji studenta.
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Opanowanie umiejętności: - rozwiązania postawionego zadania badawczego, - doboru literatury, - wyboru metod rozwiązania, - przedstawienia i krytycznej analizy wyników. Dokładna specyfikacja zależna jest od tematyki pracy.
Treści kształcenia:
Szczegółowe treści merytoryczne zależą od tematu oraz charakteru pracy (projektowo-konstrukcyjna, obliczeniowa, eksperymentalna).
Metody oceny:
Prowadzący pracę (promotor) oraz recenzent sprawdzają wykonanie założonego zadania oceniając poszczególne jej aspekty wg formularza oceny pracy dyplomowej. W przypadku pozytywnej oceny następuje jej zaliczenie, zaś ostateczna ocena wystawiana jest przez komisję podczas egzaminu dyplomowego.
Egzamin:
tak
Literatura:
Książki i podręczniki akademickie, czasopisma naukowe, Internet.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNW137_W1
Posiada rozległą wiedzę na wybrany temat w ramach kierunku studiów.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW137_W1
Posiada rozległą wiedzę na wybrany temat w ramach kierunku studiów.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW137_W1
Posiada rozległą wiedzę na wybrany temat w ramach kierunku studiów.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW137_W1
Posiada rozległą wiedzę na wybrany temat w ramach kierunku studiów.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NW137_U2
Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U2
Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U2
Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U2
Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U2
Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U20
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U3
Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie naukowe. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U3
Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie naukowe. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U3
Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie naukowe. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U3
Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie naukowe. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U3
Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie naukowe. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U3
Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie naukowe. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U3
Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie naukowe. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U3
Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie naukowe. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U3
Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie naukowe. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U3
Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie naukowe. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U3
Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie naukowe. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U3
Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie naukowe. Potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemu. Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U22
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW137_U1
Potrafi ulokować rozwiązywany problem w szerszym zakresie nauki na podstawie badań literatury przedmiotu
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW137_U1
Potrafi ulokować rozwiązywany problem w szerszym zakresie nauki na podstawie badań literatury przedmiotu
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ML.ZNW137_K1
Rozwijanie potrzeby samokształcenia się w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW137_K2
Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW137_K3
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW137_K4
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNW137_K5
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in., poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: